Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (1988:1566) med instruktion för Statens krigsskadenämnd

Denna förordning har enligt förordning (1999:1351) upphört att gälla vid utgången av december 1999.

Utfärdad: 1988-12-15

Uppgifter

1 §

Statens krigsskadenämnd har till uppgift att pröva ärenden enligt lagen (1958:566) om ersättning för krigsskada å egendom.

Sammansättning

2 §

Nämnden består av fem ledamöter. En av ledamöterna är ordförande och en är vice ordförande. För ledamöterna skall det finnas ersättare.

Verksförordningens tillämpning

3 §

Följande föreskrifter i verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på nämnden:

 18 § om myndighetens organisation,

 26 § om ärendenas handläggning,

 

27 och 28 §§ om myndighetens föreskrifter,

 29 § om inhämtande av uppgifter m.m.,

 30 § om ärendeförteckning, och

 31 § om myndighetens beslut.

SFS 1996:584

4 §

Nämnden har det ansvar för verksamheten och de uppgifter som anges i 6 - 9, 13 och 15 §§ verksförordningen (1995:1322).

SFS 1996:584

Ärendenas handläggning

5 §

Bestämmelser om beslutförhet, jäv och omröstning i ärenden om ersättning för krigsskada finns i 8 och 9 §§ lagen (1958:566) om ersättning för krigsskada å egendom.

I andra ärenden beslutar ordföranden ensam.

6 §

Nämnden får besluta att den vid handläggning av ärenden om ersättning för krigsskada skall vara delad i avdelningar.

Varje avdelning skall ha minst en ledamot eller ersättare som är jurist med domarerfarenhet och en som har sakkunskap i fråga om skadeförsäkringsverksamhet.

Nämnden utser en ordförande på varje avdelning.

7 §

Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller i särskilda beslut får det dock medges att ärenden som avgörs av ordföranden ensam inte behöver föredras.

8 §

Vid sammanträdena skall protokoll föras.

Protokollet skall justeras av ordföranden i nämnden eller på avdelningen.

Förordnanden

9 §

Ledamöter och ersättare utses av regeringen. Regeringen utser ordförande och vice ordförande. Förordnandena ges för en bestämd tid.

Överklagande

10 §

Nämndens beslut får överklagas hos regeringen, om något annat inte följer av

  • - 7 § lagen (1958:566) om ersättning för krigsskada å egendom,

  • - lagen (1971:309) om behörighet för allmän förvaltningsdomstol att pröva vissa mål,

  • - lagen (1987:439) om inskränkning i rätten att överklaga,

  • - andra föreskrifter.