Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (1989:205) om byggnads- och reparationsberedskapen

Denna förordning har enligt F (2007:266) upphört att gälla vid utgången av juni 2007.

Utfärdad: 1989-04-20

Uppgifter

1 §

Byggnads- och reparationsberedskapen är en beredskapsorganisation som har till uppgift att utföra nybyggnads-, reparations- och röjningsarbeten för totalförsvaret.

Byggnads- och reparationsberedskapen skall vara verksam under krig och, om regeringen beslutar det, vid krigsfara eller sådana utomordentliga förhållanden som är föranledda av krig eller av krigsfara vari riket har befunnit sig.

Organisation

2 §

Byggnads- och reparationsberedskapen skall omfatta byggbranschen och vara uppbyggd av bygg-, maskin-, installations- och konsultföretag genom avtal eller andra överenskommelser med staten.

3 §

I fred skall Försvarsmakten i samverkan med berörda myndigheter sluta överenskommelse med så många företag som möjligt av de slag som anges i 2 § samt organisera och förbereda byggnads- och reparationsberedskapens verksamhet.

SFS 1994:652

4 §

Chef för byggnads- och reparationsberedskapen är chefen för väg- och vattenbyggnadskåren, om inte regeringen beslutar annat. Till hans hjälp skall det finnas ett centralkontor. Chefen och centralkontoret ingår i Försvarsmakten.

SFS 1994:652

5 §

Byggnads- och reparationsberedskapen leds på högre regional nivå av en regionchef. Till hans hjälp finns ett regionkontor. Chefen och regionkontoret ingår i Försvarsmakten.

Byggnads- och reparationsberedskapen leds på lägre regional nivå av en lokalchef. Till hans hjälp finns ett lokalkontor. Chefen och lokalkontoret ingår i Försvarsmakten.

SFS 1994:652

6 §

Personalen vid centralkontoret samt region- och lokalkontoren skall krigsplaceras där.

7 §

Som hjälp åt region- eller lokalcheferna får Försvarsmakten anlita företag som har personal krigsplacerad i region- eller lokalkontoren.

SFS 1994:652

Verksamhet

8 §

Byggnads- och reparationsberedskapens resurser skall fördelas på de arbeten som beställarna inom totalförsvaret anmäler behov av. Fördelningen skall beredas av särskilda samordningsorgan och beslutas av den myndighet Försvarsmakten efter samråd med Krisberedskapsmyndigheten bestämmer.

SFS 2002:496

9 §

Myndigheter som har hänvisats till företag för att få arbeten utförda skall tillhandahålla ritningar och arbetsbeskrivningar samt kontrollera och betala eller säkerställa ersättning för utförda arbeten om inte annat har överenskommits. Dessa myndigheter skall i övrigt bistå företagen med materielanskaffning och transporter samt i förläggnings- och underhållsfrågor.

10 §

Försvarsmakten skall tillhandahålla de maskiner och arbetsredskap som inte kan ställas till förfogande av företagen eller beställarna.

SFS 1994:652

Verkställighetsföreskrifter

11 §

Försvarsmakten får efter samråd med de berörda myndigheterna meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.

SFS 1994:652

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1989:205

Denna förordning träder i kraft d. 15 juni 1989, då kungörelsen (1959:177) angående byggnads- och reparationsberedskapen upphör att gälla.

SFS 1994:652

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1994.

SFS 2002:496

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2002.

SFS 2007:266

(Utkom d. 29 maj 2007.)