Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1992:1303) om krigsmateriel

Utfärdad: 1992-12-10
<kgp:reprint>Omtryckt i SFS 1997:690 </kgp:reprint>

Tillämpningsområde och definitioner

Rubriken har denna lydelse enl. SFS1992-1303

1 §

Lagen (1992:1300) om krigsmateriel tillämpas på sådan materiel och sådant tekniskt bistånd som anges i bilagan till denna förordning. Materielen delas in i krigsmateriel för strid och övrig krigsmateriel.

SFS 2011:850

1 a §

Termer och uttryck som används i lagen (1992:1300) om krigsmateriel har samma betydelse i denna förordning.

SFS 2011:850

2 §

Med handeldvapen avses i denna förordning sådana pistoler, revolvrar, gevär, karbiner och kulsprutepistoler som kan tas med som personlig beväpning och användas utan lavett eller benstöd.

SFS 1997:690

Generellt tillstånd

Rubriken införd g. SFS2011-0850

2 a §

Ett generellt tillstånd får användas om

 1. mottagaren är en del av en försvarsmakt i ett land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller en avtalsslutande myndighet på försvarsområdet som köper för exklusiv användning av en försvarsmakt i ett EES-land,

 2. mottagaren är ett företag som certifierats i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/43/EG av den 6 maj 2009 om förenkling av villkoren för överföring av försvarsrelaterade produkter inom gemenskapen,

 3. utförseln av krigsmateriel ur landet eller lämnandet av tekniskt bistånd utanför landet till ett annat EES-land sker för demonstrations-, utvärderings- och utställningssyften,

 4. utförseln av krigsmateriel ur landet eller lämnandet av tekniskt bistånd utanför landet till ett annat EES-land sker för underhålls- och reparationssyften, om mottagaren är den ursprungliga leverantören av krigsmaterielen eller det tekniska biståndet, eller

 5. utförseln av krigsmateriel eller lämnandet av tekniskt bistånd utanför landet till ett annat EES-land sker efter underhåll, reparation eller demonstration i Sverige, om mottagaren

  • är en leverantör som med stöd av ett överföringstillstånd har fört in materielen eller det tekniska biståndet i Sverige, eller med stöd av ett överföringstillstånd har rätt att ta emot materielen eller det tekniska biståndet.

SFS 2018:137

2 b §

Inspektionen för strategiska produkter får meddela ytterligare föreskrifter om generellt tillstånd.

SFS 2011:850

Globalt tillstånd

Rubriken införd g. SFS2011-0850

2 c §

Ett globalt tillstånd gäller i tre år och får därefter förnyas.

SFS 2011:850

Individuellt tillstånd

Rubriken införd g. SFS2011-0850

2 d §

Ett individuellt tillstånd ska beviljas om

 1. ansökan avser endast en utförsel av krigsmateriel ur landet eller ett lämnande av tekniskt bistånd utanför landet,

 2. det är nödvändigt för att skydda Sveriges väsentliga säkerhetsintressen eller för att skydda den allmänna ordningen i landet,

 3. det är nödvändigt för att följa Sveriges internationella skyldigheter och åtaganden, eller

 4. det finns särskilda skäl att anta att leverantören inte kan följa de villkor som är nödvändiga för att ett globalt tillstånd ska beviljas.

SFS 2011:850

Undantag från krav på tillstånd

Rubriken har denna lydelse enl. SFS1992-1303

3 §

Tillstånd enligt 3 § lagen (1992:1300) om krigsmateriel behövs inte för

 1. ändring eller ombyggnad av handeldvapen som inte är helautomatiska eller för tillverkning av enstaka sådana vapen,

 2. laddning av ammunition för eget bruk för den som enligt vapenlagen (1996:67) är berättigad att inneha jakt- eller sportskyttevapen,

 3. årlig tillverkning av högst 100 gram kemiska produkter som klassificeras som krigsmateriel och som behövs för medicinska eller farmaceutiska ändamål eller för forskningsändamål.

SFS 1997:690

4 §

Vad som sägs i 4 § lagen (1992:1300) om krigsmateriel om krav på tillstånd gäller inte handel med handeldvapen eller delar till sådana vapen. Tillstånd för sådan handel regleras genom bestämmelser i vapenlagen (1996:67).

SFS 2006:510

4 a §

Tillstånd enligt 6 § första stycket lagen (1992:1300) om krigsmateriel behövs inte när det gäller utförsel av krigsmateriel ur landet eller lämnande av tekniskt bistånd utanför landet till ett annat EES-land, om

 1. krigsmaterielen eller det tekniska biståndet redan omfattas av ett överföringstillstånd som har meddelats av ett annat EES-land än Sverige, och

 2. materielen eller biståndet endast transiteras genom Sverige.

Tillstånd enligt 6 § första stycket lagen om krigsmateriel behövs inte heller när det gäller utförsel av krigsmateriel ur landet till ett annat EES-land, om den som för ut krigsmaterielen är

 1. Polismyndigheten, Säkerhetspolisen eller Kustbevakningen, och materielen ska användas vid tillfällig tjänstgöring utomlands och därefter återinföras i den utsträckning den inte förbrukas,

 2. . ett utländskt organ, och materielen har förts in till landet för att användas vid tillfällig tjänstgöring enligt lagen (2000:1219) om internationellt tullsamarbete, lagen (2017:496) om internationellt polisiärt samarbete eller Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1624 av den 14 september 2016 om en europeisk gräns- och kustbevakning och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/399 och upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 863/2007, rådets förordning (EG) nr 2007/2004 och rådets beslut 2005/267/EG, eller

 3. ett danskt organ, och materielen har förts in till landet enligt överenskommelsen av den 11 maj 2020 mellan Konungariket Sveriges regering och Konungariket Danmarks regering i syfte att möjliggöra danska gränskontroller på tåg över Öresund.

Tillstånd enligt 6 § första stycket lagen om krigsmateriel behövs inte heller när det gäller utförsel av krigsmateriel ur landet eller lämnande av tekniskt bistånd utanför landet, om den som för ut krigsmaterielen eller lämnar det tekniska biståndet är

 1. Försvarsmakten, och materielen eller det tekniska biståndet ska användas i enlighet med beslut enligt 1 § lagen (2020:782) om operativt militärt stöd mellan Sverige och Finland och materielen därefter ska återinföras i den utsträckning den inte förbrukas, eller

 2. en finsk myndighet, och materielen eller det tekniska biståndet har förts in till landet när stöd har lämnats enligt 2 eller 3 § lagen om operativt militärt stöd mellan Sverige och Finland.

SFS 2020:785

Certifiering

Rubriken införd g. SFS2011-0850

4 b §

Vid prövningen av om en mottagare av krigsmateriel eller tekniskt bistånd här i landet ska certifieras, ska följande kriterier utgöra grund för bedömningen av sökandens tillförlitlighet.

 1. Dokumenterad erfarenhet av försvarsverksamhet, där särskild hänsyn tas till sökandens uppgifter om tidigare efterlevnad av exportrestriktioner, domstolsbeslut på området, tillstånd att tillverka och sälja krigsmateriel eller tekniskt bistånd samt anlitande av erfaren ledningspersonal.

 2. Relevant industriverksamhet på området för krigsmateriel eller tekniskt bistånd inom EES, särskilt förmåga att integrera system och delsystem.

 3. Utnämning av en chefstjänsteman som personligt ansvarig för utförsel.

 4. Ett skriftligt åtagande från sökanden, undertecknat av den chefstjänsteman som avses i 3, om att sökanden kommer att vidta alla nödvändiga åtgärder för att garantera att de specifika villkor följs som gäller för slutanvändning och utförsel till ett land utanför EES av mottagen krigsmateriel eller tekniskt bistånd eller komponenter till sådan materiel eller sådant bistånd.

 5. Ett skriftligt åtagande från sökanden, undertecknat av den chefstjänsteman som avses i 3, om att sökanden skyndsamt ska lämna detaljerad information som svar på förfrågningar om slutanvändare eller slutanvändning av all krigsmateriel och allt lämnat tekniskt bistånd som sökanden fört ut eller lämnat till ett annat EES-land med stöd av ett tillstånd enligt 6 § första stycket lagen (1992:1300) om krigsmateriel eller mottagit från ett annat EES-land med stöd av ett överföringstillstånd.

 6. En beskrivning, kontrasignerad av den chefstjänsteman som avses i 3, av det interna efterlevnadsprogrammet eller av sökandens system för hantering av utförsel. Denna beskrivning ska innehålla detaljer om de organisatoriska, mänskliga och tekniska resurser som avsatts för att hantera utförsel och lämnande, ansvarskedjan hos sökanden, interna revisionsförfaranden, medvetandegörande och personalutbildning, fysiska och tekniska säkerhetsarrangemang, registerföring samt spårbarhet för utförsel och lämnande.

SFS 2011:850

4 c §

Ett certifikat ska innehålla

 1. uppgift om att det har utfärdats av Inspektionen för strategiska produkter,

 2. uppgift om mottagarens namn och adress,

 3. försäkran om att mottagaren uppfyller kriterierna i 4 b §, och

 4. uppgift om utfärdandedatum och giltighetstid för certifikatet.

Ett certifikat får ha en giltighetstid om maximalt fem år.

SFS 2011:850

4 d §

Ett certifikat får förenas med villkor om

 1. tillhandahållande av information som är nödvändig för kontroll av att de kriterier som avses i 4 b § är uppfyllda, och

 2. återkallelse av certifieringen, slutligt eller för viss tid.

SFS 2011:850

4 e §

Inspektionen för strategiska produkter ska minst vart tredje år kontrollera att en mottagare som inspektionen certifierat uppfyller kriterierna i 4 b §. Inspektionen ska också kontrollera att mottagaren följer sådana villkor som är förenade med certifikaten med stöd av 4 d §.

Om inspektionen beslutar att återkalla en certifiering enligt 16 § lagen (1992:1300) om krigsmateriel, ska den underrätta Europeiska kommissionen och behöriga myndigheter i övriga EES-länder om sitt beslut.

Om inspektionen meddelar ett sådant beslut som avses i 16 a § i samma lag, ska den underrätta Europeiska kommissionen och behöriga myndigheter i övriga EES-länder om sitt beslut och om skälen för detta.

SFS 2011:850

Innehållet i ansökningar

Rubriken har denna lydelse enl. SFS1992-1303

5 §

Ansökan om tillstånd att tillverka krigsmateriel enligt 3 § lagen (1992:1300) om krigsmateriel ska innehålla uppgift om

 1. den sökandes namn eller företagsnamn, person- eller organisationsnummer och adress, samt för

  • fysiska personer: uppgift om medborgarskap, yrke och hemvist,

  • handelsbolag och aktiebolag: uppgift om ägarförhållandena vid ansökningstillfället,

 2. det eller de slag av krigsmateriel som den sökande avser att tillverka, och

 3. den plats där tillverkningen avses äga rum.

Tillsammans med ansökan ska registreringsbevis ges in, om sådant finns.

SFS 2018:1813

6 §

En ansökan om tillstånd till verksamhet som avser tillhandahållande av krigsmateriel, uppfinningar som rör krigsmateriel, metoder för framställning av sådan materiel och tekniskt bistånd enligt 4 § lagen (1992:1300) om krigsmateriel ska innehålla uppgift om

 1. den sökandes namn eller företagsnamn, person- eller organisationsnummer och adress, samt för

  • fysiska personer: uppgift om medborgarskap, yrke och hemvist,

  • handelsbolag och aktiebolag: uppgift om ägarförhållandena vid ansökningstillfället,

 2. det slag av krigsmateriel, uppfinning som rör krigsmateriel, metoder för framställning av sådan materiel eller tekniskt bistånd som ska omfattas av den sökandes verksamhet, och

 3. den eller dem som sökanden avser att företräda.

Tillsammans med ansökan ska registreringsbevis ges in, om sådant finns.

SFS 2018:1813

7 §

Ansökan om tillstånd att till någon i utlandet tillhandahålla där befintlig krigsmateriel, uppfinningar som rör krigsmateriel eller metoder för framställning av sådan materiel enligt 5 § lagen (1992:1300) om krigsmateriel ska innehålla uppgift om

 1. den sökandes namn och, i fråga om fysiska personer, medborgarskap, yrke eller hemvist,

 2. materielens, uppfinningens eller metodens art och värde,

 3. vem som har gjort materielen, uppfinningen eller metoden tillgänglig i utlandet,

 4. köpare eller någon annan mottagare,

 5. slutanvändare av tillhandahållen krigsmateriel, och

 6. avsedd tidpunkt för tillhandahållandet.

SFS 2018:137

8 §

En ansökan om utförsel av krigsmateriel och lämnande av tekniskt bistånd enligt 6 § första stycket lagen (1992:1300) om krigsmateriel ska innehålla uppgift om

 1. den sökandes namn och, i fråga om fysiska personer, hemvist,

 2. materielens slag, mängd och värde samt det tekniska biståndets slag och värde,

 3. köpare, mottagare och slutanvändare,

 4. anledningen till utförseln eller lämnandet,

 5. begärd giltighetstid för tillståndet och avsedd tidpunkt för utförseln eller lämnandet, och

 6. huruvida ansökan avser ett globalt tillstånd eller ett individuellt tillstånd.

Om det krävs tillstånd till införsel av sådana handeldvapen och delar till dem som utgör övrig krigsmateriel och tillhörande ammunition i det land dit vapnet eller föremålen ska föras över, ska ett sådant tillstånd bifogas ansökan. Innefattar utförseln transitering ska, i de fall det krävs, tillstånd från transiteringsländerna bifogas ansökan.

SFS 2018:137

Utförsel av handeldvapen

Rubriken har denna lydelse enl. SFS1992-1303

Undantag från utförselförbud

9 §

En enskild person får för personligt bruk vid utresa från Sverige utan tillstånd enligt lagen (1992:1300) om krigsmateriel föra med sig handeldvapen och ammunition till vapnet, om han enligt vapenlagen (1996:67) är berättigad att inneha vapnet här i landet och vapnet skall återinföras.

Ytterligare bestämmelser om utförsel av handeldvapen m.m. finns i vapenlagen.

SFS 1997:690

Särskild kontroll vid utförsel av vissa handeldvapen

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2011-0571

10 §

Vid prövning av en ansökan om utförsel av sådana handeldvapen och delar till dem som utgör övrig krigsmateriel och tillhörande ammunition, ska tillståndsmyndigheten kontrollera att nödvändigt tillstånd till införsel och transitering finns.

SFS 2011:571

Beslut av Polismyndigheten

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2014-1301

11 §

Om en utförsel inte omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 258/2012 av den 14 mars 2012 om genomförande av artikel 10 i FN:s protokoll om olaglig tillverkning av och handel med eldvapen, delar till eldvapen och ammunition, bifogat till Förenta nationernas konvention mot gränsöverskridande organiserad brottslighet (FN:s protokoll om skjutvapen), och om införande av exporttillstånd, import- och transiteringsåtgärder för skjutvapen, delar till skjutvapen och ammunition1) gäller följande. Polismyndigheten prövar frågor om utförsel av sådana handeldvapen och delar till dem som utgör övrig krigsmateriel och i förekommande fall tillhörande ammunition, om den sökande är berättigad att inneha vapnet här i landet enligt vapenlagen (1996:67) och

1)

EUT L 94, 30.3.2012, s. 1 (Celex 32012R0258).

 1. vill föra ut vapnet vid flyttning till utlandet,

 2. vill föra ut vapnet för användning vid jakt, tävling eller övning utomlands, om vapnet skall återinföras,

 3. vill överföra vapnet till en enskild person eller vapenhandlare i ett land som är medlem i OECD,

 4. vill föra ut vapnet eller delar av det för reparation, översyn eller någon annan liknande åtgärd, om materielen skall återinföras, eller

 5. vill återutföra vapnet eller delar av det efter reparation, översyn eller någon annan liknande åtgärd, om utförseln skall ske till en mottagare i det land som vapnet eller delarna förts in från.

