Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (1988:595) om säkerheten på örlogsfartyg

Denna förordning har enligt F (2003:440) upphört att gälla den 21 juli 2003.

Angående övergångsbestämmelser, se F (2003:440).

Utfärdad: 1988-05-26

1 §

För örlogsfartyg gäller bestämmelserna i 2 kap. 1 §, 3 kap. 1 §, 4 kap. 1 § och 2 § andra stycket, 5 kap. 1 § och 4 § första stycket, 8 kap. 7 §, 10 kap. 1 § första stycket och 3 § första meningen samt 13 kap. 1–3 §§ fartygssäkerhetslagen (1988:49). Bestämmelsen i 10 kap. 1 § första stycket fartygssäkerhetslagen om tillsyn av rederiers och fartygs säkerhetsorganisation gäller dock inte för örlogsfartyg.

SFS 1995:992

2 §

Sjöfartsverket meddelar, såvitt avser örlogsfartyg, föreskrifter för verkställigheten av bestämmelserna i 1 § samt föreskrifter om anmälan av inträffade olycksfall eller olyckstillbud, uppkomna skador samt vidtagna åtgärder av betydelse för fartygets sjövärdighet.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1988:595

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1988, då förordningen (1980:431) om säkerheten på örlogsfartyg upphör att gälla.

En föreskrift som har meddelats med stöd av den gamla förordningen och som gäller vid ikraftträdandet skall fortfarande gälla och vid tillämpning av den nya förordningen anses ha meddelats enligt denna.

SFS 1995:992

Denna förordning träder i kraft d. 1 aug. 1995.