Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (1988:549) om överklagande av beslut om anställning inom Försvarsdepartementets verksamhetsområde

Rubriken har denna lydelse enligt förordning 1994:381.

Denna förordning har enligt F (2006:1334) upphört att gälla vid utgången av år 2006.

I samband därmed meddelades följande övergångsbestämmelser:

Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för överklagande av sådana beslut i anställningsärenden som har meddelats före utgången av år 2006.

Utfärdad: 1988-06-02

Beslut i ärenden om anställning som fattats av myndigheter som enligt förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet hör till Försvarsdepartementet överklagas hos Överklagandenämnden för totalförsvaret. Överklagandenämndens beslut får inte överklagas.

SFS 1997:207

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1988:549

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1988, då förordningen (1987:532) om överklagande av tjänstetillsättningsbeslut inom försvarsdepartementets verksamhetsområde skall upphöra att gälla.

SFS 1995:631

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1995.

Beslut som har överklagats hos Försvarets personalnämnd men som inte har avgjorts före ikraftträdandet eller som enligt meddelad fullföljdshänvisning därefter överklagas hos Försvarets personalnämnd, skall i stället prövas av Överklagandenämnden för totalförsvaret.

SFS 1997:207

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1997.

SFS 2006:1334

(Utkom d. 15 dec. 2006.)