Utförsel av handeldvapen till en enskild person enligt 3 får medges endast om den sökande kan visa att mottagaren är berättigad att inneha vapnet i det land dit utförseln skall ske.

Första stycket gäller dock inte om sökandens rätt att inneha vapnet grundas på 3 § lagen (1992:1300) om krigsmateriel.

SFS 2013:708

12 §

Frågor om tillstånd i fall som avses i 11 § prövas av Polismyndigheten.

SFS 2014:1301

13 §

Meddelas tillstånd till utförsel av handeldvapen enligt 11 § ska Polismyndigheten underrätta behörig myndighet i berörd stat om utförseln, om

 1. utförseln ska ske till en stat som har tillträtt den europeiska vapenkonventionen och vapnen inte är avsedda för en statlig myndighet i mottagarlandet,

 2. vapnen skall föras ut för en tid som överstiger tre månader, och

 3. det inte är fråga om vapen eller vapendelar som anges i 13 kap. 5 § vapenförordningen (1996:70).

SFS 2014:1301

Föreskrifter av Tullverket

Rubriken har denna lydelse enl. SFS1992-1303

14 §

Tullverket får meddela föreskrifter om utförsel av sådana handeldvapen med tillhörande ammunition som

 1. har förts in i landet enligt bestämmelserna i 2 kap. 13 § b vapenlagen (1996:67),

 2. har förts genom landet av en resande i enlighet med bestämmelserna i lagen (1973:980) om transport, förvaring och förstöring av införselreglerade varor, m.m. i anslutning till jakt, tävling eller övning i annat land.

SFS 1999:515

Anmälan till Tullverket om utförsel av krigsmateriel

Rubriken har denna lydelse enl. SFS1992-1303

15 §

Utförsel av krigsmateriel som inte omfattas av föreskrifterna i 9, 11 eller 14 § ska anmälas till Tullverket under helgfri måndag-fredag och senast 48 timmar innan utförseln är planerad att genomföras. Den del av tidsfristen som infaller under lördag, söndag eller annan helgdag ska inte räknas in i fristen.

En anmälan enligt första stycket behöver inte göras om ett generellt tillstånd enligt 2 § och 6 § första stycket lagen (1992:1300) om krigsmateriel har meddelats för utförseln.

Tullverket får i enskilda fall medge undantag från första stycket, om det finns särskilda skäl för det.

Tullverket får meddela närmare föreskrifter om anmälningsskyldigheten.

SFS 2018:137

15 a §

Anmälan enligt 15 § första stycket behöver inte göras, om utförseln enligt vad som anges i utförseltillståndet avser

 1. materiel som förs ut för reparation, översyn eller någon annan liknande åtgärd och som ska återinföras,

 2. materiel som efter reparation, översyn eller någon annan liknande åtgärd åter förs ut,

 3. materiel som förs ut för demonstration, lån eller bearbetning och som ska återinföras, i den utsträckning den inte förbrukas,

 4. materiel som efter demonstration, lån eller bearbetning åter förs ut, eller

 5. materiel som förs ut efter utbyte eller återsänds efter reklamation eller felleverans eller av något annat liknande skäl.

Anmälan enligt 15 § första stycket behöver inte heller göras, om utförseln omfattas av föreskrifterna i 4 a § andra eller tredje stycket.

Bestämmelserna i 15 § tredje stycket och 15 a § första och andra styckena innebär inget undantag från deklarationsskyldigheten enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen eller från anmälningsskyldigheten enligt lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen.

SFS 2020:785

Marknadsföring

Rubriken har denna lydelse enl. SFS1992-1303

16 §

Sådan redovisning som avses i 11 § lagen (1992:1300) om krigsmateriel ska innehålla uppgift om i vilka länder utanför Sverige det bedrivs marknadsföring, vilka bestämda mottagare marknadsföringen riktar sig till och vilken materiel eller vilket tekniskt bistånd marknadsföringen avser.

Redovisningen ska avse varje kalenderkvartal och lämnas till Inspektionen för strategiska produkter senast en månad efter kvartalets slut. Inspektionen får i det enskilda fallet besluta att redovisningen ska avse en längre tid och att den får lämnas vid en senare tidpunkt.

SFS 2011:850

Underrättelse om anbud eller avtal

Rubriken har denna lydelse enl. SFS1992-1303

17 §

Underrättelser som avses i 12 § lagen (1992:1300) om krigsmateriel ska lämnas senast fyra veckor innan anbudet avges eller, där anbudsförfarande inte förekommer, lämnas innan avtalet ingås, om inte Inspektionen för strategiska produkter i det enskilda fallet beslutar om något annat.

Underrättelsen ska innehålla uppgift om

 1. namn och hemvist i fråga om anbudstagaren eller den som man avser att ingå avtal med, och

 2. materielens slag, mängd och uppskattade värde samt det tekniska biståndets slag och uppskattade värde.

SFS 2011:850

18 §

En underrättelse enligt 12 § lagen (1992:1300) om krigsmateriel behöver inte lämnas, om anbudet eller avtalet uteslutande avser försäljning eller annat tillhandahållande till en tidigare köpare eller mottagare i ett visst land av reservdelar, komponenter, utrustning till krigsmateriel eller tekniskt bistånd i det fall utförsel- eller lämnandetillstånd har meddelats för krigsmaterielen eller det tekniska biståndet eller för reservdelar, komponenter eller annan utrustning till krigsmaterielen eller det tekniska biståndet.

En underrättelse som avses i första stycket behöver inte heller lämnas om ett generellt tillstånd enligt 2 § och 6 § första stycket lagen (1992:1300) om krigsmateriel har meddelats för utförseln eller lämnandet av tekniskt bistånd.

SFS 2012:404

Villkor när det gäller komponenter

Rubriken införd g. SFS2011-0850

19 §

Vid bedömningen av om ett tillstånd till utförsel eller lämnande av komponenter till krigsmateriel eller tekniskt bistånd till ett annat EES-land enligt 6 § första stycket lagen (1992:1300) om krigsmateriel ska förenas med sådana villkor som avses i 14 § samma lag, ska Inspektionen för strategiska produkter eller regeringen beakta hur känslig utförseln eller lämnandet är.

Vid bedömningen av känsligheten ska inspektionen eller regeringen särskilt ta hänsyn till komponenternas beskaffenhet eller betydelse i förhållande till de produkter som de ska ingå i och beskaffenheten i förhållande till varje slutanvändning av de färdiga produkterna som kan väcka farhågor.

SFS 2011:850

Uppgifts- och deklarationsskyldighet enligt lagen (1992:1300) om krigsmateriel

Rubriken har denna lydelse enl. SFS1992-1303

20 §

Sådana uppgifter om ändring i förhållanden upptagna i en tillståndsansökan som avses i 21 § lagen (1992:1300) om krigsmateriel ska anmälas till Inspektionen för strategiska produkter inom en månad efter det att tillståndshavaren har fått kännedom om att förhållandena ändrats.

Om ändringen innebär att tillverkning eller verksamhet som avser tillhandahållande av krigsmateriel eller tekniskt bistånd har upphört, ska anmälan göras senast den 31 december det kalenderår då verksamheten har upphört.

Om tillståndet avser tillverkning av kemiska produkter, ska ändringar i verksamheten som planeras anmälas till inspektionen senast 210 dagar innan de genomförs.

SFS 2011:850

20 a §

Den som för första gången avser att använda ett generellt tillstånd ska senast fyra veckor före den första dagen då tillståndet används underrätta Inspektionen för strategiska produkter om det.

SFS 2018:137

Uppgifts- och deklarationsskyldighet

21 §

En deklaration enligt 19 § första stycket lagen (1992:1300) om krigsmateriel ska avse krigsmateriel eller tekniskt bistånd som fakturerats och levererats.

Deklarationen ska innehålla uppgift om krigsmaterielens slag, kvantitet och fakturerade värde eller det tekniska biståndets slag och fakturerade värde.

Deklarationen ska i förekommande fall också innehålla uppgift om

 1. det tillstånd till tillhandahållande, utförsel eller lämnande enligt 4–6 §§ lagen om krigsmateriel som leveranserna hänför sig till, och

 2. slutligt mottagarland.

För Försvarets materielverk, Försvarsmakten och Totalförsvarets forskningsinstitut gäller den deklarationsskyldighet som avses i första stycket endast krigsmateriel eller tekniskt bistånd som fakturerats och levererats till någon i utlandet.

SFS 2019:2

21 a §

[[Ny beteckning – 20 a § – g. F (2018:137).]]

SFS 2018:137

22 §

Deklarationer som avses i 21 § ska ges in till Inspektionen för strategiska produkter årligen senast den 31 januari och avse verksamheten föregående år.

En tillståndshavare som inte utnyttjat sitt tillstånd under ett helt kalenderår ska anmäla detta till Inspektionen för strategiska produkter senast den 31 januari följande år.

Deklarationer enligt första stycket ska lämnas på en blankett som Inspektionen för strategiska produkter tillhandahåller.

SFS 2018:137

22 a §

Uppgift enligt 15 a § lagen (1992:1300) om krigsmateriel ska lämnas senast i samband med att materielen eller det tekniska biståndet tas emot.

Den uppgiftsskyldige ska underrätta Inspektionen för strategiska produkter om att skyldigheten enligt första stycket har uppfyllts genom att ge in en kopia av den handling som lämnats till mottagaren. Underrättelsen ska ges in vid den tidpunkt som anges i 22 §.

SFS 2018:137

22 b §

upphävd genom

SFS 1997:690

22 c §

upphävd genom

SFS 1997:690

22 d §

upphävd genom

SFS 1997:690

23 §

Den som har tillstånd enligt 7 eller 8 § lagen (1992:1300) om krigsmateriel ska lämna uppgift om upplåten rätt att utomlands tillverka krigsmateriel eller tillhandahålla tekniskt bistånd eller om ingånget avtal om samarbete med någon i utlandet.

Uppgifterna ska redovisa vad avtalen avser, om de fortfarande är i kraft, om tillverkning, utveckling eller tillhandahållande enligt något sådant avtal alltjämt förekommer och hur samarbetet bedrivs.

Uppgifterna ska lämnas till Inspektionen för strategiska produkter årligen senast den 31 januari och avse förhållandena den 31 december föregående år.

SFS 2011:850

24 §

Den som enligt 17 § lagen (1992:1300) om krigsmateriel är skyldig att lämna uppgift om ägande i utländska rättssubjekt som bedriver utveckling, tillverkning, marknadsföring eller försäljning av krigsmateriel eller som tillhandahåller tekniskt bistånd ska lämna uppgift om

 1. det utländska rättssubjektets namn och adress,

 2. var det utländska rättssubjektet bedriver sin verksamhet,

 3. hur stor del av det utländska rättssubjektet som ägs av det svenska rättssubjektet, och

 4. vilken art av verksamhet i fråga om krigsmateriel eller tekniskt bistånd som det utländska rättssubjektet bedriver.

Uppgifterna ska lämnas till Inspektionen för strategiska produkter årligen senast den 31 januari och avse förhållandena den 31 december föregående år.

SFS 2011:850

Deklarationsskyldighet enligt Förenta nationernas konvention om förbud mot kemiska vapen

Rubriken har denna lydelse enl. SFS1992-1303

25 §

En deklaration enligt 19 § lagen (1992:1300) om krigsmateriel skall ges in till Inspektionen för strategiska produkter av den som

 1. producerar, bereder, förbrukar, förvärvar, avyttrar eller lagrar ämnen som avses i bilagan avsnitt C, eller

 2. under föregående kalenderår producerat, berett, förbrukat, förvärvat, avyttrat eller lagrat sådana ämnen.

Detta gäller även sammansatta kemiska produkter, blandningar, formuleringar eller dylikt som innehåller något av de ämnen som är upptagna i bilagan avsnitt C.

Med att producera avses också att ämnet framställts som en mellanprodukt i en process eller att ämnet uppstått som en samprodukt, biprodukt eller förorening i en process.

Deklarationsskyldigheten enligt första stycket omfattar inte den som årligen tillverkar högst 100 gram av sådana kemiska produkter för medicinska eller farmaceutiska ändamål eller för forskningsändamål.

SFS 1997:690

26 §

Den som är deklarationsskyldig enligt 25 § skall ge in en deklaration

 1. senast den 31 januari årligen och avse verksamheten under det föregående kalenderåret (årlig deklaration),

 2. senast den 30 september årligen och avse den verksamhet som planeras för det kommande kalenderåret (planeringsdeklaration),

 3. senast 210 dagar innan en ny anläggning påbörjas (inledande deklaration) eller ändringar i förhållande till tidigare ingiven deklaration genomförs.

SFS 1998:402

27 §

Deklarationer som avses i 26 § ska innehålla uppgifter om

 1. företagets eller myndighetens namn, adress och antal anläggningar inom företaget eller myndigheten,

 2. varje enskild anläggnings namn, adress, exakta läge och antal produktionsenheter inom anläggningen samt, i förekommande fall annan ägare av eller annat företag som driver anläggningen,

 3. varje produktionsenhets exakta läge,

 4. detaljerade tekniska beskrivningar av anläggningen, inklusive detaljerade ritningar och förteckningar över utrustning,

 5. huvudsaklig verksamhet vid varje anläggning och dess enheter,

 6. för varje ämne som finns i avsnitt C i bilagan till denna förordning

  a) grunden för deklarationsskyldigheten enligt 25 §,

  b) entydigt kemiskt namn på ämnet, CAS-nummer (Chemical Abstracts Service) eller, om sådant saknas, strukturformel samt handelsnamn eller trivialnamn,

  c) namnet på den produkt som ämnet ingår i samt halt av ämnet i respektive produkt,

  d) den totala mängden i kilogram som vid varje anläggning

  – producerats eller syntetiserats eller planeras bli producerad eller syntetiserad, med uppgift om tidsperioder för förväntad produktion,

  – beretts eller planeras bli beredd,

  – förbrukats eller planeras bli förbrukad,

  – lagrats eller planeras bli lagrad, och

  e) varje förändring under året eller förväntad förändring vid anläggningen i jämförelse med tidigare ingivna detaljerade tekniska beskrivningar av anläggningen, inklusive detaljerade ritningar och förteckningar över utrustning, samt

  f) de ändamål för vilka ämnet producerats, beretts, förbrukats eller lagrats eller kommer att bli producerat, berett, förbrukat eller lagrat för.

SFS 2018:137

28 §

Årliga deklarationer som avses i 26 § skall för varje ämne som finns i avsnitt C i bilagan till denna förordning också innehålla uppgifter om

 1. framställningsmetoder samt namn och mängd av utgångsämnen som använts för produktionen,

 2. den totala mängden i kilogram som vid varje anläggning

  1. förvärvats, med uppgift om överlåtare,

  2. avyttrats eller annars förts över, med uppgift om mottagare, och

 3. de ändamål för vilka ämnet förvärvats eller avyttrats.

SFS 1998:402

Avgifter

Rubriken har denna placering enl. SFS1992-1303

29 §

Avgift tas ut för prövning av ansökan om tillstånd enligt 11 §.

För avgiftens storlek gäller bestämmelserna i 9–14 §§ avgiftsförordningen (1992:191) varvid avgiftsklass 2 tillämpas.

SFS 1997:690

Sanktionsavgifter

Rubriken införd g. SFS2018-0137

29 a §

Den sanktionsavgift som ska tas ut enligt 31 § lagen (1992:1300) om krigsmateriel ska betalas med

 1. 3 000 kr om den avgiftsskyldige har ett fakturerat värde som inte överstiger 250 000 kr, och

 2. tre procent av fakturerat värde, dock högst 200 000 kr, om den avgiftsskyldige har ett fakturerat värde som överstiger 250 000 kr.

