Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning (1984:825) om verksamheten vid vissa statliga skolor under krig och vid krigsfaraUtfärdad: 1984-11-15Inledande föreskrifter1 §1 §Denna förordning innehåller föreskrifter om verksamheten vid sameskolor, specialskolor och statens skolor för vuxna under krig och vid krigsfara samt om planläggningen av sådan verksamhet. Vad som föreskrivs för krig eller krigsfara skall gälla också när det råder sådana utomordentliga förhållanden som är föranledda av krig eller av krigsfara vari riket har befunnit sig.Föreskrifterna i 3--6 och 10--13 §§, som rör verksamheten under krig och vid krigsfara, skall tillämpas om regeringen beslutar det.Föreskrifterna i 7--9 §§, som rör planläggningen, skall tillämpas utan särskilt beslut av regeringen. 2 §2 §Med styrelsen för en skola avses i förordningen sameskolstyrelsen, styrelsen för en specialskola och, såvitt avser en statens skola för vuxna, skolstyrelsen i kommunen. Verksamheten3 §3 §Styrelsen för skolan får göra sådana jämkningar i sameskolans och specialskolans timplaner och kursplaner som kan behövas för att utbildningen skall kunna bedrivas.4 §4 §Verksamheten vid en statens skola för vuxna skall bedrivas i den utsträckning som förhållandena medger. 5 §5 §Skolöverstyrelsen eller, om skolöverstyrelsen bestämmer det, länsskolnämnden får besluta attskolstyrelsen i en kommun där det finns en sameskola skall överta sameskolstyrelsens uppgifter i fråga om den sameskolan,skolstyrelsen i en kommun där det finns en specialskola skall överta de uppgifter som ankommer på styrelsen för specialskolan,verksamheten vid en sameskola eller en specialskola skall läggas ner.6 §6 §Om verksamheten vid en sameskola eller en specialskola läggs ner, skall styrelsen för skolan se till att eleverna får den tillsyn och vård de behöver, antingen hos sina vårdnadshavare eller genom kommunala eller andra myndigheters försorg.Om verksamheten vid en sådan skola har lagts ner, skall elevernafullgöra sin skolplikt i en kommuns grundskola. Av 3 § förordningen (1988:1129) om kommunal och landstingskommunal skolverksamhet m. m. under krig och vid krigsfara följer att skolstyrelsen i en kommun skall sörja för att alla skolpliktiga barn som vistas i kommunen får föreskriven utbildning i dess grundskola. Planläggning av verksamheten7 §7 §Skolöverstyrelsen skall svara för den övergripande planläggningen och meddela de föreskrifter och råd som behövs för den övriga planläggningen.8 §8 §Styrelsen för skolan skall genomföra den planläggning av verksamheten som behövs. Planläggningen skall ske efter samråd med länsskolnämnden i det län där skolan ligger.9 §9 §Länsskolnämnden i det län där skolan ligger skall underrätta länsstyrelsen om skolans behov av lokaler under krig och vid krigsfara.Länsstyrelsen beslutar enligt förordningen (1978:561) om förberedelser för krigsanskaffning vilka lokaler som får användas för skolans behov.Länsskolnämndernas verksamhet10 §10 §Länsskolnämnderna i de län där sameskolor, specialskolor och statens skolor för vuxna finns skall fullgöra de uppgifter i fråga om skolverksamheten som annars ankommer på skolöverstyrelsen, om inte annat följer av denna förordning, av beslut av regeringen eller av beslut av skolöverstyrelsen.I 16 § förordningen (1988:000) om kommunal och landstingskommunal skolverksamhet m. m. under krig och vid krigsfara finns föreskrifter om länsskolnämndens beslutförhet under sådana förhållanden. Tjänstetillsättning11 §11 §Länsskolnämnden får återbesätta tjänster som tillsätts av regeringen eller av skolöverstyrelsen. Dessa tjänster får då endast återbesättas som vikariat.Överklagande12 §12 §Sådana beslut av styrelsen för skolan som annars får överklagas hos skolöverstyrelsen får i stället överklagas hos länsskolnämnden i det län där skolan ligger. 13 §13 §Länsskolnämndens och skolöverstyrelsens beslut om verksamhet enligt denna förordning får inte överklagas.