Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Lag (1992:524) om upphörande av försöken med förkortad grundutbildning av värnpliktiga

Utfärdad: 1992-06-04

Enligt riksdagens beslut föreskrivs följande.

Lagen (1989:402) om försök med förkortad grundutbildning av värnpliktiga skall upphöra att gälla.

En värnpliktig som vid denna lags ikraftträdande omfattas av försöken med förkortad grundutbildning och som då inte slutligt fullgjort sin grundutbildning skall tas ut till en utbildningsreserv enligt 4 a § värnpliktslagen (1941:967).

Om det är av väsentlig betydelse för den värnpliktige att fullgöra värnpliktsutbildlning, kan han dock, med tillämpning av 4 b § värnpliktslagen, i stället tas ut för utbildning enligt 27 § 1 mom. den lagen.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1992:524

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1992.