Till grund för beräkningen enligt första stycket används det fakturerade värde som senast lämnats till Inspektionen för strategiska produkter enligt 9 § förordningen (2008:889) om finansiering av verksamheten vid Inspektionen för strategiska produkter. Det fakturerade värdet får uppskattas om uppgifter om fakturerat värde saknas, kan antas vara missvisande eller är bristfälliga.

SFS 2018:137

29 b §

Inspektionen för strategiska produkter får meddela närmare föreskrifter om hur sanktionsavgifter ska betalas.

SFS 2018:137

Offentliggörande

Rubriken införd g. SFS2011-0850

30 §

De föreskrifter om generellt tillstånd som Inspektionen för strategiska produkter meddelar med stöd av 2 b § kungörs i Tullverkets författningssamling (TFS).

Inspektionen ska genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar och på sin webbplats offentliggöra mottagare som certifierats enligt 10 a § lagen (1992:1300) om krigsmateriel. För detta ändamål ska inspektionen också, antingen genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar eller på sin webbplats, föra en förteckning över certifierade mottagare. Förteckningen ska uppdateras så snart det finns behov. När förteckningen uppdateras ska inspektionen underrätta Europeiska kommissionen, Europaparlamentet och behöriga myndigheter i övriga EES-länder om det.

SFS 2011:850

Bilaga

A. Förteckning över krigsmateriel och tekniskt bistånd enligt lagen (1992:1300) om krigsmateriel

Förteckningen överensstämmer under ”a)” med bilagan till Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/43/EG av den 6 maj 2009 om förenkling av villkoren för överföring av försvarsrelaterade produkter inom gemenskapen, i lydelsen enligt kommissionens direktiv (EU) 2019/514. Sist i förteckningen, under ”b)”, förtecknas krigsmateriel som inte finns angiven i bilagan till direktiv 2009/43/EG men som Sverige vill ha under kontroll.

Not 1: Termer inom citattecken finns definierade. Se B. Definitioner av termer som används i A. Förteckning över krigsmateriel och tekniskt bistånd enligt lagen (1992:1300) om krigsmateriel.

Not 2: Kemikalierna är i vissa fall förtecknade efter namn och CAS-nummer. Kemikalier med samma strukturformel (inklusive hydrater) omfattas oavsett namn eller CAS-nummer. CAS-nummer anges för att underlätta kontrollen av en särskild kemikalie eller kemisk blandning oavsett nomenklatur. CAS-nummer kan inte användas som enda identifiering, eftersom några former av de förtecknade kemikalierna har olika CAS-nummer, och blandningar som innehåller en förtecknad kemikalie kan också ha olika CAS-nummer.

Tekniskt bistånd utgör den teknik som anges i ML22 med tillhörande definitioner av termerna ”teknik”, ”erfordras”, ”utveckling”, ”produktion”, ”allmänt tillgänglig” och ”grundforskning” (se B. Definitioner av termer som används i A. Förteckning över krigsmateriel och tekniskt bistånd enligt lagen [1992:1300] om krigsmateriel).

a) Krigsmateriel som finns angiven i bilagan till direktiv 2009/43/EG

ML1 Slätborrade vapen med en kaliber som understiger 20 mm, andra vapen och automatvapen med en kaliber på högst 12,7 mm (0,50 tum) samt tillbehör, enligt följande, och särskilt utformade komponenter för dessa vapen:

Not: ML1 omfattar inte följande:

a) Skjutvapen som utformats särskilt för blind ammunition och som inte kan avlossa projektiler.

b) Skjutvapen som utformats särskilt för att skjuta ut bundna projektiler utan högexplosiv sprängladdning eller kommunikationsförbindelser, med högst 500 meters räckvidd.

c) Vapen som använder hylsammunition med asymmetriskt placerad tändhatt som inte är helautomatiska.

d) ”Skjutvapen som har gjorts obrukbara”.

a) Gevär och kombinationsvapen, enhandsvapen, kulsprutor, k-pistar och snabbskjutande vapen med flera eldrör.

Not: ML1 a omfattar inte följande:

a) Gevär och kombinationsvapen tillverkade före 1938.

b) Reproduktioner av gevär och kombinationsvapen där originalen tillverkades före 1890.

c) Enhandsvapen, snabbskjutande vapen med flera eldrör och kulsprutor tillverkade före 1890 samt reproduktioner av dessa.

d) Gevär eller enhandsvapen som är särskilt utformade för att avlossa en inert projektil med tryckluft eller koldioxid.

b) Slätborrade vapen enligt följande:

1. Slätborrade vapen som utformats speciellt för militär användning.

2. Övriga slätborrade vapen enligt följande:

a) Helautomatiska.

b) Halvautomatiska eller med pumpverkan.

Not: ML1 b 2 omfattar inte vapen som är särskilt utformade för att avlossa en inert projektil med tryckluft eller koldioxid.

Not: ML1 b omfattar inte följande:

a) Slätborrade vapen tillverkade före 1938.

b) Reproduktioner av slätborrade vapen där originalen tillverkades före 1890.

c) Slätborrade sport- och jaktvapen. Dessa vapen får inte vara särskilt utformade för militär användning eller vara helautomatiska.

d) Slätborrade vapen som utformats särskilt för något av följande:

1. Slakt av husdjur.

2. Sövning av djur.

3. Seismisk provning.

4. Avfyrning av projektiler för industriell användning.

5. Desarmering av improviserade sprängladdningar (IED).

Anm.: När det gäller desarmeringsanordningar, se ML4 och avsnitt 1A006 i EU:s förteckning över produkter med dubbla användningsområden.

c) Vapen för hylslös ammunition.

d) Tillbehör utformade för vapen enligt ML1 a, ML1 b eller ML1 c enligt följande:

 1. Löstagbara magasin.

 2. Ljuddämpare.

 3. Särskilda vapenstöd.

 4. Flamdämpare.

 5. Optiska vapensikten med elektronisk bildhantering.

 6. Optiska vapensikten som särskilt har utformats för militär användning.

ML2 Slätborrade vapen med en kaliber på minst 20 mm, andra vapen eller utrustning med en kaliber som överstiger 12,7 mm (0,50 tum), kastare samt tillbehör, enligt följande, liksom särskilt utformade komponenter för dessa vapen:

a) Skjutvapen, haubitsar, kanoner, granatkastare, pansarvärnsvapen, projektilutskjutningsanordningar, militära eldkastare, gevär, rekyllösa gevär, slätborrade vapen och signaturdämpande anordningar för dessa.

Not 1: ML2 a omfattar bland annat injektorer, doseringsapparater, förrådstankar och andra komponenter som utformats särskilt för användning med flytande drivladdningar för utrustning enligt ML2 a.

Not 2: ML2 a omfattar inte följande vapen:

a) Gevär, slätborrade vapen och kombinationsvapen, tillverkade före 1938.

b) Reproduktioner av gevär, slätborrade vapen och kombinationsvapen, där originalen tillverkades före 1890.

c) Skjutvapen, haubitsar, kanoner och granatkastare, tillverkade före 1890.

d) Slätborrade sport- och jaktvapen. Dessa vapen får inte vara särskilt utformade för militär användning eller vara helautomatiska.

e) Slätborrade vapen som utformats särskilt för något av följande:

1. Slakt av husdjur.

2. Sövning av djur.

3. Seismisk provning.

4. Avfyrning av projektiler för industriell användning.

5. Desarmering av improviserade sprängladdningar (IED).

Anm.: När det gäller desarmeringsanordningar, se ML4 och avsnitt 1A006 i EU:s förteckning över produkter med dubbla användningsområden.

f) Bärbara projektilutskjutningsanordningar som utformats särskilt för att skjuta ut bundna projektiler utan högexplosiv sprängladdning eller kommunikationsförbindelser, med högst 500 meters räckvidd.

b) Kastare eller generatorer för rök, gas eller pyroteknik, särskilt utformade eller modifierade för militär användning.

Not: ML2 b omfattar inte signalpistoler.

c) Vapensikten och siktesbaser, som har samtliga följande egenskaper:

1. Särskilt utformade för militär användning, och

2. Särskilt utformade för vapen enligt ML2 a.

d) Lavetter och löstagbara magasin, särskilt utformade för vapen enligt ML2 a.

ML3 Ammunition och temperingsdon enligt följande samt särskilt utformade komponenter för sådana:

a) Ammunition för vapen enligt ML1, ML2 eller ML12.

b) Temperingsdon som är särskilt utformade för ammunition enligt ML3 a.

Not 1: Särskilt utformade komponenter enligt ML3 omfattar bland annat följande:

a) Metall- eller plastkomponenter, t.ex. tändhattar, kulhylsor, ammunitionsband, gördlar och metalldelar till ammunition.

b) Säkrings- och armeringsanordningar, tändrör, sensorer och detoneringsanordningar.

c) Engångs högeffektkällor.

d) Brännbara laddningshylsor.

e) Substridsdelar, inbegripet bombkapslar, minkapslar och slutfasstyrda projektiler.

Not 2: ML3 a omfattar inte följande:

a) Lös ammunition utan projektil (blank star),

b) Blind ammunition med håltagen hylsa,

c) Annan lös och blind ammunition som inte innehåller komponenter som är utformade för skarp ammunition, eller

d) Komponenter som är särskilt utformade för lös och blind ammunition som anges i denna not 2 a, 2 b eller 2 c.

Not 3: ML3 a omfattar inte patroner som är särskilt utformade för något av följande syften:

a) Signalering,

b) Skrämma bort fåglar, eller

c) Tända gasflamman vid en oljekälla.

ML4 Bomber, torpeder, raketer, robotar, andra anordningar och laddningar med sprängverkan samt tillhörande utrustning och tillbehör, enligt följande, och särskilt utformade komponenter för sådana:

Anm. 1: Beträffande utrustning för styrning och navigering, se ML11.

Anm. 2: Beträffande skyddssystem för flygplan mot robotar (AMPS), se ML4 c.

a) Bomber, torpeder, granater, rökbehållare, raketer, minor, robotar, sjunkbomber, sprängladdningar, sprängbomber, sprängutrustning, ”pyrotekniska” anordningar, patroner och simulatorer (dvs. utrustning som simulerar någon av dessa produkters egenskaper), som särskilt utformats för militär användning.

Not: ML4 a omfattar bland annat följande:

a) Rökgranater, brandbomber och sprängladdningar.

b) Raketdysor och noskoner för återinträde i atmosfären.

b) Utrustning som har samtliga följande egenskaper:

1. Särskilt utformad för militär användning, och

2. Särskilt utformad för 'aktiviteter' kopplade till något av följande:

a) utrustning enligt ML4 a, eller

b) improviserade sprängladdningar (IED).

Teknisk anmärkning:

I ML4 b 2 avses med ’aktiviteter’ hantering, avfyrning, läggning, övervakning, avlossning, detonering, aktivering, strömförsörjning med engångseffekt, vilseledning, störning, svepning, detektering, desarmering eller bortskaffande.

Not 1: ML4 b omfattar bland annat följande:

a) Mobil kondenseringsanordning för flytande gas med en produktionskapacitet på minst 1 000 kg flytande gas per dag.

b) Osänkbar elektriskt ledande kabel för svepning av magnetminor.

Not 2: ML4 b omfattar inte bärbar utrustning som enbart används för att upptäcka metallföremål och som inte gör skillnad på minor och andra metallföremål.

c) Skyddssystem för flygplan mot robotar (AMPS).

Not: ML4 c omfattar inte skyddssystem för flygplan mot robotar som har samtliga följande egenskaper:

a) De har som robotvarningssensorer, antingen

1. passiva sensorer med en maximal respons på 100–400 nm, eller

2. aktiva robotvarningssensorer med pulsad doppler.

b) De har motmedelskastarsystem.

c) Facklor med såväl synlig som infraröd signatur, i syfte att vilseleda luftvärnsrobotar.

d) De är installerade på ett ”civilt luftfartyg” och har samtliga följande egenskaper:

1. Skyddssystemet för flygplan mot robotar fungerar endast i ett visst ”civilt luftfartyg” i vilket det specifika systemet är installerat och för vilket det har utfärdats antingen

a) ett civilt typcertifikat utfärdat av civila luftfartsmyndigheter i en eller flera EU-medlemsstater eller i stater som deltar i Wassenaararrangemanget, eller

b) ett likvärdigt dokument som erkänns av Internationella civila luftfartsorganisationen (ICAO),

2. I skyddssystemet för flygplan mot robotar används ett skydd för att förhindra obehörigt tillträde till ”programvara”, och

3. I skyddssystemet för flygplan mot robotar ingår en aktiv mekanism som hindrar systemet från att fungera om det förflyttas från det ”civila luftfartyg” i vilket det installerats.

ML5 Eldlednings-, och relaterad övervaknings- och varningsutrustning, och relaterade system, utrustning för försök och skottställning samt motmedelsutrustning, enligt följande, som utformats särskilt för militär användning, och komponenter och tillbehör som utformats särskilt för dessa:

a) Vapensikten, bomsiktesdatorer, riktmedel och eldledningsutrustning.

b) Målfångnings-, målangivnings-, avståndsmätnings-, övervaknings- eller målföljningssystem; detekterings-, datafusions-, igenkännings- eller identifieringsutrustning samt utrustning för sensorintegration.

c) Motmedelsutrustning för utrustning enligt ML5 a eller b.

Not: I ML5 c avses med motmedelsutrustning även detekteringsutrustning.

d) Utrustning för fältförsök eller skottställning som särskilt utformats för utrustning enligt ML5 a, ML5 b eller ML5 c.

ML6 Markfordon och komponenter enligt följande:

Anm.: Beträffande utrustning för styrning och navigering, se ML11.

a) Markfordon och komponenter för sådana, särskilt utformade eller modifierade för militär användning.

Teknisk anmärkning:

I ML6 a avses med markfordon även släpvagnar.

b) Andra markfordon och komponenter enligt följande:

1. Fordon med samtliga följande egenskaper:

a) De har tillverkats av eller utrustats med material eller komponenter som ger ballistiskt skydd enligt nivå III (NIJ 0108.01, september 1985, eller jämförbar nationell standard) eller bättre.

b) De har en transmission som kan driva både fram- och bakhjulen samtidigt, inbegripet fordon som har kompletterande lastbärande hjul, oavsett om dessa drivs eller inte.

c) De har en totalvikt på över 4 500 kg.

d) De har dessutom utformats eller modifierats för att kunna användas i terräng.

2. Komponenter som har samtliga följande egenskaper:

a) Särskilt utformade för fordon enligt ML6 b 1, och

b) Ger ballistiskt skydd enligt nivå III (NIJ 0108.01, september 1985, eller jämförbar nationell standard) eller bättre.

Anm.: Se även ML13 a.

Not 1: ML6 a omfattar bland annat följande:

a) Stridsvagnar och andra militära bestyckade fordon och militära fordon med lavetter eller utrustning för minläggning eller avfyrning av vapen enligt ML4.

b) Pansarfordon.

c) Amfibiefordon och fordon för vadning på djupt vatten.

d) Bärgningsfordon och fordon för bogsering eller transport av ammunition eller vapensystem och tillhörande lastningsutrustning.

Not 2: Modifiering av ett markfordon för militär användning enligt ML6 a innebär en ändring av konstruktionen eller en elektrisk eller en mekanisk ändring som omfattar en eller flera komponenter som är särskilt utformade för militär användning. Dessa komponenter omfattar bland annat följande:

a) Skydd för luftfyllda däck som utformats särskilt för att vara skottsäkra.

b) Pansarskydd för viktiga delar (t.ex. bränsletankar eller kupéutrymmen).

c) Särskilda förstärkningar eller lavetter för vapen.

d) Avskärmad belysning.

Not 3: ML6 omfattar inte civila fordon som utformats eller modifierats för penning- eller värdetransport.

