Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag (1992:1153) om väpnad styrka för tjänstgöring utomlandsDenna lag har enligt Lag (2003:169) upphört att gälla den 1 juni 2003.Förarbeten1992:1153 Prop. 1992/93:77, bet. 1992/93:FöU 5, rskr. 1992/93:67.1995:597 Prop. 1994/95:100 (bil. 5), bet. 1994/95:FöU:4, rskr. 1994/95:338.Utfärdad: 1992-12-101 §1 §Regeringen får på begäran av Förenta nationerna eller enligt beslut som fattats av Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa ställa en väpnad styrka till förfogande för fredsbevarande verksamhet utomlands. Lag (1995:597). 2 §2 §Personal som skall tjänstgöra i väpnad tjänst för fredsbevarande verksamhet utomlands skall anställas särskilt för denna uppgift. Personalen skall ingå i en utlandsstyrka inom försvarsmakten. 3 §3 §Högst tretusen personer ur utlandsstyrkan får samtidigt tjänstgöra utomlands i väpnad tjänst. Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 1992:1153 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1993, då lagen (1974:614) om beredskapsstyrka för FN-tjänst skall upphöra att gälla. 1995:597 Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1995.