Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (1990:1334) om skydd för samhällsviktiga anläggningar m.m.

Inledande bestämmelse

1 §

I denna förordning finns bestämmelser om verkställigheten av lagen (1990:217) om skydd för samhällsviktiga anläggningar m.m.

Skyddsobjekt

Beslut om skyddsobjekt

2 §

Beslut enligt 3 och 7 §§ lagen (1990:217) om skydd för samhällsviktiga anläggningar m.m. skall i fråga om objekt, som anges i 4 § 1 och 2 samma lag och som disponeras huvudsakligen av Försvarsmakten, Försvarets materielverk eller Försvarets radioanstalt fattas av Försvarsmakten. Försvarsmakten skall också fatta dessa beslut i fråga om sådana områden som anges i 4 § 6 samma lag.
I övrigt skall sådana beslut, utom vad beträffar riksdagens och regeringens byggnader, fattas av länsstyrelsen i det län där objektet finns.
Om ett beslut av länsstyrelsen inte kan avvaktas i fråga om områden som anges i 4 § 4 eller 5 lagen om skydd för samhällsviktiga anläggningar m.m. får ett tillfälligt beslut fattas av Försvarsmakten. Ett tillfälligt beslut skall gälla till dess länsstyrelsen beslutar i ärendet, dock längst i tre dygn. SFS 1996:408

3 §

Innan länsstyrelsen fattar ett beslut om att egendom, till vilken staten har äganderätt eller nyttjanderätt, skall vara skyddsobjekt, skall den myndighet som disponerar egendomen ges tillfälle att yttra sig, om det kan ske utan att beslutet onödigt fördröjs. I ärenden rörande egendom som disponeras både av myndigheter som bedriver militär verksamhet och myndigheter som bedriver civil verksamhet, skall Försvarsmakten höras. SFS 1994:378
Förbud mot tillträde m.m.

4 §

Den myndighet som fattar ett beslut enligt 3 och 7 §§ lagen (1990:217) om skydd för samhällsviktiga anläggningar m.m. skall se till att innebörden av beslutet tydligt tillkännages genom skyltning eller på annat sätt.
Bevakning av skyddsobjekt

5 §

Den som utses till skyddsvakt skall vara godkänd av länsstyrelsen i det län där han eller hon är bosatt. Den som inom Försvarsmakten utses till skyddsvakt och som tillhör myndighetens personal skall dock i stället vara godkänd av Försvarsmakten.
Ett godkännande skall avse en bestämd tid, längst fem år, och kan begränsas till att avse endast vissa skyddsobjekt.
För länsstyrelsens prövning av ansökan om godkännande av skyddsvakt tas avgift ut. I fråga om ansökningsavgiftens storlek m.m. gäller bestämmelserna i 9–14 §§ avgiftsförordningen (1992:191), varvid avgiftsklass 2 tillämpas. SFS 2006:152

6 §

Som skyddsvakt får endast den godkännas som har erforderlig utbildning och som även i övrigt är lämplig för uppgiften.

7 §

En skyddsvakt är skyldig att lyda en polismans order i fråga om sådana åtgärder som sägs i 17 § lagen (1990:217) om skydd för samhällsviktiga anläggningar m.m.

Skyldighet att vidta särskilda skyddsåtgärder

8 §

Beslut i fråga om särskilda skyddsåtgärder enligt 19–21 §§ lagen (1990:217) om skydd för samhällsviktiga anläggningar m.m. skall fattas av länsstyrelsen i det län där verksamheten bedrivs.

Militära skyddsområden

De militära skyddsområdena och deras omfattning

9 §

De militära skyddsområdena är:
 • Kalix militära skyddsområde,
 • Bodens militära skyddsområde,
 • Holmögadds militära skyddsområde,
 • Hemsö militära skyddsområde,
 • Singö militära skyddsområde,
 • Söderarms militära skyddsområde,
 • Sandhamns västra militära skyddsområde,
 • Sandhamns östra militära skyddsområde,
 • Mörtö-Bunsöns militära skyddsområde,
 • Huvudskärs militära skyddsområde,
 • Muskö militära skyddsområde,
 • Landsorts militära skyddsområde,
 • Gotlands militära skyddsområde,
 • Karlskrona militära skyddsområde,
 • Stärnö militära skyddsområde,
 • Styrsö militära skyddsområde,
 • Marstrands militära skyddsområde.
De militära skyddsområdenas omfattning anges i bilagan till denna förordning. SFS 1996:190

10 §

De militära skyddsområdena skall utmärkas på allmänna kartor i skala 1:500 000 och större och på sjökort i skala 1:250 000 och större. Försvarsmakten skall verka för att uppgifter om de militära skyddsområdena i lämplig omfattning tas in även på andra kartor och sjökort.
Försvarsmakten skall, under tid som anges i 24 § lagen (1990:217) om skydd för samhällsviktiga anläggningar m.m., se till att de militära skyddsområdena tydligt utmärks genom skyltning eller på annat sätt samt att allmänheten även i övrigt informeras om bestämmelserna för skyddsområdena. SFS 1997:151
Tillstånd att uppehålla sig inom militära skyddsområden