Not 4: ML6 omfattar inte fordon som uppfyller samtliga följande kriterier:

a) De är tillverkade före 1946.

b) De innehåller inga produkter som tas upp i Europeiska unionens gemensamma militära förteckning och som tillverkats efter 1945, med undantag för reproduktioner av originaldelar eller originaltillbehör till fordonet, och

c) De inbegriper inte vapen enligt ML1, ML2 eller ML4, med undantag för sådana vapen som är obrukbara och inte kan avlossa projektiler.

ML7 Kemiska agenser, ”biologiska agenser”, ”agenser för kravallhantering”, radioaktiva material, tillhörande utrustning, komponenter och material, enligt följande:

a) ”Biologiska agenser” eller radioaktiva material som valts ut eller modifierats för att öka deras effektivitet i fråga om att åstadkomma förlust av människoliv eller djur, förstöra utrustning och skördar eller skada miljön.

b) Kemiska stridsmedel (agens), enligt följande:

1. Kemiska nervstridsmedel

a) O-Alkyl (mindre än eller lika med C10, inklusive cykloalkyl)-alkyl- (metyl, etyl, n-propyl eller isopropyl) -fluorfosfonater, såsom:

Sarin (GB): O-isopropylmetylfluorfosfonat (CAS-nr 107-44-8) och

Soman (GD): O-pinakolylmetylfluorfosfonat (CAS-nr 96-64-0).

b) O-Alkyl (mindre än eller lika med C10, inklusive cykloalkyl) N,N-dialkyl- (metyl, etyl, n-propyl eller isopropyl) -amidofosforylcyanider, t.ex.:

Tabun (GA): O-etyl N,N-dimetylamidofosforylcyanid (CAS-nr 77-81- 6).

c) O-Alkyl (H eller mindre än eller lika med C10, inklusive cykloalkyl) S-2-dialkyl (metyl, etyl, n-propyl eller isopropyl)-aminoetylalkyl (metyl, etyl, n-propyl eller isopropyl)- fosfonotiolater och motsvarande alkylerade eller protonerade salter, t.ex.:

VX: O-etyl S-2-diisopropylaminoetylmetylfosfonotiolat (CAS-nr 50782-69-9).

2. Frätande kemiska stridsmedel

a) Svavelsenapsgaser, t.ex. följande:

1. 2-kloretylklormetylsulfid (CAS-nr 2625-76-5)

2. Bis(2-kloretyl)sulfid (CAS-nr 505-60-2)

3. Bis(2-kloretyltio)metan (CAS-nr 63869-13-6)

4. 1,2-bis (2-kloretyltio)etan (CAS-nr 3563-36-8)

5. 1,3-bis (2-kloretyltio)-n-propan (CAS-nr 63905-10-2)

6. 1,4-bis (2-kloretyltio)-n-butan (CAS-nr 142868-93-7)

7. 1,5-bis (2-kloretyltio)-n-pentan (CAS-nr 142868-94-8)

8. Bis (2-kloretyltiometyl)eter (CAS-nr 63918-90-1)

9. Bis (2-kloretyltioetyl)eter (CAS-nr 63918-89-8)

b) Lewisiter, t.ex. följande:

1. 2-klorvinyldiklorarsin (CAS-nr 541-25-3)

2. Tris(2-klorvinyl)arsin (CAS-nr 40334-70-1)

3. Bis(2-klorvinyl)klorarsin (CAS-nr 40334-69-8)

c) Kvävesenapsgaser, t.ex. följande:

1. HN1: Bis(2-kloretyl)etylamin (CAS-nr 538-07-8)

2. HN2: Bis(2-kloretyl)metylamin (CAS-nr 51-75-2)

3. HN3: Tris(2-kloretyl)amin (CAS-nr 555-77-1)

3. Kemiska stridsmedel som försätter ur stridbart skick, t.ex.

a) 3-kinuklidinylbensilat (BZ) (CAS-nr 6581-06-2)

4. Kemiska avlövningsmedel, t.ex.

a) butyl 2-klor-4-fluorfenoxiacetat (LNF) och

b) 2,4,5-triklorfenoxiättiksyra (CAS-nr 93-76-5) blandad med 2,4-diklorfenoxiättiksyra (CAS-nr 94-75-7) (Agent Orange [CAS-nr 39277-47- 9]).

c) Kemiska binära prekursorer och nyckelprekursorer enligt följande:

1. Alkyl-(metyl, etyl, n-propyl eller isopropyl)-fosfonyldifluorider, t.ex.

DF: metylfosfonyldifluorid (CAS-nr 676-99-3)

2. O-Alkyl (H eller mindre än eller lika med C10, inklusive cykloalkyl) O- 2-dialkyl (metyl, etyl, n-propyl eller isopropyl)-aminoetylalkyl (metyl, etyl, n-propyl eller isopropyl)- fosfoniter och motsvarande alkylerade eller protonerade salter, t.ex.

QL: O-Etyl-O-2-di-isopropylaminoetyl-metylfosfonit (CAS-nr 57856-11-8).

3. Klorosarin: O-Isopropyl-metylklorofosfonat (CAS-nr 1445-76-7).

4. Klorosoman: O-Pinakolylmetylklorofosfonat (CAS-nr 7040-57-5).

d) ”Agens för kravallhantering” och aktiva kemiska beståndsdelar och kombinationer av dessa, inkluderande:

1. α-brombensenactonitril, (brombensylcyanid) (CA) (CAS-nr 5798-79-8)

2. ([2.klorfenyl] metylen) propanedinitril, (o-klorobensylidenmalononitril) (CS) (CAS-nr 2698-41-1)

3. 2-klor-1-fenyletanon, fenylacylklorid (ω-kloracetofenon) (CN) (CAS-nr 532-27-4)

4. Dibenzo-(b,f)-1,4-oxazefin (CR) (CAS-nr 257-07-8)

5. 10-klor-5,10-dihydrofenarsazin (fenarsazinklorid), (adamsit) (DM) (CAS-nr 578-94-9)

6. N-nonanomorfolin (MPA) (CAS-nr 5299-64-9)

Not 1: ML7 d omfattar inte individuellt förpackade ”agens för kravallhantering” för personskydd.

Not 2: ML7 d omfattar inte aktiva kemiska beståndsdelar och kombinationer av dessa identifierade och förpackade för livsmedelsproduktion eller för medicinska ändamål.

e) Utrustning som särskilt utformats eller modifierats för militär användning, utformad eller modifierad för spridning av följande material eller agens samt komponenter som särskilt utformats för detta:

1. Material eller agens enligt ML7 a, ML7 b eller ML7 d, eller

2. CW-agens sammanställda av prekursorer enligt ML7 c.

f) Skyddsutrustning eller utrustning för dekontaminering, särskilt utformad eller modifierad för militär användning, komponenter och kemiska blandningar, enligt följande:

1. Utrustning som utformats eller modifierats för försvar mot material enligt ML7 a, ML7 b eller ML7 d samt komponenter som utformats särskilt för denna.

2. Utrustning som utformats eller modifierats för dekontaminering av föremål som kontaminerats med material enligt ML7 a eller ML7 b samt komponenter som utformats särskilt för denna.

3. Kemiska blandningar som utvecklats eller utformats för att användas vid dekontaminering av föremål som kontaminerats med material enligt ML7 a eller ML7 b.

Not: ML7 f 1 omfattar bland annat följande:

a) Luftkonditioneringsaggregat som särskilt utformats eller modifierats för nukleär, biologisk eller kemisk filtrering.

b) Skyddskläder.

Anm.: När det gäller gasmasker för civilt bruk, liksom skyddsutrustning och utrustning för dekontamination för civila, se även 1A004 på EU:s förteckning över varor med dubbla användningsområden.

g) Utrustning som särskilt utformats eller modifierats för militär användning, utformad eller modifierad för detektering eller identifiering av material enligt ML7 a, ML7 b eller ML7 d, samt komponenter som utformats särskilt för denna.

Not: ML7 g omfattar inte personliga dosimetrar för mätning av strålning.

Anm.: Se även 1A004 i EU:s förteckning över varor med dubbla användningsområden.

h) ”Biopolymerer” som utformats särskilt eller behandlats för detektering eller identifiering av CW-agenser enligt ML7 b och de kulturer eller specifika celler som använts för produktion av dessa.

i) ”Biokatalysatorer” för dekontaminering eller nedbrytning av CW-agenser, samt biologiska system för dessa, enligt följande:

1. ”Biokatalysatorer” som utformats särskilt för dekontaminering eller nedbrytning av CW-agenser enligt ML7 b och som är resultatet av riktat laboratorieurval eller genetisk manipulering av biologiska system.

2. Biologiska system som innehåller den genetiska information som kännetecknar produktionen av ”biokatalysatorer” enligt ML7 i 1 enligt följande:

a) ”Expressionsvektorer”.

b) Virus.

c) Cellkulturer.

Not 1: ML7 b och ML7 d omfattar inte följande:

a) Cyanogenklorid (CAS-nr 506-77-4). Se avsnitt 1C450 a 5 i EU:s förteckning över varor med dubbla användningsområden.

b) Vätecyanid (CAS-nr 74-90-8).

c) Klor (CAS-nr 7782-50-5).

d) Karbonylklorid (fosgen) (CAS-nr 75-44-5). Se avsnitt 1C450 a 4 i EU:s förteckning över varor med dubbla användningsområden.

e) Difosgen (triklormetyl-klorformat) (CAS-nr 503-38-8).

f) Används inte sedan 2004.

g) Xylylbromid,ortho: (CAS-nr 89-92-9), meta: (CAS-nr 620-13-3), para: (CAS-nr 104-81-4).

h) Bensylbromid (CAS-nr 100-39-0).

i) Bensyljodid (CAS-nr 620-05-3).

j) Bromaceton (CAS-nr 598-31-2).

k) Cyanogenbromid (CAS-nr 506-68-3).

l) Brommetyletylketon (CAS-nr 816-40-0).

m) Kloraceton (CAS-nr 78-95-5).

n) Etyljodacetat (CAS-nr 623-48-3).

o) Jodaceton (CAS-nr 3019-04-3).

p) Klorpikrin (CAS-nr 76-06-2). Se avsnitt IC450 a 7 i EU:s förteckning över varor med dubbla användningsområden.

Not 2: Cellkulturer och biologiska system enligt ML7 h och ML7 i 2 är exkluderande, och dessa underavdelningar omfattar inte celler eller biologiska system för civila ändamål, t.ex. i jordbruket, läkemedel, mediciner, veterinärmediciner, miljön, avfallshantering, eller i livsmedelsindustrin.

ML8 ”Energetiska material”, och besläktade ämnen, enligt följande:

Anm. 1: Se även avsnitt 1C011 i EU:s förteckning över varor med dubbla användningsområden.

Anm. 2: Beträffande laddningar och anordningar, se ML4 och avsnitt 1A008 i EU:s förteckning över varor med dubbla användningsområden.

Tekniska anmärkningar

1. I ML8, med undantag av ML8 c 11 och ML 8 c 12, avser ’blandning’ en sammansättning av två eller flera ämnen av vilka minst ett ämne ingår i förteckningen under ML8.

2. Varje ämne på förteckningen under ML8 ska omfattas av denna förteckning, även om det används på ett annat användningsområde än det angivna (TAGN t.ex. används för det mesta som sprängämne men kan också användas som bränsle eller oxidationsmedel).

3. I ML8 avser partikelstorlek medelpartikeldiametern på vikt- eller volymbasis. Internationella eller likvärdiga nationella standarder kommer att användas för insamling och bestämning av partikelstorleken.

a) ”Sprängämnen” enligt följande och blandningar därav:

1. ADNBF (aminodinitrobenzofuroxan eller 7-amino-4,6-dinitrobenzofurazan-1-oxid (F) (CAS-nr 97096-78-1).

2. BNCP (cis-bis (5-nitrotetrazolato)tetraamin-kobolt (III) perklorat) (CAS-nr 117412-28-9).

3. CL-14 (diaminodinitrobenzofuroxan eller 5,7-diamino-4,6-dinitrobenzofurazan-1-oxid (CAS-nr 117907-74-1).

4. CL-20 (HNIW eller hexanitrohexaazaisowurtzitan (CAS-nr 135285-90-4), klatrater av CL-20 (se även ML8 g 3 och g 4 angående dess ”prekursorer”).

5. CP (2-(5-cyanotetrazolato) pentaamin-kobolt (III) perklorat) (CAS-nr 70247-32-4).

6. DADE (1,1-diamino-2,2 dinitroetylen, FOX7) (CAS-nr 145250-81-3).

7. DATB (diaminotrinitrobensen) (CAS-nr 1630-08-6).

8. DDFP (1,4-dinitrodifurazanopiperazin).

9. DDPO (2,6-diamino-3,5-dinitropyrazin-1-oxide, PZO) (CAS-nr 194486-77-6).

10. DIPAM (3,3'- diamino-2,2',4,4',6,6'-hexanitrobifenyl eller dipikramid (CAS-nr 17215-44-0).

11. DNGU (DINGU eller dinitroglykoluril) (CAS-nr 55510-04-8).

12. Furazaner, enligt följande:

a) DAAOF (DAAF, DAAFox eller diaminoazoxyfurazan).

b) DAAzF (diaminoazofurazan) (CAS-nr 78644-90-3).

13. HMX och derivater (se även ML8 g 5 angående dess ”prekursorer”), enligt följande:

a) HMX (Cyklotetrametylentetranitramin, oktahydro- 1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetrazin 1,3,5–7-tetranitro- 1,3,5,7-tetraza-cyklooktan (oktogen) (CAS-nr 2691-41-0).

b) difluoroaminerade analoger av HMX.

c) K-55 (2,4,6,8-tetranitro-2,4,6,8-tetraazabicyklo [3,3,0]-oktanon-3 tetranitrosemiglykouril, eller keto-bicykliskt HMX (CAS-nr 130256-72-3).

14. HNAD (hexanitroadamantan) (CAS-nr 143850-71-9).

15. HNS (Hexanitroestilben) (CAS-nr 20062-22-0).

16. Imidazoler, enligt följande:

a) BNNII (Octahydro-2,5-bis(nitroimino)imidazo [4,5-d]limidazole).

b) DNI (2,4-dinitroimidazol) (CAS-nr 5213-49-0).

c) FDIA (1-fluoro-2,4-dinitroimidazol).

d) NTDNIA (N-(2-nitrotriazolo)-2,4-dinitroimidazol).

e) PTIA (1-picryl-2,4,5-trinitroimidazol).

17. NTNMH (1-(2-nitrotriazolo)-2-dinitrometylenhydrazin).

18. NTO (ONTA eller 3-nitro-1,2,4-triazol-5-one (CAS-nr 932-64-9).

19. Polynitrocubaner med mer än fyra nitrogrupper.

20. PYX (2,6-bis(pikrylamino) -3,5-dinitropyridin (CAS-nr 38082-89-2).

21. RDX och derivater därav enligt följande:

a) RDX (Cyklotrimetylentrinitramin, cyklonit; T4 hexahydro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazin; 1,3,5-trinitro-1,3,5-triaza-cyklohexan (hexogen) (CAS-nr 121-82-4).

b) Keto-RDX (K-6 eller 2,4,6-trinitro-2,4-6-triazacyklohexanon) (CAS-nr 115029-35-1).

22. TAGN (triaminoguanidinnitrat) (CAS-nr 4000-16-2).

23. TATB (triaminotrinitrobensen) (CAS-nr 3058-38-6) (se även ML8 g 7 beträffande dess ”prekursorer”).

24. TEDDZ (3,3,7,7-tetrabis(difluoroamin) octahydro-1,5-dinitro-1,5diazocin).

25. Tetrazoler enligt följande:

a) NTAT (nitrotriazol aminotetrazol).

b) NTNT (1-N-(2-nitrotriazol)-4-nitrotrazol).

