Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (1989:631) med instruktion för Försörjningskommissionen

Denna förordning har enligt förordning (1996:195) upphört att gälla den 15 maj 1996.

Utfärdad: 1989-06-01

Inledande bestämmelse

1 §

Försörjningskommissionen träder i verksamhet när landet kommer i krig eller när regeringen annars bestämmer det.

Regeringen föreskriver när kommissionen skall upphöra med sin verksamhet.

Uppgifter

2 §

Kommissionen skall ansvara för funktionen Försörjning med industrivaror och för förvaltning av statens beredskapslager inom den funktionen och inom andra funktioner enligt vad som sägs i 3 §. Bestämmelser om funktionen Försörjning med industrivaror finns i beredskapsförordningen (1993:242).

Kommissionen skall särskilt

  1. hålla sig underrättad om försörjningsläget och upprätta planer för produktion, import, export, lagring, distribution och konsumtion,

  2. verka för att produktion och distribution av livsnödvändiga förnödenheter kan upprätthållas,

  3. lämna sådant underlag som kommerskollegium behöver i egenskap av ansvarig myndighet för funktionen Utrikeshandel,

  4. verka för erforderlig tillförsel av försörjningsviktiga varor och, i den utsträckning som regeringen bestämmer, ansvara för regleringar i syfte att genomföra omställningar och anpassningar samt utnyttjande av substitut för normala insatsvaror i industrin,

  5. fullgöra de uppgifter som överlåts på kommissionen med stöd av ransoneringslagen (1978:268) eller föreskrifter som har meddelats med stöd av denna lag.

SFS 1993:262

3 §

Kommissionen skall genomföra den beredskapslagring och de andra åtgärder som följande myndigheter begär och anvisar medel för, nämligen

  • - socialstyrelsen avseende läkemedel och sjukvårdsartiklar,

  • - statens jordbruksnämnd avseende handelsgödsel och bekämpningsmedel,

  • - styrelsen för psykologiskt försvar avseende grafiska produkter.

Kommissionen får mot ersättning genomföra lagring också för andras räkning.

4 §

Kommissionen skall i fråga om beredskapslagring träffa uppgörelse med myndigheter, kommuner och enskilda om köp, försäljning och lagring av varor.

Lagringsverksamheten skall bedrivas enligt affärsmässiga grunder så långt detta är möjligt utan att försörjningen eftersätts. Avvikelser får göras från vad som har föreskrivits om upphandling för statens behov.

5 §

Kommissionen skall handlägga ärenden enligt förordningen (1982:517) om beredskapslån och beredskapsgarantier.

Verksförordningens tillämpning

6 §

Verksförordningen (1987:1100) skall tillämpas på kommissionen.

Myndighetens ledning

7 §

Kommissionens generaldirektör är chef för myndigheten.

Styrelsen

8 §

Kommissionens styrelse består av högst nio personer, generaldirektören medräknad. Generaldirektören är styrelsens ordförande.

Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande.

Organisation

9 §

Inom kommissionen finns en beklädnadsavdelning, en kemiavdelning, en metall- och verkstadsavdelning och en lagringsavdelning.

Varje avdelning leds av en avdelningschef.

10 §

Inom kommissionen finns dessutom ett eller flera sekretariat.

11 §

Vid var och en av avdelningarna utom lagringsavdelningen finns en branschstyrelse om högst femton ledamöter. Avdelningschefen är branschstyrelsens ordförande.

Personalföreträdare

12 §

Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på kommissionen.

Personalansvarsnämnden

13 §

Kommissionens personalansvarsnämnd består -- förutom av generaldirektören och personalföreträdarna -- av chefen för det sekretariat som handlägger personalfrågor.

Nämnden är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande.

Styrelsens ansvar och uppgifter

14 §

Styrelsen får överlåta på branschstyrelserna att besluta föreskrifter om ransonering och annan förbrukningsreglering.

Tjänstetillsättning m. m.

15 §

Generaldirektören förordnas av regeringen för en bestämd tid.

Tjänst som avdelningschef tillsätts av regeringen efter anmälan av generaldirektören.

Andra tjänster tillsätts av kommissionen.

Enligt 10 § andra stycket förordningen (1988:1122) med instruktion för överstyrelsen för civil beredskap är de anställda vid överstyrelsen skyldiga att i den utsträckning som överstyrelsen bestämmer tjänstgöra vid kommissionen.

16 §

Förordnande att vara generaldirektörens ställföreträdare meddelas av regeringen för en bestämd tid. Det sker efter anmälan av generaldirektören.

17 §

Andra styrelseledamöter än generaldirektören utses av regeringen för en bestämd tid.

Ledamöterna i de branschstyrelser som sägs 11 § utses av kommissionen för en bestämd tid.

Bisysslor

18 §

Besked om bisyssla enligt 37 § andra stycket anställningsförordningen (1965:601) lämnas av försörjningskommissionen även i fråga om avdelningscheferna.