Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Lag (1991:1488) om handläggning av vissa ersättningar till den som tjänstgör inom totalförsvaret

Utfärdad: 1991-11-21

1 §

Försäkringskassan handhar frågor om familjebidrag och dagpenning till den som tjänstgör inom totalförsvaret.

SFS 2004:823

2 §

[Upphävd g. Lag (2004:823).]

SFS 2004:823

3 §

Fordran på familjebidrag får inte överlåtas och inte heller tas i anspråk genom utmätning.

SFS 1995:309

4 §

I fråga om familjebidrag och dagpenning tillämpas bestämmelserna om ändring och omprövning samt om överklagande i 113 kap. 2–17, 19, 20 och 21 §§ socialförsäkringsbalken.

Beträffande familjebidrag tillämpas dessutom följande bestämmelser i socialförsäkringsbalken:

SFS 2013:94

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1991:1488

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1992.

Bestämmelserna i denna lag om handhavande av familjebidrag skall inte tillämpas i den utsträckning regeringen föreskriver

att familjebidragslagen (1978:520) i fråga om bestämmelserna om kommunernas skyldighet att pröva ansökningar om familjebidrag och att utge sådana bidrag skall upphöra att gälla vid en senare tidpunkt än d. 1 jan. 1992 eller

att försvarets civilförvaltning skall handha familjebidrag efter utgången av år 1991.

SFS 1995:309

Denna lag träder i kraft d. 1 april 1996.

SFS 1998:97

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1998.

SFS 1999:818

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2001.

SFS 2004:823

1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2005.

2. Beträffande omprövning eller överklagande av beslut som har meddelats av en allmän försäkringskassa tillämpas föreskrifterna i punkt 4 ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen (2004:781) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring. Vidare tillämpas föreskriften i punkt 5 samma ikraftträdande- och övergångsbestämmelser om avvisningsbeslut har meddelats av en allmän försäkringskassa.

SFS 2007:201

1. Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2007.

2. De nya bestämmelserna tillämpas första gången på sådana återkrav som har beslutats av Försäkringskassan efter ikraftträdandet.

SFS 2010:1251

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2011.

SFS 2013:94

1. Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2013.

2. Äldre föreskrifter gäller för beslut som har meddelats före ikraftträdandet.