26. Tetryl (trinitrofenylmetylnitramin) (CAS-nr 479-45-8).

27. TNAD (1,4,5,8-tetranitro-1,4,5,8-tetraazadekalin) (CAS-nr 135877-16-6) (se även ML8 g 6 beträffande dess ”prekursorer”).

28. TNAZ (1,1,3-trinitroazetidin) (CAS-nr 97645-24-4) (se även ML8 g 2 beträffande dess ”prekursorer”).

29. TNGU (SORGUYL eller tetranitroglykoluril (CAS-nr 55510-03-7).

30. TNP (1,4,5,8-tetranitro-pyridazin [4,5-d]pyridazin) (CAS-nr 229176-04-9).

31. Triaziner enligt följande:

a) DNAM (2-oxy-4,6-dinitroamino-s-triazin) (CAS-nr 19899-80-0).

b) NNHT (2-nitroimino-5-nitro-hexahydro-1,3,5-triazin) (CAS-nr 130400-13-4).

32. Triazoler enligt följande:

a) 5-azido-2-nitrotriazol.

b) ADHTDN (4-amino-3,5-dihydrazin-1,2,4-triazol dinitramid) (CAS-nr 1614-08-0).

c) ADNT (1-amino-3,5-dinitro-1,2,4-triazol).

d) BDNTA ([bis-dinitrotriazol]amin).

e) DBT (3,3’-dinitro-5,5-bi-1,2,4-triazol) (CAS-nr 30003-46-4).

f) DNBT (dinitrobistriazol) (CAS-nr 70890-46-9).

g) Används inte sedan 2010.

h) NTDNT (1-N-(2-nitrotriazol) 3,5-dinitro-triazol).

i) PDNT (1-pikryl-3,5-dinitrotriazol).

j) TACOT (tetranitrobenzotriazolobenzotriazol) (CAS-nr 25243-36-1).

33. Sprängämnen som inte tas upp någon annanstans i ML8 a, med något av följande:

a) Detonationshastighet som överstiger 8 700 m/s vid maximal täthet, eller

b) Detonationstryck som överstiger 34 GPa (340 kbar).

34. Används inte sedan 2013.

35. DNAN 2,4-dinitroanisol (CAS-nr 119-27-7)

36. TEX (4,10-Dinitro-2,6,8,12-tetraoxa-4,10-diazaisowurtzitan)

37. GUDN (Guanylurea dinitramid) FOX-12 (CAS-nr 217464-38-5)

38. Tetraziner enligt följande:

a) BTAT (Bis(2,2,2-trinitroetyl)-3,6-diaminotetrazin);

b) LAX-112 (3,6-diamino-1,2,4,5-tetrazin-1,4-dioxid);

39. Energetiska joniska material som smälter mellan 343 K (70°C) och 373 K (100°C) med en detonationshastighet som överstiger 6 800 m/s eller ett detonationstryck som överstiger 18 GPa (180 kbar).

40. BTNEN (Bis(2,2,2-trinitroetyl)-nitramin) (CAS 19836-28-3)

41. FTDO (5,6-(3’,4’-furazan)-1,2,3,4-tetrazin-1,3-dioxid).

42. EDNA (Etylendinitramin) (CAS-nr 505-71-5).

Not ML8 a inkluderar ‘kokristaller innehållande explosivämne’.

Teknisk anmärkning

En ’kokristall innehållande explosivämne’ är ett fast material bestående av en ordnad tredimensionell struktur av två eller fler explosiva molekyler varav minst en anges i ML8 a.

b) ”Drivmedel” enligt följande:

1. Alla fasta ”drivmedel” som har en teoretisk specifik impuls (vid standardvillkor) på mer än:

a) 240 sekunder för icke metalliserade, icke halogeniserade ”drivmedel”,

b) 250 sekunder för icke metalliserade, halogeniserade ”drivmedel”, eller

c) 260 sekunder för metalliserade ”drivmedel”.

2. Används inte sedan 2013.

3. ”Drivmedel” som har en kraftkonstant på mer än 1 200 kJ/kg.

4. ”Drivmedel” som kan motstå en stabil lineär förbränningshastighet på mer än 38 mm/s vid standardvillkor (mätt i form av en inhiberad sträng) av 6,89 MPa (68,9 bar) tryck och 294 K (21° C).

5. Elastomermodifierade gjutna dubbelbasiga (EMCDB) ”drivmedel” med en tänjbarhet vid maximal påkänning på mer än 5 % vid 233 K (–40°C).

6. Alla ”drivmedel” som innehåller ämnen enligt ML8 a.

7. ”Drivmedel” som inte tas upp någon annanstans i EU:s gemensamma militära förteckning och som särskilt har utformats för militär användning.

c) ”Pyroteknik”, bränslen och därmed besläktade ämnen enligt följande, och blandningar av dessa:

1. ”Bränslen för luftfartyg” som blandats särskilt för militära ändamål.

Not 1: ML8 c 1 omfattar inte följande ”bränslen för luftfartyg”: JP-4, JP-5 och JP-8.

Not 2: ”Bränslen för luftfartyg” enligt ML8 c 1 är färdiga produkter, inte beståndsdelar av dessa.

2. Alan (aluminumhydrid) (CAS-nr 7784-21-6).

3. Boraner och derivater därav enligt följande:

a) Karboraner.

b) Homologa boraner enligt följande:

1. Dekaboran (14) (CAS-nr 17702-41-9).

2. Pentaboran (9) (CAS-nr 19624-22-7).

3. Pentaboran (11) (CAS-nr 18433-84-6).

4. Hydrazin och derivater enligt följande (se även ML8 d 8 och d 9 beträffande oxiderande hydrazinderivater):

a) Hydrazin (CAS-nr 302-01-2) i koncentrationer på 70 % eller mer.

b) Monometylhydrazin (CAS-nr 60-34-4).

c) Symmetrisk dimetylhydrazin (CAS-nr 540-73-8).

d) Asymmetrisk dimetylhydrazin (CAS-nr 57-14-7).

Not: ML8 c 4 a omfattar inte ’blandningar’ av hydrazin som särskilt utformats för frätningskontroll.

5. Metallbränslen, bränsleblandningar eller ”pyrotekniska” blandningar i partikelform, oavsett om dessa är sfäriska, finfördelade, sfäroida, i form av flagor eller pulver, tillverkade av material som består till 99 % eller mer av något av följande:

a) Följande metaller samt blandningar av dessa:

1. Beryllium (CAS-nr 7440-41-7) som har en partikelstorlek under 60 μm.

2. Järnpulver (CAS-nr 7439-89-6) som har en partikelstorlek på 3 μm eller mindre och som tillverkats genom reduktion av järnoxid med väte.

b) Blandningar som innehåller något av följande:

1. zirkonium (CAS-nr 7440-67-7), magnesium (CAS-nr 7439-95-4) eller legeringar av dessa som har en partikelstorlek under 60 μm, eller

2. bor- (CAS-nr 7440-42-8) eller borkarbid- (CAS-nr 12069-32-8) bränslen med 85 % renhet eller mer och partikelstorlekar under 60 μm.

Not 1: ML8 c 5 omfattar sprängämnen och bränslen oavsett om metallerna eller legeringarna är kapslade i aluminium, magnesium, zirkonium eller beryllium.

Not 2: ML8 c 5 b omfattar endast metallbränslen i partikelform om de har blandats med andra ämnen till en blandning för militärt bruk, till exempel slurries av flytande drivmedel, fasta drivmedel eller pyrotekniska blandningar.

Not 3: ML8 c 5 b 2 omfattar inte bor och borkarbid berikat med bor-10 (20 % eller mer av det totala bor-10-innehållet).

6. Militära material innehållande förtjockningsmedel för kolvätebränslen som särskilt utvecklats för användning i eldkastare eller brandbomber, t.ex. metallstearater (t.ex. oktal) (CAS-nr 637-12-7) eller -palmitater.

7. Perklorater, klorater och kromater som blandats med metallpulver eller andra energirika bränslekomponenter.

8. Sfäriska eller sfäroida aluminiumpulver (CAS-nr 7429-90-5) med en partikelstorlek på 60 µm eller mindre och tillverkade av material med en aluminiumhalt på minst 99 %.

9. (TiHn) med en stoikiometrisk sammansättning motsvarande n = 0,65–1,68.

10. Flytande bränslen med hög energitäthet som inte ingår i ML8 c.1 enligt följande:

a) Blandade bränslen som innehåller både fasta och flytande bränslen (t.ex. borslurry) med en viktbaserad energitäthet på 40 MJ/kg eller mer.

b) Andra bränslen och bränsletillsatser med hög energitäthet (t.ex. kuban, jonlösningar, JP-7, JP-10) med en volymbaserad energitäthet på 37,5 GJ/m3 eller mer, mätt vid 293K (20 °C) och ett atmosfäriskt (101,325 kPa) tryck.

Not: ML8 c 10 b omfattar inte raffinerade fossila bränslen eller biodrivmedel, eller bränslen som certifierats för användning i civil luftfart.

11. ”Pyroteknik” och pyroforiska material enligt följande:

a) ”Pyroteknik” och pyroforiska material som är särskilt utformade för att förstärka eller kontrollera produktionen av utstrålad energi i varje del av det infraröda spektrumet.

b) Magnesiumblandningar, polytetrafluoretylen (PTFE) och en vinylidendifluoridhexafluoropropylensampolymer (t.ex. MTV).

12. Bränsleblandningar, blandningar för ”pyroteknik” eller ”energetiska material” som inte tas upp någon annanstans i ML8 och som har samtliga följande egenskaper:

a) De innehåller 0,5 % partiklar eller mer av något av följande:

1. Aluminium

2. Beryllium.

3. Bor.

4. Zirkonium.

5. Magnesium.

6. Titan.

b) Partiklar som anges i ML8 c.12 a. med en storlek av 200 nm eller mindre i någon riktning.

c) Partiklar som anges i ML8 c.12 a. med en metallhalt på minst 60 %.

d) Oxidationsmedel, enligt följande, och blandningar av dessa:

1. ADN (ammoniumdinitramid eller SR 12) (CAS-nr 140456-78-6).

2. AP (ammoniumperklorat) (CAS-nr 7790-98-9).

3. Föreningar av fluor och något av följande:

a) andra halogener,

b) syre, eller

c) kväve.

Not 1: ML8 d 3 omfattar inte klortrifluorid (CAS-nr 7790-91-2).

Not 2: ML8 d 3 omfattar inte kvävetrifluorid (CAS-nr 7783-54-2) i gasform.

4. DNAD (1,3-dinitro-1,3-diazetidin) (CAS-nr 78246-06-7).

5. HAN (hydroxylammoniumnitrat) (CAS-nr 13465-08-2).

6. HAP (hydroxylammoniumperklorat) (CAS-nr 15588-62-2).

7. HNF (hydraziniumnitroformat) (CAS-nr 20773-28-8).

8. Hydrazinnitrat (CAS-nr 37836-27-4).

9. Hydrazinperklorat (CAS-nr 27978-54-7).

10. Flytande oxidationsmedel som består av eller innehåller inhiberad röd rykande salpetersyra (IRFNA) (CAS-nr 8007-58-7).

Not: ML8 d 10 omfattar inte icke-inhiberad rykande salpetersyra.

e) Bindemedel, mjukgörare, monomerer och polymerer enligt följande:

1. AMMO (azidometylmetyloxetan och dess polymerer) (CAS-nr 90683- 29-7) (se även ML8 g 1 beträffande dess ”prekursorer”).

2. BAMO (3,3-bis(azidometyl)oxetan och dess polymerer) (CAS-nr 17607-20-4) (se även ML8 g 1 beträffande dess ”prekursorer”).

3. BDNPA (bis (2,2-dinitropropyl) acetal) (CAS-nr 5108-69-0).

4. BDNPF (bis (2,2-dinitropropyl) formal) (CAS-nr 5917-61-3).

5. BTTN (butantrioltrinitrat) (CAS-nr 6659-60-5) (se även ML8 g 8 beträffande dess ”prekursorer”).

6. Energetiska monomerer, mjukgörare eller polymerer som utformats särskilt för militär användning och som innehåller någon av följande grupper:

a) Nitrogrupper,

b) Azidgrupper,

c) Nitratgrupper,

d) Nitrazgrupper, eller

e) Difluoramingrupper.

7. FAMAO (3-difluoroaminometyl-3-azidometyloxetan) och dess polymerer.

8. FEFO (bis-(2-fluoro-2,2-dinitroetyl)formal) (CAS-nr 17003-79-1).

9. FPF-1 (poly-2,2,3,3,4,4-hexafluorpentan-1,5-diolformal) (CAS-nr 376-90-9).

10. FPF-3 (poly-2,4,4,5,5,6,6-heptafluor-2-tri-fluormetyl-3-oxaheptan-1,7-diolformal).

11. GAP (glycidylazidpolymer) (CAS-nr 143178-24-9) och dess derivater.

12. HTPB (hydroxylterminerat polybutadien) med en hydroxylfunktionalitet som är lika med eller större än 2,2 och mindre än eller lika med 2,4, ett hydroxylvärde som är mindre än 0,77 meq/g, och en viskositet vid 30° C som är mindre än 47 poise (CAS-nr 69102-90-5).

13. Poly(epiklorhydrin) med funktionella alkoholgrupper, med molekylvikt på mindre än 10 000 enligt följande:

a) Poly(epiklorhydrindiol),

b) Poly(epiklorhydrintriol).

14. Nenas (nitratoetylnitraminblandningar) (CAS-nr 17096-47-8, 85068-73-1, 82486-83-7, 82486-82-6 och 85954-06-9).

15. PGN (poly-GLYN, polyglycidylnitrat eller poly(nitratometyloxiran) (CAS-nr 27814-48-8).

16. Poly-NIMMO (poly nitratometylmetyloxetan), poly-NMMO eller poly(3-nitratmetyl 3-metyloxetan) (CAS-nr 84051-81-0).

17. Polynitroortokarbonater.

18. TVOPA (1,2,3-tris[1,2-bis(difluoroamino)etoxy] propan eller tris vinoxy aducerad propan) (CAS-nr 53159-39-0).

19. 4,5 diazidometyl-2-metyl-1,2,3-triazol (iso-DAMTR)

20. PNO (poly(3-nitratoxetan))

21. TMETN (trimetyletantrinitrat) (CAS-nr 3032-55-1).

f) ”Tillsatser” enligt följande:

1. Basiskt kopparsalicylat (CAS-nr 62320-94-9).

2. BHEGA (bis-(2-hydroxyetyl) glykolamid) (CAS-nr 17409-41-5).

3. BNO (butadiennitriloxid).

4. Ferrocenderivater enligt följande:

a) Butacen (CAS-nr 125856-62-4).

b) Katocen (2,2-bis-etylferrocenylpropan) (CAS-nr 37206-42-1).

c) Ferrocenkarboxylsyror och ferrocenkarboxylsyraestra

d) N-butyl-ferrocen (CAS-nr 31904-29-7).

e) Andra aducerade polymera ferrocenderivater som inte tas upp någon annanstans i ML8 f 4.

f) Etylferrocen (CAS 1273-89-8).

g) Propylferrocen.

h) Pentylferrocen (CAS 1274-00-6).

i) Dicyklopentylferrocen.

j) Dicyklohexylferrocen.

k) Dietylferrocen (CAS 1273-97-8).

l) Dipropylferrocen.

m) Dibutylferrocen (CAS 1274-08-4).

n) Dihexylferrocen (CAS 93894-59-8).

o) Acetylferrocen (CAS 1271-55-2)/1,1'-diacetylferrocen (CAS 1273-94-5).