11 §

Försvarsmakten skall besluta i frågor om tillstånd för utlänningar att uppehålla sig inom ett militärt skyddsområde. Innan beslut fattas skall polismyndigheten höras. SFS 1994:378

12 §

Av 24 § lagen (1990:217) om skydd för samhällsviktiga anläggningar m.m. framgår att utlänningens anknytning till Sverige skall beaktas särskilt vid tillståndsprövningen. Därutöver skall man beakta utlänningens personliga förhållanden i övrigt, ändamålet med vistelsen, den avsedda färdvägen, vistelsens längd och risken för att vistelsen medför att skyddsintresset äventyras. SFS 1996:1050
Bevakning av militära skyddsområden

13 §

Försvarsmakten skall, under tid som anges i 24 § lagen (1990:217) om skydd för samhällsviktiga anläggningar m.m., ansvara för att de militära skyddsområdena bevakas. SFS 1997:151

14 §

Den som utses till skyddsområdesvakt skall vara godkänd av länsstyrelsen i det län där han eller hon är bosatt. Den som inom Försvarsmakten utses till skyddsområdesvakt och som tillhör myndighetens personal skall dock i stället vara godkänd av Försvarsmakten.
Ett godkännande skall avse en bestämd tid, längst fem år. SFS 2006:152

15 §

Som skyddsområdesvakt får endast den godkännas som har erforderlig utbildning och som även i övrigt är lämplig för uppgiften.

16 §

En skyddsområdesvakt är skyldig att lyda en polismans order i fråga om sådana åtgärder som avses i 32 § lagen (1990:217) om skydd för samhällsviktiga anläggningar m.m.

17 §

Verkställighetsföreskrifter

18 §

Ytterligare föreskrifter om verkställigheten av lagen (1990:217) om skydd för samhällsviktiga anläggningar m.m. får meddelas i fråga om
 • 1. utbildning och utrustning av skyddsvakter och skyddsområdesvakter av Försvarsmakten beträffande Försvarsmaktens personal och i övrigt av Rikspolisstyrelsen,
 • 2. bevakningen av skyddsobjekt som disponeras huvudsakligen av Försvarsmakten, Försvarets materielverk eller Försvarets radioanstalt samt skyddsobjekt enligt 4 § 4–6 lagen (1990:217) om skydd för samhällsviktiga anläggningar m.m. av Försvarsmakten och bevakningen av andra skyddsobjekt av Rikspolisstyrelsen,
 • 3. bevakningen av militära skyddsområden av Försvarsmakten i samråd med Rikspolisstyrelsen, och
 • 4. utformningen av skyltar av Försvarsmakten efter hörande av Rikspolisstyrelsen.
SFS 2006:152

Överklaganden

19 §

I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut i 5, 8, 11 och 14 §§ får dock inte överklagas. SFS 1998:1055

SFS 1990:1334

 • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 1991.
- - -
 • 3. Tillstånd som meddelats enligt 20 § förordningen (1976:935) om skyddsområden och kontrollområden skall gälla som tillstånd enligt 24 § lagen (1990:217) om skydd för samhällsviktiga anläggningar m.m.
 • 4. En utlänning som vid denna förordnings ikraftträdande är bosatt på en plats som är belägen inom ett militärt skyddsområde skall anses ha tillstånd att uppehålla sig inom området så länge han är bosatt där, om platsen inte ligger inom ett skyddsområde eller kontrollområde enligt förordningen (1976:935) om skyddsområden och kontrollområden. Detsamma gäller i fråga om en nordisk medborgare som är bosatt på en plats inom ett kontrollområde, om platsen enligt förordningen skall ingå i ett militärt skyddsområde.
 • 5. Skyddsvaktsförordnanden enligt 3 § Kungl. Maj:ts kungörelse (1940:383) angående tillämpningen av lagen (1940:358) med vissa bestämmelser till skydd för försvaret m.m. (bevakningskungörelsen) skall gälla som godkännanden enligt 5 § denna förordning.

SFS 1995:245

Denna förordning träder i kraft den 1 april 1995.
Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

SFS 1996:408

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1996.

SFS 1996:1050

Denna förordning träder i kraft den 1 april 1997

SFS 1996:1187

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1997.

SFS 1997:151

Denna förordning träder i kraft den 15 maj 1997.

SFS 1998:1055

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1998.

SFS 2006:152

Denna förordning träder i kraft den 30 april 2006.

SFS 2010:523

Förordning 1990:1334 upphävd genom