Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning (1988:1566) med instruktion för Statens krigsskadenämndDenna förordning har enligt förordning (1999:1351) upphört att gälla vid utgången av december 1999.Utfärdad: 1988-12-15Uppgifter 1 §1 §Statens krigsskadenämnd har till uppgift att pröva ärenden enligt lagen (1958:566) om ersättning för krigsskada å egendom.Sammansättning 2 §2 §Nämnden består av fem ledamöter. En av ledamöterna är ordförande och en är vice ordförande. För ledamöterna skall det finnas ersättare.Verksförordningens tillämpning3 §3 §Följande föreskrifter i verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på nämnden: 18 § om myndighetens organisation, 26 § om ärendenas handläggning,  27 och 28 §§ om myndighetens föreskrifter, 29 § om inhämtande av uppgifter m.m., 30 § om ärendeförteckning, och 31 § om myndighetens beslut. 4 §4 §Nämnden har det ansvar för verksamheten och de uppgifter som anges i 6 - 9, 13 och 15 §§ verksförordningen (1995:1322). Ärendenas handläggning5 §5 §Bestämmelser om beslutförhet, jäv och omröstning i ärenden om ersättning för krigsskada finns i 8 och 9 §§ lagen (1958:566) om ersättning för krigsskada å egendom.I andra ärenden beslutar ordföranden ensam.6 §6 §Nämnden får besluta att den vid handläggning av ärenden om ersättning för krigsskada skall vara delad i avdelningar.Varje avdelning skall ha minst en ledamot eller ersättare som är jurist med domarerfarenhet och en som har sakkunskap i fråga om skadeförsäkringsverksamhet.Nämnden utser en ordförande på varje avdelning.7 §7 §Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller i särskilda beslut får det dock medges att ärenden som avgörs av ordföranden ensam inte behöver föredras.8 §8 §Vid sammanträdena skall protokoll föras.Protokollet skall justeras av ordföranden i nämnden eller på avdelningen.Förordnanden9 §9 §Ledamöter och ersättare utses av regeringen. Regeringen utser ordförande och vice ordförande. Förordnandena ges för en bestämd tid.Överklagande 10 §10 §Nämndens beslut får överklagas hos regeringen, om något annat inte följer av- 7 § lagen (1958:566) om ersättning för krigsskada å egendom,- lagen (1971:309) om behörighet för allmän förvaltningsdomstol att pröva vissa mål,- lagen (1987:439) om inskränkning i rätten att överklaga,- andra föreskrifter.