5. Blybeta-resorcylat (CAS-nr 20936-32-7) eller kopparbeta-resorsylat (CAS nr 70983-44-7).

6. Blycitrat (CAS-nr 14450-60-3).

7. Bly-kopparchelater av beta-resorcylat eller salicylater (CAS-nr 68411-07-4).

8. Blymaleat (CAS-nr 19136-34-6).

9. Blysalicylat (CAS-nr 15748-73-9).

10. Blystannat (CAS-nr 12036-31-6).

11. MAPO (tris-1-(2-metyl)aziridinylfosfinoxid) (CAS-nr 57-39-6); BOBBA 8 (bis(2-metyl aziridinyl) 2-(2-hydroxypropanoxy)propylaminofosfinoxid) och andra MAPO-derivater.

12. Metyl BAPO (bis(2-metyl aziridinyl)metylaminofosfinoxid) (CAS-nr 85068-72-0).

13. N-metyl-p-nitroanilin (CAS-nr 100-15-2).

14. 3-nitraza-1,5-pentandiisocyanat (CAS-nr 7406-61-9).

15. Metallorganiska kopplingsagens, enligt följande:

a) Neopentyl [diallyl] oxy, tri [dioktyl] fosfattitanat (CAS-nr 103850-22-2), även känt som titan IV, 2,2 [bis 2-propenolat-metyl, butanolat, tris (dioktyl) fosfat] (CAS-nr 110438-25-0) eller LICA 12 (CAS-nr 103850-22-2).

b) Titan IV, [(2-propenolat-1) metyl, n-propanolatometyl] butanolat-1, tris[dioktyl]pyrofosfat i eller KR3538.

c) Titan IV, [(2-propenolat-1)metyl, n-propanolatmetyl] butanolat-1, tris(dioktyl)fosfat.

16. Polycyanodifluoraminetylenoxid.

17. Bindemedel enligt följande:

a) 1,1R,1S-trimesoyl-tris(2-etylaziridin) (HX-877, BITA) (CAS-nr 7722-73-8).

b) Polyfunktionella aziridinamider med isoftal-, trimesin-, isocyanureller trimetyladipin-grundstrukturer och som också har en 2-metyl- eller 2-etylaziridingrupp.

Not: ML 8 f 17 b omfattar bland annat följande:

a) 1,1H-isoftaloyl-bis(2-metylaziridin)(HX-752) (CAS-nr 7652-64-4).

b) 2,4,6-tris(2-etyl-1-aziridinyl)-1,3,5-triazin (HX874) (CAS-nr 18924-91-9).

c) 1,1'-trimetyladipoyl-bis(2-etylaziridin) (HX-877) (CAS-nr 71463-62-2).

18. Propylenimin, 2-metylaziridin (CAS-nr 75-55-8).

19. Superfin järnoxid (Fe2O3) (CAS-nr 1317-60-8) med en specifik ytarea av mer än 250 m2/g och en genomsnittlig partikelstorlek av 3,0 nm eller mindre.

20. TEPAN (tetraetylenpentaaminakrylonitril) (CAS-nr 68412-45-3), cyanoetylerat polyamin och dess salter.

21. TEPANOL (tetraetylenpentaaminakrylonitrilglycidol) (CAS-nr 68412-46-4), cyanoetylerade polyaminer aducerade med glycidol och deras salter.

22. TPB (trifenylvismut) (CAS-nr 603-33-8).

23. TEPB (tris(etoxifenyl)vismut) (CAS-nr 90591-48-3).

g) ”Prekursorer” enligt följande:

Anm.: I ML8 g avses särskilda ”energetiska material” som tillverkats av dessa substanser.

1. BCMO (3,3-bis(klormetyl)oxetan) (CAS-nr 78-71-7) (se även ML8 e 1 och e 2).

2. Dinitroazetidin-t-butylsalt (CAS-nr 125735-38-8) (se även ML8 a 28).

3. Hexaazaisowurtzitanderivater inklusive HBIW (hexabenzylhexaazaisowurtzitan) (CAS-nr 124782-15-6) (se även ML8 a 4 ) och TAIW (tetraacetyldibenzylhexaazaisowurtzitan) (CAS-nr 182763-60-6) (se även ML8 a 4).

4. Används inte sedan 2013.

5. TAT (1,3,5,7 tetraacetyl-1,3,5,7, -tetraazacyklo-oktan) (CAS-nr 41378-98-7) (se även ML8 a 13).

6. 1,4,5,8 tetraazadekalin (CAS-nr 5409-42-7) (se även ML8 a 27).

7. 1,3,5-triklorbensen (CAS-nr 108-70-3) (se även ML8 a 23).

8. 1,2,4-trihydroxybutan (1,2,4-butantriol) (CAS-nr 3068-00-6) (se även ML8 e 5).

9. DADN (1,5-diacetyl-3,7-dinitro-1, 3, 5, 7-tetraaza-cyklooktan) (se även ML8 a 13.).

h) ’Reaktiva material’ (pulver och former) enligt följande:

1. Pulver av följande material med en partikelstorlek på mindre än 250 μm i någon riktning och som inte tas upp någon annanstans i ML8:

a) Aluminium.

b) Niob.

c) Bor.

d) Zirkonium.

e) Magnesium.

f) Titan.

g) Tantal.

h) Volfram.

i) Molybden.

j) Hafnium.

2. Former som inte tas upp i ML3, ML4, ML12 eller ML16, tillverkade av pulver som tas upp i ML8 h 1.

Tekniska anmärkningar

1. ’Reaktiva material’ är utformade för att framkalla en exoterm reaktion enbart vid höga skjuvhastigheter och för att användas som foder eller hölje i stridsspetsar.

2. Pulver av ’reaktiva material’ framställs t.ex. genom malning med en högenergikulkvarn.

3. Former av ’reaktiva material’ framställs t.ex. genom selektiv lasersintring.

Not 1: ML8 omfattar inte följande ämnen såvida de inte ingår i föreningar eller blandats med ”energetiskt material” enligt ML8 a eller metallpulver enligt ML8 c:

a) Ammoniumpikrat (CAS-nr 131-74-8).

b) Svartkrut.

c) Hexanitrodifenylamin (CAS-nr 131-73-7).

d) Difluoramin (CAS-nr 10405-27-3).

e) Nitrostärkelse (CAS-nr 9056-38-6).

f) Kaliumnitrat (CAS-nr 7757-79-1).

g) Tetranitronaftalen.

h) Trinitroanisol.

i) Trinitronaftalen.

j) Trinitroxylen.

k) N-pyrrolidinon; 1-metyl-2-pyrrolidinon (CAS-nr 872-50-4).

l) Dioktylmaleat (CAS-nr 142-16-5).

m) Etylhexylakrylat (CAS-nr 103-11-7).

n) Trietylaluminium (TEA) (CAS-nr 97-93-8), trimetylaluminium (TMA) (CAS-nr 75-24-1), och andra pyroforiska metallalkyler och aryler av litium, kalcium, magnesium, zink eller bor.

o) Nitrocellulosa (CAS-nr 9004-70-0).

p) Nitroglycerin (eller glyceroltrinitrat, trinitroglycerin) (NG) (CAS-nr 55-63-0).

q) 2,4,6-trinitrotoluen (TNT) (CAS-nr 118-96-7).

r) Etylendiamindinitrat (EDDN) (CAS-nr 20829-66-7).

s) Pentaerytritoltetranitrat (PETN) (CAS-nr 78-11-5).

t) Blyazid (CAS-nr 13424-46-9), normalt (CAS-nr 15245-44-0) och basiskt blystyfnat (CAS-nr 12403-82-6), och primära sprängämnen eller tändblandningar som innehåller azider eller azidkomplex.

u) Trietylenglykoldinitrat (TEGDN) (CAS-nr 111-22-8).

v) 2,4,6-trinitroresorcinol (styfninsyra) (CAS-nr 82-71-3).

w) Dietyldifenylurea (CAS-nr 85-98-3); dimetylidifenylurea (CAS-nr 611-92-7); metyletyldifenylurea [centraliter].

x) N,N-difenylurea (asymmetrisk difenylurea) (CAS-nr 603-54-3).

y) Metyl-N,N-difenylurea (metyl asymmetrisk difenylurea) (CAS-nr 13114-72-2).

z) Etyl-N,N-difenylurea (etyl asymmetrisk difenylurea) (CAS-nr 64544-71-4).

aa) 2-nitrodifenylamin (2-NDPA) (CAS-nr 119-75-5).

bb) 4-nitrodifenylamin (4-NDPA) (CAS-nr 836-30-6).

cc) 2,2-dinitropropanol (CAS-nr 918-52-5).

dd) Nitroguanidin (CAS-nr 556-88-7) (se avsnitt 1C01I d på EU:s förteckning över varor med dubbla användningsområden).

Not 2: ML8 omfattar inte ammoniumperklorat (ML8 d 2), NTO (ML8 a 18) eller katocen (ML8 f 4 b) som uppfyller följande kriterier:

a) De är särskilt avpassade och utformade för anordningar för gasframställning för civil användning.

b) De ingår i en förening eller har blandats med icke-aktiva härdplastbindemedel eller mjukgörare och har en massa på mindre än 250 g.

c) De innehåller högst 80 % ammoniumperklorat (ML8 d 2) som massa eller aktivt material.

d) De innehåller högst 4 g NTO (ML8 a 18).

e) De innehåller högst 1 g katocen (ML8 f 4 b).

ML9 Krigsfartyg (ytfartyg eller undervattensfarkoster), särskild marin krigsmateriel, tillbehör, komponenter och andra ytfartyg enligt följande:

Anm.: Beträffande utrustning för styrning och navigering, se ML11.

a) Fartyg och komponenter enligt följande:

1. Fartyg (ytfartyg eller undervattensfarkoster) som är särskilt utformade eller modifierade för militär användning, oavsett skick eller brukbarhet och vare sig de är utrustade med system för vapenbärare eller pansar eller inte, samt skrov eller delar av skrov till sådana fartyg och komponenter för dessa som är särskilt utformade för militär användning.

2. Ytfartyg, med undantag av de som anges i ML9 a 1 med något av följande fäst på eller integrerat i fartyget:

a) Automatvapen enligt ML1 eller vapen enligt ML2, ML4, ML12 eller ML19 eller ’lavettage’ eller förstärkta fästpunkter för vapen med en kaliber på 12,7 mm eller större.

Teknisk anmärkning

‘Lavettage’ avser vapenlavett eller strukturella förstärkningar i syfte att installera sådana vapen.

b) Eldledningssystem enligt ML5.

c) Med samtliga följande egenskaper:

1. ’Kemiskt, biologiskt, radiologiskt och nukleärt (CBRN) skydd’ och

2. ’pre-wet- eller wash down’-system utformade för dekontaminering, eller

Tekniska anmärkningar

1. ’CBRN-skydd’ är ett inneslutet utrymme som kännetecknas av övertryck, isolerade ventilationssystem, ett begränsat antal ventilationsöppningar utrustade med CBRN-filter och ett begränsat antal personalingångar med luftlås.

2. ’Pre-wet- eller wash down’-system är ett havsvattensspraysystem som samtidigt kan bespruta ett fartygs yttre överbyggnad och däck med vatten.

d) Aktiva vapenmotmedelsystem enligt ML4 b, ML5 c eller ML11 a och som har något av följande:

1. ’CBRN-skydd’,

2. Skrov och överbyggnad som är särskilt utformade för att minska radarmålytan,

3. Anordningar för värmesignaturminskning (t.ex. avgaskylsystem) med undantag av dem som särskilt utformats för att öka den totala drivkraftseffektiviteten eller minska miljöpåverkan, eller

4. Ett avmagnetiseringssystem som utformats för att minska hela fartygets magnetiska signatur.

b) Motorer och framdrivningssystem, enligt följande, särskilt utformade för militär användning och komponenter till dessa särskilt utformade för militär användning:

1. Dieselmotorer som är särskilt utformade för ubåtar.

2. Elmotorer som är särskilt utformade för ubåtar och som har samtliga följande egenskaper:

a) En uteffekt större än eller lika med 0,75 MW (1 000 hk),

b) Är snabbreverserande,

c) Vätskekylda, och

d) Helinkapslade.

3. Icke-magnetiska dieselmotorer som har

a) en uteffekt på 37,3 kW (50 hk) eller mer, och

b) icke-magnetiskt innehåll som överskrider 75 % av den totala massan.

4. ’Luftoberoende framdrivningssystem’ (AIP) särskilt utformade för ubåtar.

Teknisk anmärkning

’Luftoberoende framdrivning’ (AIP) gör det möjligt för ubåtar i undervattensläge att använda framdrivningssystemet utan tillgång till atmosfäriskt syre, under längre tid än med bara batteridrift. Med avseende på ML9 b 4 omfattas inte atomkraft.

c) Anordningar för undervattensdetektion särskilt utformade för militär användning, styrutrustning till dessa och komponenter för dessa särskilt utformade för militär användning.

d) Antiubåts- och antitorpednät särskilt utformade för militär användning.

e) Inte använt sedan 2003.

f) Skrovgenomföringar och anslutningsdon särskilt utformade för militär användning, som möjliggör interaktion med utrustning utanför fartyget, samt komponenter för dessa särskilt utformade för militär användning.

Not: ML9 f omfattar bland annat anslutningsdon av enkel- eller flerledartyp, koaxial typ eller vågledartyp och skrovgenomföringar för fartyg vilka motstår läckage utifrån och som bibehåller erforderliga egenskaper på djup överstigande 100 m samt fiberoptiska anslutningsdon och optiska skrovgenomföringar utformade för överföring av ”laser”ljus oavsett djup. ML9 f omfattar inte vanliga skrovgenomföringar för propelleraxlar och hydrodynamiska styrstänger.

g) Tystgående lager med något av följande, komponenter för dessa och utrustning som innehåller sådana lager, särskilt utformade för militär användning:

1. Gasupphängning eller magnetisk upphängning,

2. Dämpning av aktiva signaturer, eller

3. Dämpning av vibrationer.

ML10 ”Luftfartyg”, ”lättare än luft-farkoster”, ”obemannade luftfartyg” (”UAV”), flygmotorer och utrustning för ”luftfartyg”, tillhörande utrustning samt komponenter, enligt följande, som särskilt utformats eller modifierats för militär användning:

Anm.: Beträffande utrustning för styrning och navigering, se ML11.

a) Bemannade ”luftfartyg” och ”lättare än luft-farkoster”, och särskilt utformade komponenter för dessa.

b) Har inte använts sedan 2011.

c) Obemannade ”luftfartyg”, ”lättare än luft-farkoster” och tillhörande utrustning, enligt följande, och särskilt utformade komponenter för sådana:

1. ”UAV”, fjärrstyrda luftfarkoster (RPV), självstyrande programmerbara farkoster och obemannade ”lättare än luft-farkoster”.

2. Uppsändningsutrustning, bärgningsutrustning och utrustning för markservice.

3. Utrustning utformad för ledning eller styrning.

d) Flygplansdrivmotorer och särskilt utformade komponenter för dessa.

e) Luftburen utrustning för tankning, särskilt utformad eller modifierad för något av följande, samt särskilt utformade komponenter för dessa.

1. ”Luftfartyg” enligt ML10 a.

2. Obemannade luftfartyg enligt ML 10 c.

f) ’Markutrustning’ som är särskilt utformad för luftfartyg enligt ML10 a eller för flygmotorer enligt ML10 d.

Teknisk anmärkning

’Markutrustning’ omfattar bland annat utrustning för trycktankning och utrustning utformad för att underlätta hantering i trånga utrymmen.

g) Livsuppehållande utrustning för flygbesättningar, säkerhetsutrustning för flygbesättningar och andra anordningar för nödutskjutning, som inte tas upp i ML10 a, som utformats för ”luftfartyg” enligt ML10 a.

Not: ML10 g kontrollerar inte hjälmar för flygbesättning som inte innehåller eller är försedda med fästpunkter eller beslag för utrustning som tas upp i EU:s gemensamma militära förteckning.

