Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Lag (1991:1488) om handläggning av vissa ersättningar till den som tjänstgör inom totalförsvaret

1 §

Försäkringskassan handhar frågor om familjebidrag och dagpenning till den som tjänstgör inom totalförsvaret. SFS 2004:823

2 §

3 §

Fordran på familjebidrag får inte överlåtas och inte heller tas i anspråk genom utmätning. SFS 1995:309

4 §

I fråga om familjebidrag och dagpenning tillämpas bestämmelserna om ändring och omprövning samt om överklagande i 113 kap. 2–17, 19, 20 och 21 §§ socialförsäkringsbalken.
Beträffande familjebidrag tillämpas dessutom följande bestämmelser i socialförsäkringsbalken:
SFS 2013:94

SFS 1991:1488

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.
Bestämmelserna i denna lag om handhavande av familjebidrag skall inte tillämpas i den utsträckning regeringen föreskriver
  • att familjebidragslagen (1978:520) i fråga om bestämmelserna om kommunernas skyldighet att pröva ansökningar om familjebidrag och att utge sådana bidrag skall upphöra att gälla vid en senare tidpunkt än den 1 januari 1992 eller
  • att försvarets civilförvaltning skall handha familjebidrag efter utgången av år 1991.

SFS 1998:97

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1998.

SFS 1999:818

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.

SFS 2007:201

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007.
2. De nya bestämmelserna tillämpas första gången på sådana återkrav som har beslutats av Försäkringskassan efter ikraftträdandet.

SFS 2010:1251

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

SFS 2013:94

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2013.
2. Äldre föreskrifter gäller för beslut som har meddelats före ikraftträdandet.