Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (1985:636) om försörjningsberedskap på naturgasområdet

Denna förordning upphör enligt F (2008:898) att gälla vid utgången av år 2008.

Utfärdad: 1985-06-13

1 §

Statens energimyndighet är tillsynsmyndighet enligt 2 § lagen (1985:635) om försörjningsberedskap på naturgasområdet.

SFS 1997:872

2 §

Den beredskapsplan som skall upprättas enligt lagen (1985:635) om försörjningsberedskap på naturgasområdet skall redovisa beredskapen för industrier och bostäder inom distributionsområdet.

För varje fastighet som omfattas av beredskapsskyldighet enligt 8 § nämnda lag skall i planen bestämmas hur en alternativ uppvärmning skall ske. Behovet av uppvärmning skall beräknas med utgångspunkt i att fastigheten vid en försörjningskris såvitt möjligt skall ha en värmeförsörjning motsvarande den som gäller för liknande fastigheter.

3 §

Frågor om befrielse från lagringsskyldighet enligt 18 § lagen (1985:635) om försörjningsberedskap på naturgasområdet prövas av tillsynsmyndigheten.

Om ärendet har principiell betydelse eller tillsynsmyndigheten av annat skäl finner att frågan bör avgöras av regeringen, skall myndigheten med eget yttrande överlämna ärendet till regeringen.

4 §

Tillsynsmyndigheten skall fastställa belopp för lagringsavgift enligt 22 § lagen (1985:635) om försörjningsberedskap på naturgasområdet.

Beräkningen av kapitalkostnad för de varor som skall lagras skall grundas på genomsnittlig marknadsmässig ränta och varukostnad under den kalendermånad som föregått försummelsen av lagringsskyldigheten. Därvid skall väl kända och regelbundet publicerade noteringar användas. Tillsynsmyndigheten skall inför varje lagringsår underrätta samtliga lagringsskyldiga om de närmare grunderna för beräkningen.

SFS 1995:972

5 §

[har upphävts genom förordning (1995:972).]

SFS 1995:972

6 §

I deklaration enligt 15 § lagen (1985:635) om försörjningsberedskap på naturgasområdet skall

  1. den som är beredskapsskyldig på grund av förbrukning lämna uppgift om förbrukad mängd naturgas, ersättningsbränsle som skall användas, utrustning som finns tillgänglig för användning av ersättningsbränsle samt andra uppgifter som tillsynsmyndigheten kan behöva för beslut enligt 14 § nämnda lag,

  2. den som är beredskapsskyldig på grund av försäljning lämna uppgift om försåld mängd naturgas samt de uppgifter som tillsynsmyndigheten behöver för att fastställa beredskapsplan såsom uppgifter om berörda fastigheter, deras alternativa uppvärmning och utrustning för denna.

Säljarens förslag till beredskapsplan skall innehålla en uppskattning av behovet av lagring och andra beredskapsåtgärder. Där skall också anges vilka särskilda ålägganden enligt 9 § andra stycket nämnda lag som säljaren anser skall meddelas.

7 §

Under den tid en beredskapsskyldig har ålagts att hålla beredskapslager skall han i den ordning som tillsynsmyndigheten bestämmer lämna myndigheten uppgift om lagrets innehåll liksom om platsen och sättet för förvaringen.

Tillsynsmyndigheten får befria från skyldigheten att uppge förvaringsplatsen.

8 §

När tillsynsmyndigheten i annat fall än som avses i 6 och 7 §§ begär uppgifter med stöd av lagen (1985:635) om försörjningsberedskap på naturgasområdet, skall anges hur och när uppgiften skall lämnas.

SFS 1995:972

9 §

Tillsynsmyndighetens beslut enligt denna förordning får överklagas till regeringen.

SFS 1995:972

10 §

De tillämpningsbestämmelser som behövs utöver föreskrifterna i denna förordning meddelas av tillsynsmyndigheten.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1985:636

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1986.

SFS 1995:972

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1995.

SFS 1997:872

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1998.

SFS 2008:989

(Utkom d. 25 nov. 2008.)