Anm.: När det gäller hjälmar, se även ML13 c.

h) Fallskärmar, glidskärmar och därmed sammanhängande utrustning enligt följande, och särskilt utformade komponenter:

1. Fallskärmar som inte tas upp någon annanstans i EU:s gemensamma militära förteckning.

2. Glidskärmar.

3. Utrustning som särskilt utformats för fallskärmshoppare som hoppar från hög höjd (t.ex. dräkter, särskilda hjälmar, system för andning, styrningsutrustning).

i) Utrustning för automatisk fallskärmsutlösning eller automatiska styrsystem, som utformats för fallskärmsfällda laster.

Not 1: ML10 a omfattar inte ”luftfartyg”, ”lättare än luft-farkoster” eller varianter av ”luftfartyg” som särskilt utformats för militär användning och som har samtliga följande egenskaper:

a) Är inte ett stridsflygplan.

b) Är inte konfigurerade för militär användning och är inte försedda med utrustning eller tillbehör som särskilt utformats eller modifierats för militär användning, och

c) har certifierats för civil användning av de civila luftfartsmyndigheterna i en eller flera EU-medlemsstater eller stater som deltar i Wassenaar-arrangemanget.

Not 2: ML10 d omfattar inte följande:

a) Flygmotorer som utformats eller modifierats för militär användning och som har certifierats av civila luftfartsmyndigheter i en eller flera EUmedlemsstater eller i en stat som deltar i Wassenaar-arrangemanget för användning i ”civila luftfartyg”, eller komponenter som särskilt utformats för dessa.

b) Kolvmotorer och för dessa särskilt utformade komponenter, undantaget sådana som särskilt utformats för ”UAV”.

Not 3: Vid tillämpningen av ML10 a och d gäller att särskilt utformade komponenter och tillhörande utrustning för icke-militära ”luftfartyg” eller flygmotorer som modifierats för militär användning endast avser de militära komponenter och den utrustning med militär anknytning som erfordras för modifieringen till militär användning.

Not 4: Vid tillämpningen av ML10 a omfattar militär användning följande: strid, militär spaning, attack, militär utbildning, logistiskt understöd samt transport och luftlandsättning med fallskärm av trupper eller militär utrustning.

Not 5: ML10 a. gäller inte ”luftfartyg” som uppfyller samtliga följande kriterier:

a) de tillverkades för första gången före 1946,

b) de innehåller inte produkter som tas upp i EU:s gemensamma militära förteckning, med undantag för artiklar som är nödvändiga för att uppfylla de säkerhets- eller luftvärdighetsnormer som föreskrivs av de civila luftfartsmyndigheterna i en eller flera EU-medlemsstater eller stater som deltar i Wassenaar-arrangemanget, och

c) de innehåller dessutom inte vapen enligt EU:s gemensamma militära förteckning, med undantag för sådana vapen som är obrukbara och som inte kan göras brukbara igen.

ML11 Elektronisk utrustning, ”rymdfarkoster” och komponenter, som inte anges på något annat ställe i EU:s gemensamma militära förteckning enligt följande:

a) Elektronisk utrustning som utformats särskilt för militär användning och särskilt utformade komponenter för denna.

Not: ML11 a omfattar bland annat följande:

a) Elektronisk stör- och motmedelsutrustning (dvs. utrustning som utformats för att sända störande eller vilseledande signaler till radar- eller radiokommunikationsmottagare eller på annat sätt hindra mottagning, drift eller verkan hos motståndares elektroniska mottagare, bland annat deras störutrustning), även utrustning för störning av motståndares mottagare och motmedel mot störning.

b) Hoppfrekvensrör.

c) Elektroniska system eller elektronisk utrustning som utformats antingen för övervakning av det elektromagnetiska spektrumet av militära underrättelse- eller säkerhetsskäl, eller för att motverka sådan övervakning.

d) Motmedel för användning under vattenytan, även sådan för akustisk och magnetisk störning och vilseledning, som utformats för att sända störande eller vilseledande signaler till sonarmottagare.

e) Databehandlingssäkerhetsutrustning, datasäkerhetsutrustning och överförings- och signalledningssäkerhetsutrustning, som använder krypteringsprocesser.

f) Utrustning för identifiering, autentisering och nyckelläsning samt för nyckelhantering, tillverkning och distribution.

g) Utrustning för styrning och navigering.

h) Digital radiokommunikationsutrustning som utnyttjar rymdvågsreflektion i troposfären.

i) Digitala demodulatorer speciellt utformade för signalunderrättelsetjänst.

j) ”Automatiserade ledningssystem”.

Anm.: Beträffande ”programvara” med anknytning till ”programvaru”styrd radio, se ML21.

b) Störningsutrustning för globala system för satellitnavigering (GNSS) och särskilt utformade komponenter för denna.

c) ”Rymdfarkoster”, särskilt utformade eller modifierade för militär användning, och de komponenter för ”rymdfarkoster” som är särskilt utformade för militär användning.

ML12 Höghastighetsvapen med kinetisk energi och tillhörande utrustning, enligt följande, samt komponenter som utformats särskilt för dessa vapen:

a) Höghastighetsvapen med kinetisk energi som särskilt utformats för att utplåna ett mål eller för att avbryta uppdraget.

b) Särskilt utformade test- och utvärderingsanordningar och testmodeller, även diagnosinstrumentering och mål, för dynamisk provning av höghastighetsprojektiler och system.

Anm.: När det gäller vapensystem som använder sig av underkalibrerad ammunition eller uteslutande utnyttjar kemiska drivmedel och ammunition för dessa, se ML1–ML4.

Not 1: ML12 omfattar bland annat följande om produkterna utformats särskilt för höghastighetsvapen med kinetisk energi:

a) Framdrivningssystem kapabla att accelerera massa över 0,1 g till hastigheter över 1,6 km/s, vid enkelskott eller automatisk eldgivning.

b) Huvudgenerator, elektriskt pansar, energilagring (t.ex. högenergikondensatorer), temperaturreglering, klimatbehandling, omkoppling eller bränslehantering och elektriska gränssnitt mellan strömkälla, vapen och andra elektriska drivfunktioner för vapentorn.

Anm. Se även avsnitt 3A001.e.2 i EU:s förteckning över varor med dubbla användningsområden när det gäller högenergikondensatorer

c) Målfångnings-, spårnings-, eldlednings- eller skadebedömningssystem.

d) System för målsökning, styrning eller riktningsändringssystem (acceleration i sidled) för projektiler.

Not 2: ML12 omfattar vapensystem som använder något av följande framdrivningssätt:

a) elektromagnetiskt,

b) elektrotermiskt,

c) plasmadrift,

d) lättgas, eller

e) kemiskt (vid användning i kombination med något av ovanstående).

ML13 Pansar- eller skyddsutrustning, konstruktioner och komponenter, enligt följande:

a) Pansarplåt av metall eller ickemetalliskt material, som har något av följande:

1. tillverkad för att motsvara en militär standard eller specifikation, eller

2. lämplig för militär användning.

Anm.: För kroppsskyddsplattor, se ML13 d 2.

b) Konstruktioner av metall- eller ickemetalliska material eller kombinationer av dessa särskilt utformade för att ge militära system ballistiskt skydd och särskilt utformade komponenter för dessa.

c) Hjälmar som tillverkats enligt militär standard eller specifikation, eller jämförbar nationell standard samt särskilt utformade hjälmskal, innerskal eller avlastningskuddar för dessa.

Anm.: För andra militära hjälmkomponenter eller hjälmtillbehör, se berörd post i EU:s gemensamma militära förteckning.

d) Kroppsskydd eller skyddsdräkter samt komponenter för dessa, enligt följande:

1. Mjuka skyddsvästar eller skyddsdräkter, tillverkade för att uppfylla militära standarder eller specifikationer, eller motsvarigheter till sådana standarder eller specifikationer, och särskilt utformade komponenter för dessa.

Not: Vid tillämpning av ML13 d.1, omfattar militära standarder eller specifikationer bland annat, som minimum, specifikationer för splitterskydd.

2. Hårda kroppsskyddsplattor som ger ballistiskt skydd på lägst nivå III (NIJ 0101.06, juli 2008) eller nationella motsvarigheter.

Not 1: ML13 b omfattar bland annat material som har utformats särskilt för att bilda reaktivt pansar eller för konstruktion av militära skyddsrum.

Not 2: ML13 c omfattar inte konventionella stålhjälmar som vare sig har modifierats eller utformats för att kunna användas med eller har utrustats med någon typ av tillbehör.

Not 3: ML13 c och d omfattar inte hjälmar, kroppsskydd eller skyddsdräkter eller tillbehör till dessa som tillhör den person som använder dem för sitt eget personliga skydd.

Not 4: De enda hjälmar som är särskilt utformade för desarmeringspersonal enligt ML13 är sådana som är särskilt utformade för militärt bruk.

Anm. 1: Se även 1A005 på EU:s förteckning över varor med dubbla användningsområden.

Anm. 2: Beträffande ”fibrer eller fiberliknande material” som används vid tillverkningen av kroppsskydd och hjälmar, se under 1C010 på EU:s förteckning över varor med dubbla användningsområden.

ML14 ’Specialiserad utrustning för militär utbildning’ eller för simulering av militära scenarion, simulatorer som särskilt utformats för utbildning i användning av skjutvapen eller vapen enligt ML1 eller ML2, och särskilt utformade komponenter och tillbehör till dessa.

Teknisk anmärkning

Begreppet ’specialiserad utrustning för militär utbildning’ omfattar bland annat militära simulatorer för anfall, flyguppdrag och radarmål, radarmålsgeneratorer, simulatorer för eldgivning, ubåtsjakt, flygning (även centrifuger som utformats för pilot- och/eller astronaututbildning), radar, instrumentflygning, navigation, robotavfyrning, målbestämning , drönare (drones) ”luftfartyg”, vapenträning, övning med obemannade ”luftfartyg”, mobila utbildnings- och övningsanordningar för militära markoperationer.

Not 1: ML14 omfattar bland annat bildgenererande system och system för alstrande av en interaktiv miljö för simulatorer om dessa utformats eller modifierats särskilt för militär användning.

Not 2: ML14 omfattar inte kontrollutrustning som särskilt utformats för utbildning i sport- och jaktvapen.

ML15 Bild- eller motmedelsutrustning, enligt följande, som utformats särskilt för militär användning, och särskilt utformade komponenter och tillbehör för denna:

a) Inspelnings- och bildbehandlingsutrustning.

b) Kameror, fotoutrustning och filmbearbetningsutrustning.

c) Bildförstärkarutrustning.

d) Infraröd utrustning eller värmebildsutrustning.

e) Bildradarsensorutrustning.

f) Stör- eller motmedelsutrustning för utrustning enligt ML15 a–e.

Not: ML15 f omfattar bland annat utrustning som utformats för att begränsa funktionen eller effektiviteten av militära bildsystem eller för att minimera sådana begränsningseffekter.

Not: ML15 omfattar inte ”bildförstärkarrör av första generationen” eller utrustning särskilt utformad för att inkorporera ”bildförstärkarrör av första generationen”.

Anm.: När det gäller klassificeringen av vapensikten som innehåller ”bildförstärkarrör av första generationen”, se ML1, ML2 och ML5 a.

Anm.: Se även avsnitten 6A002.a.2. och 6A002.b. på EU:s förteckning över varor med dubbla användningsområden.

ML16 Smidesstycken, gjutstycken och andra obearbetade produkter som särskilt utformats för utrustning enligt ML1–ML4, ML6, ML9, ML10, ML12 eller ML19.

Not: ML16 omfattar obearbetade produkter om dessa går att identifiera genom materialets beståndsdelar, form eller funktion.

ML17 Övrig utrustning, material och ”bibliotek”, enligt följande, samt komponenter som utformats särskilt för dessa:

a) Utrustning för dykning som utformats eller modifierats särskilt för militär användning enligt följande:

1. Autonoma hel- eller halvslutna andningssystem för dykning.

2. Utrustning för dykning som särskilt utformats för användning med sådan utrustning för dykning som anges i ML17 a 1.

Anm.: Se även avsnitt 8A002.q i EU:s förteckning över varor med dubbla användningsområden.

b) Byggutrustning som utformats särskilt för militär användning.

c) Beslag (fittings), ytskikt och behandling för signaturdämpning, som utformats särskilt för militär användning.

d) Fältarbetsutrustning som utformats särskilt för användning i stridszon.

e) ”Robotar”, ”robot”styrningar och ”manipulatorer för robotar”, med något av följande kännetecken:

1. Särskilt utformade för militär användning,

2. Innehåller medel för skydd av hydraulledningar mot punktering förorsakad av ballistiska fragment som kommer utifrån (innehåller t.ex. självtätande ledningar) och har utformats för användning av hydraulvätskor med en flampunkt som överstiger 839 K (566° C), eller

3. Särskilt utformade eller konstruerade för drift i en omgivning med elektromagnetisk puls (EMP).

Teknisk anmärkning

Elektromagnetisk puls avser inte oavsiktlig interferens orsakad av elektromagnetisk strålning från närliggande utrustning (t.ex. maskiner, apparater eller elektronik) eller blixtar.

f) ”Bibliotek” som utformats eller modifierats särskilt för militär användning med system, utrustning och komponenter som tas upp i EU:s gemensamma militära förteckning.

g) Utrustning för generering av kärnkraft eller framdrivningsutrustning. Omfattar bland annat ”kärnreaktorer” som utformats särskilt för militär användning och komponenter för dessa som utformats eller ’modifierats’ särskilt för militär användning.

h) Utrustning och material, med en ytbeläggning eller behandling för signaturdämpning, som utformats särskilt för militär användning, utom sådana som tas upp i EU:s gemensamma militära förteckning.

i) Intermodala containrar enligt ISO-standard eller utbytbara containrar (dvs. växelflak) som utformats eller 'modifierats' särskilt för militär användning.

j) Flyttbara reparationsverkstäder särskilt utformade eller ’modifierade’ för underhåll av militär utrustning.

k) Generatorer för bruk i fält som utformats eller ’modifierats’ särskilt för militär användning.

l) Containrar som utformats eller ’modifierats’ särskilt för militär användning.

m) Färjor andra än de som tas upp på något annat ställe i EU:s gemensamma militära förteckning, broar och pontoner som utformats särskilt för militär användning.

n) Testmodeller som särskilt utformats för ”utveckling” av föremål enligt ML4, ML6, ML9 eller ML10.

o) Skyddsutrustning för laser (t.ex. ögonskydd eller sensorskydd) som är särskilt utformad för militär användning.

p) ”Bränsleceller”, förutom sådana som tas upp någon annanstans i EU:s gemensamma militära förteckning, och som har särskilt utformats eller ’modifierats’ för militär användning.

Tekniska anmärkningar

1. Ej använt sedan 2014.

2. I ML17 ska med termen ’modifierad’ förstås varje strukturell, elektrisk, mekanisk eller annan ändring som förser ett icke-militärt föremål med militära egenskaper som motsvarar ett föremål som särskilt utformats för militär användning.

ML18 Utrustning och komponenter för 'framställning' av produkter enligt följande:

a) Särskilt utformad eller modifierad utrustning för ’framställning’ av produkter som tas upp i EU:s gemensamma militära förteckning, och komponenter som utformats särskilt för denna.

b) Särskilt utformade miljötestanordningar och för dessa särskilt utformad utrustning, för certifiering, lämplighetsbedömning eller provning av produkter som tas upp i EU:s gemensamma militära förteckning.

Teknisk anmärkning

I ML18 inbegrips i ordet ’framställning’ även utformning, granskning, tillverkning, testning och kontroll.

