Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (1984:309) om utlandsstyrkan inom försvarsmakten

Denna förordning har enligt förordning (1999:569) upphört att gälla den 1 juli 1999.

Angående övergångsbestämmelser, se förordning (1999:569)

Utfärdad: 1984-05-17

Inledande bestämmelser

1 §

Försvarsmakten skall rekrytera, organisera och utbilda en styrka för tjänstgöring utomlands (utlandsstyrka).

SFS 1994:374

2 §

Inom verksamhetsområdet för utlandsstyrkan fastställs tjänstgöringsområde eller tjänstgöringsområden av Försvarsmakten.

SFS 1994:374

3 §

Denna förordning tillämpas även på en civil polisavdelning för tjänstgöring i utlandsstyrkan.

SFS 1992:1160

Anställning m.m.

4 §

Anställning i utlandsstyrkan sker genom skriftligt avtal. I avtalet skall den anställde förbinda sig att följa bestämmelserna i denna förordning och de föreskrifter som i övrigt är meddelade för styrkans verksamhet.

SFS 1992:1160

5 §

I utlandsstyrkan bör inte anställas någon som har högre kvalifikationer än uppgiften kräver.

SFS 1992:1160

6 §

Den som anställs i utlandsstyrkan får samtidigt inneha en annan statlig anställning, från vilken han är tjänstledig utan särskilt beslut om tjänstledigheten.

SFS 1994:374

7 §

Anställning i utlandsstyrkan skall vara tidsbegränsad till den tidpunkt då tjänstgöring enligt 13 § avslutas. Anställningen får dock tidsbegränsas till att avse endast den tid som krävs för tjänstgöring enligt 12 §.

Anställningstiden skall som längst vara 25 månader.

SFS 1996:1471

8 §

Vid uppsägning av anställning enligt 7 § första stycket första meningen gäller en uppsägningstid av tre månader. Arbetsgivaren får dock medge den anställde kortare uppsägningstid. Om den anställde genomgått utbildning enligt 12 § utan att få godkända vitsord, får arbetsgivaren säga upp anställningen med en uppsägningstid av en månad.

I fråga om anställning i utlandsstyrkan tillämpas inte 15-17 §§ lagen (1982:80) om anställningsskydd.

SFS 1996:1471

9 §

Enligt lagen (1986:644) om disciplinförseelser av krigsmän, m.m. framgår att anställda i utlandsstyrkan är krigsmän, när de tjänstgör utomlands.

SFS 1992:1160

10 §

Den som anställs i utlandsstyrkan får enligt Försvarsmakten bestämmande tilläggas militär tjänsteställning enligt organisationsplan för styrkan.

SFS 1994:374

Tjänstgöring m.m.

11 §

Den som anställs i utlandsstyrkan är skyldig att fullgöra utbildning samt tjänstgöring utomlands.

SFS 1992:1160

12 §

Om inte regeringen bestämmer annat, omfattar utbildningen högst fyra veckor för befäl, två veckor för övrig personal samt dessutom två veckor allmänmilitär utbildning för kvinnlig personal. Härutöver tillkommer den tid som behövs för in- och utryckning.

13 §

Om inte regeringen bestämmer annat, omfattar tjänstgöringen utomlands sammanlagt högst sju månader eller, för observatörer och personal i högkvartersstab, 13 månader. Härutöver tillkommer den tid som behövs i Sverige för inryckning, utrustning och andra förberedelser för tjänstgöringen utomlands samt för avrustning och utryckning. Dessutom är den anställde skyldig att enligt Försvarsmaktens bestämmande tjänstgöra utomlands under den tid som behövs för förberedelse- och avvecklingsarbete och överlämnande av materiel m.m. samt under den tid då återtransport till Sverige hindras eller fördröjs av krig eller andra utomordentliga förhållanden.

SFS 1994:374

Särskilda bestämmelser

14 §

Om förmåner till anställda i utlandsstyrkan finns särskilda bestämmelser.

SFS 1992:1160

15 §

Om någon som anställts i utlandsstyrkan skadas under anställningen skall Försvarsmakten, även efter det att anställningen i utlandsstyrkan upphört, ha ett ansvar för att de rehabiliteringsuppgifter som enligt 22 kap. lagen (1962:381) om allmän försäkring åvilar en arbetsgivare fullgörs.

Försvarsmaktens ansvar för rehabilitering enligt denna förordning fråntar inte den skadades arbetsgivare dennes ansvar för rehabilitering enligt arbetsmiljölagen (1977:1160) och lagen om allmän försäkring.

SFS 1996:1471

16 §

Anställda i utlandsstyrkan skall vid tillämpningen av 20 § lagen (1994:1811) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m. anses tjänstgöra vid den enhet där de genomgått utbildning enligt 12 §. Frågor om disciplinansvar eller åtalsanmälan får avgöras av, förutom den chef som avses i 20 § lagen om disciplinförseelser av krigsmän, m.m., chefen för försvarets internationella centrum eller chefen för en kontingent i utlandsstyrkan, om han har lägst överstelöjtnants eller kommendörkaptens tjänstegrad.

SFS 1995:1259

17 §

Utrustning och förnödenheter för utlandsstyrkans löpande underhåll får utan hinder av gällande bestämmelser föras ut ur landet och åter föras in.

SFS 1992:1160

18 §

För uppgifter som avser utlandsstyrkans verksamhet får i Sverige utöver tillgänglig arbetskraft tillfälligt anställas ytterligare personal på tidsbegränsade förordnanden.

SFS 1992:1160

19 §

Den som inte är anställd vid utlandsstyrkan får under tjänsteresor till och från utlandet tilläggas militär tjänsteställning enligt Försvarsmaktens bestämmande.

SFS 1994:374

20 §

Beslut i ärenden om tillsättning av tjänst i utlandsstyrkan får inte överklagas.

SFS 1992:1160

21 §

upphävd genom

SFS 1994:374