Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning (1988:549) om överklagande av beslut om anställning inom Försvarsdepartementets verksamhetsområdeRubriken har denna lydelse enligt förordning 1994:381.Denna förordning har enligt F (2006:1334) upphört att gälla vid utgången av år 2006.I samband därmed meddelades följande övergångsbestämmelser:Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för överklagande av sådana beslut i anställningsärenden som har meddelats före utgången av år 2006.Utfärdad: 1988-06-02Beslut i ärenden om anställning som fattats av myndigheter som enligt förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet hör till Försvarsdepartementet överklagas hos Överklagandenämnden för totalförsvaret. Överklagandenämndens beslut får inte överklagas. Förordning (1997:207). Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 1988:549 Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1988, då förordningen (1987:532) om överklagande av tjänstetillsättningsbeslut inom försvarsdepartementets verksamhetsområde skall upphöra att gälla. 1995:631 Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1995.Beslut som har överklagats hos Försvarets personalnämnd men som inte har avgjorts före ikraftträdandet eller som enligt meddelad fullföljdshänvisning därefter överklagas hos Försvarets personalnämnd, skall i stället prövas av Överklagandenämnden för totalförsvaret. 1997:207 Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1997. 2006:1334 (Utkom d. 15 dec. 2006.)