Not: ML18 a och b omfattar bland annat följande utrustning:

a) Kontinuerligt arbetande nitreringsanläggningar.

b) Provningscentrifugapparater eller utrustning som

1. drivs av en motor eller motorer med en effekt på totalt mer än 298 kW (400 hk),

2. klarar en nyttolast av 113 kg eller mer, eller

3. kan ge en centrifugal acceleration om 8 g eller mer på en nyttolast av 91 kg eller mer.

c) Dehydreringspressar.

d) Skruvextrudrar som är speciellt utformade eller modifierade för strängsprutning av militärt sprängämne.

e) Skärmaskiner för tillskärning av strängsprutade drivmedel.

f) Godistunnor (tumlare) på 1,85 m eller mer i diameter och med en produktionskapacitet som överstiger 227 kg.

g) Kontinuerliga blandare för fasta drivmedel.

h) Kvarnar som drivs med flytande energi för malning eller för att krossa beståndsdelar i militära sprängämnen.

i) Utrustning för såväl sfärisk som enhetlig partikelstorlek i metallpulver under ML8 c 8.

j) Konvektionsströmkonvertrar för omformning av material under ML8 c 3.

ML19 Vapensystem baserade på riktad energi (DEW-system), därtill hörande utrustning eller motmedelsutrustning och testmodeller, enligt följande, och särskilt utformade komponenter för dessa:

a) ”Laser”system som är särskilt utformade för att utplåna ett mål eller att avbryta uppdraget.

b) Partikelstrålesystem som är kapabla att utplåna ett mål eller avbryta uppdraget.

c) Radiofrekvenssystem med hög effekt som är kapabla att utplåna ett mål eller avbryta uppdraget.

d) Utrustning som särskilt utformats för att upptäcka eller identifiera, eller försvara mot system enligt ML19 a–c.

e) Fysiska testmodeller för system, utrustning och komponenter enligt ML19.

f) System med ”laser” som särskilt utformats för att orsaka bestående blindhet för det nakna ögat eller ögon med synkorrigerande hjälpmedel.

Not 1: DEW-system enligt ML19 omfattar bland annat system vars kapacitet härrör från kontrollerad tillämpning av följande:

a) ”Laser” med tillräcklig effekt för en förstörelse som liknar den som konventionell ammunition ger.

b) Partikelacceleratorer som avger en laddad eller neutral partikelstråle med förstörande effekt.

c) Strålsändare med radiofrekvens med högpulseffekt eller hög medeleffekt som genererar fält som är tillräckligt starka för att göra elektroniska kretssystem hos ett avlägset mål obrukbara.

Not 2: ML19 omfattar bland annat följande utrustning om den utformats särskilt för DEW-system:

a) Huvudgenerator, lagring av energi, omkoppling, effektkonditionering eller bränslehantering.

b) System för målfångning eller målföljning.

c) System kapabla att bedöma huruvida målet skadats, utplånats eller om uppdraget avbrutits.

d) Utrustning för strålhantering, strålspridning eller strålriktning.

e) Utrustning som är kapabel till snabb strålvridning och är avsedd för snabba operationer med flera mål.

f) Adaptiv optik och faskonjugatorer.

g) Ströminjektorer för negativa vätejonsstrålar.

h) ”Rymdkvalificerade” acceleratorkomponenter.

i) Trattutrustning för negativa jonstrålar.

j) Utrustning för att kontrollera och vrida en energirik jonstråle.

k) ”Rymdkvalificerade” bleck för att neutralisera negativa väteisotopsstrålar.

ML20 Kryogen och ”supraledande” utrustning, enligt följande, och särskilt utformade komponenter och tillbehör för sådan:

a) Utrustning som särskilt utformats eller konfigurerats för att monteras i ett fordon för militär mark-, marin-, luft- eller rymdanvändning och som fungerar när fordonet är i rörelse samt kan producera eller bibehålla temperaturer som understiger 103 K (-170° C).

Not: ML20 a omfattar bland annat mobila system som innehåller eller använder tillbehör eller komponenter som tillverkats av icke-metalliska eller icke-elektriska ledande material, såsom plast eller epoxy-impregnerade material.

b) ”Supraledande” elektrisk utrustning (roterande maskiner eller transformatorer) som är särskilt utformad eller konfigurerad för att monteras i ett fordon för militär mark-, marin-, luft- eller rymdanvändning och som fungerar när fordonet är i rörelse.

Not: ML20 b gäller inte likströmshybridunipolarmaskiner med normala enpoliga metallkroppar som roterar i ett magnetfält genererat av supraledande lindningar, under förutsättning att lindningarna är generatorns enda supraledande komponent.

ML21 ”Programvara” enligt följande:

a) ”Programvara” som särskilt utformats eller modifierats för något av följande:

1. ”utveckling”, ”produktion”, drift eller underhåll av utrustning som tas upp i EU:s gemensamma militära förteckning,

2. ”utveckling” eller ”produktion” av material som tas upp i EU:s gemensamma militära förteckning, eller

3. ”utveckling”, ”produktion”, drift eller underhåll av ”programvara” som tas upp i EU:s gemensamma militära förteckning.

b) Specifik ”programvara”, med undantag av den som anges i ML21 a, enligt följande:

1. ”Programvara” som särskilt utformats för militär användning och för testning, simulering eller utvärdering av militära vapensystem.

2. ”Programvara” som särskilt utformats för militär användning och för testning eller simulering av scenarier för militära operationer.

3. ”Programvara” för att bedöma effekterna av konventionella krigsvapen, kärnvapen, kemiska eller biologiska krigsvapen.

4. ”Programvara” som särskilt utformats för militär användning och som särskilt utformats för lednings-, kommunikations- och underrättelsesystem (C3I) eller lednings-, kommunikations-, dator- och underrättelsesystem (C4I).

c) ”Programvara” som inte omfattas av ML21 a eller ML21 b, som särskilt utformats eller ändrats för att göra det möjligt att använda utrustning som inte tas upp i EU:s gemensamma militära förteckning för sådana militära ändamål som omfattas av EU:s gemensamma militära förteckning.

ML22 ”Teknik” enligt följande:

a) ”Teknik”, med undantag av den som anges i ML22 b, som ”erfordras” för ”utveckling”, ”produktion”, drift, installation, underhåll (kontroll), reparation, översyn eller renovering av de produkter som tas upp i EU:s gemensamma militära förteckning.

b) ”Teknik” enligt följande:

1. ”Teknik” som ”erfordras” för utformning och montering av komponenter till, och drift, underhåll och reparation av kompletta produktionsanläggningar för produkter som tas upp i Europeiska unionens gemensamma militära förteckning, även om komponenterna för dessa produktionsanläggningar inte finns upptagna på förteckningen.

2. ”Teknik” som ”erfordras” för ”utveckling” och ”produktion” av handeldvapen, även om de används för att tillverka reproduktioner av antika handeldvapen.

3. Används inte sedan 2013.

Anm.: Se ML22 a för ”teknik” som tidigare angavs i ML22 b 3.

4. Används inte sedan 2013.

Anm.: Se ML22 a för ”teknik” som tidigare angavs i ML22 b 4.

5. ”Teknik” som ”erfordras” uteslutande för inkorporering av "biokatalysatorer” enligt ML7 i 1, i militära bärare för ämnen eller militära material.

Not 1: ”Teknik” som ”erfordras” för ”utveckling”, ”produktion”, drift, installation, underhåll (kontroll), reparation, översyn eller renovering av produkter som tas upp i Europeiska unionens gemensamma militära förteckning omfattas fortsatt även när den tillämpas på produkter som inte tas upp i Europeiska unionens gemensamma militära förteckning.

Not 2: ML22 gäller inte:

a) ”teknik” som minimalt krävs för installation, drift, underhåll (kontroll) eller reparation av produkter som inte omfattas eller för vilka exporttillstånd har beviljats,

b) ”teknik” som är ”allmänt tillgänglig”, ”grundforskning” eller de upplysningar som minimalt krävs för patentansökningar,

c) ”teknik” för magnetisk induktion för kontinuerlig framdrivning av civila transportanordningar.

b) Krigsmateriel som inte finns angiven i bilagan till direktiv 2009/43/EG

För den krigsmateriel som anges nedan och tekniskt bistånd avseende sådan krigsmateriel gäller tillståndskravet enligt 6 § första stycket lagen (1992:1300) om krigsmateriel till utförsel av krigsmateriel eller lämnande av tekniskt bistånd till ett annat EES-land endast om villkoren i artiklarna 36 eller 346 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt är uppfyllda i det enskilda fallet.

NL 1 Kärnladdningar och speciella delar till sådana.

NL 2 Fortifikatoriska anläggningar m.m.

a) Fortifikatoriska anläggningar som primärt är konstruerade för vapeninsats eller för direkt ledning av sådan insats,

b) ”Teknik” för anläggningar enligt ovan.

NL 3 Kemiska stridsmedel

a) Saxitoxin

b) Ricin

c) P-alkyl (H eller ≤C10, inkl. cykloalkyl) N-(1-(dialkyl(≤C10, inkl. cykloalkyl)amino))alkyliden(H eller ≤C10, inkl. cykloalkyl) amidofosforylfluorider och motsvarande alkylerade eller protonerade salter, t.ex.:

 1. P-n-decyl N-(1-(di-n-decylamino)-n-decyliden) amidofosforylfluorid (CAS-nr 2387495-99-8)

 2. P-metyl-(1-(dietylamino)etyliden) amidofosforylfluorid (CAS-nr 2387496-12-8)

d) O-alkyl (H eller ≤C10, inkl. cykloalkyl) N-(1-(dialkyl(≤C10, inkl. cykloalkyl)amino))alkyliden(H eller ≤C10, inkl. cykloalkyl) amidofosforylfluorider och motsvarande alkylerade eller protonerade salter, t.ex.:

 1. O-n-decyl N-(1-(di-n-decylamino)-n-decyliden) amidofosforylfluorid (CAS-nr 2387496-00-4)

 2. O-metyl (1-(dietylamino)etyliden) amidofosforylfluorid (CAS-nr 2387496-04-8)

 3. O-etyl (1-dietylamino)etyliden) amidofosforylfluorid (CAS-nr 2387496-06-0)

e) P-metyl-(bis(dietylamino)metylen) amidofosforylfluorid (CAS-nr 2387496-14-0)

f) Karbamater (kvaternärer och biskvaternärer av dimetylkarbamoyloxipyridiner)

Kvaternärer av dimetylkarbamoyloxipyridiner: 1-[N,N-dialkyl(≤C10)-N-(n- (hydroxi, cyano, acetoxi)alkyl(≤C10)) ammonium]-n-[N-(3- dimetylkarbamoxi α-pikolinyl)-N,N-dialkyl(≤C10) ammonium]dekandibromid (n=1–8), t.ex.:

 1. 1-[N,N-dimetyl-N-(2-hydroxi)etylammonium]-10-[N-(3- dimetylkarbamoxi-α-pikolinyl)-N,N-dimetylammonium]dekandibromid (CAS-nr 77104-62-2)

Biskvatenärer av dimetylkarbamoyloxipyridiner: 1,n-Bis[N-(3- dimetylkarbamoxi-α-pikolyl)-N,N-dialkyl(≤C10) ammonium]-alkan-(2,(n1)-dion) dibromid (n=2–12), t.ex.:

 1. 1,10-Bis[N-(3-dimetylkarbamoxi-α-pikolyl)-N-etyl-Nmetylammonium]dekan-2,9-dion dibromid (CAS-nr 77104-00-8).

B. Definitioner av termer som används i A. Förteckning över krigsmateriel och tekniskt bistånd enligt lagen (1992:1300) om krigsmateriel

Följande är definitioner av termer som används i förteckningen över krigsmateriel och tekniskt bistånd, i alfabetisk ordning enligt bilagan till Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/43/EG, i lydelsen enligt kommissionens direktiv (EU) 2019/514.

Not 1: Definitionerna gäller i hela förteckningen. Hänvisningarna är endast förslag och påverkar inte den allmänna tillämpningen av de definierade termerna i hela förteckningen.

Not 2: Ord och termer i denna förteckning över definitioner har den definierade betydelsen endast när detta anges genom att de har satts inom ”dubbla citationstecken”. Definitioner av termer inom ’enkla citattecken’ ges i en teknisk anmärkning till respektive produkt eller teknik. I övrigt har ord och termer sin vanliga (lexikaliska) betydelse.

ML7 ”agenser för kravallhantering”:

Ämnen som när de används enligt sedvanliga villkor i samband med kravallhantering, hos människor snabbt framkallar sensorisk irritation eller funktionsnedsättande fysiska effekter som försvinner kort efter det att exponeringen avbrutits. (Tårgas ingår i ”agens för kravallhantering”.)

ML22 ”allmänt tillgänglig”:

”Teknik” eller ”programvara” som har gjorts tillgänglig utan restriktioner för vidare spridning.

Not: Upphovsrättsliga restriktioner innebär ingen ändring av det förhållandet att ”teknik” eller ”programvara” är ”allmänt tillgängliga”.

ML11 ”automatiserade ledningssystem”:

Elektroniska system genom vilka information som är nödvändig för effektiv drift av en grupp, större formering, taktisk formering, enhet, fartyg, underenhet eller vapenledning matas in, bearbetas och överförs. Till detta används dator eller annan specialiserad hårdvara utformad för att stödja en militär ledningsorganisations funktioner. De viktigaste funktionerna hos ett automatiserat ledningssystem är effektiv automatiserad insamling, ackumulering, lagring och bearbetning av informationen, att visa upp situationen och de omständigheter som påverkar förberedelserna av och genomförandet av stridsoperationer, operationella och taktiska beräkningar för fördelningen av resurser mellan styrkegrupperingar eller delar av den operativa förbandssammansättningen eller styrkeutplaceringen enligt uppdraget eller operationsfasen, insamling av uppgifter för lägesbedömning och beslutsfattande under hela operationen eller striden, datorsimulering av operationer.

ML17 ”bibliotek” (parametriserad databas):

En samling tekniska upplysningar till vilka det kan hänvisas vid förbättring av prestanda hos relevanta system, relevant utrustning eller relevanta komponenter.

ML15 ”bildförstärkarrör av första generationen”:

Elektrostatiskt fokuserande rör, med in- och utgående bildskärmar av fiberoptik eller glas, multialkaliska fotokatoder (S-20 eller S-25), men inte förstärkare med mikrokanalplatta.

ML7, ML22 ”biokatalysatorer”:

’Enzymer’ för särskilda kemiska eller biokemiska reaktioner eller andra biologiska föreningar som binder till och accelererar nedbrytningen av kemiska stridsmedel.

Teknisk anmärkning

’Enzymer’: biokatalysatorer för särskilda kemiska eller biokemiska reaktioner.

ML7 ”biologiska agenser”:

Patogener eller toxiner som valts ut eller modifierats (såsom ändrad renhet, hållbarhetstid, virulens, spridningsegenskaper eller motståndskraft mot UV-strålning) för att åstadkomma förlust av människoliv eller djur, förstöra utrustning och skördar eller skada miljön.

ML7 ”biopolymerer”:

Biologiska makromolekyler enligt följande:

a) Enzymer för särskilda kemiska eller biokemiska reaktioner.

b) ’Anti-idiotypiska’, ’monoklonala’ eller ’polyklonala’ ’antikroppar’.

c) Särskilt utformade eller särskilt behandlade ’receptorer’.

Tekniska anmärkningar

1. ’anti-idiotypiska antikroppar’: antikroppar som binder till andra antikroppars specifika antigenbindningsplatser.

2. ’monoklonala antikroppar’: proteiner som binder till en antigenplats och framställs av en enda cellklon.

3. ’polyklonala antikroppar’: en blandning av proteiner som binder till den särskilda antigenen och framställs av mer än en cellklon.

4. ’receptorer’: biologiska makromolekylära strukturer som kan binda ligander vars bindning påverkar fysiologiska funktioner.

ML17 ”bränslecell”:

En elektrokemisk anordning som omvandlar kemisk energi direkt till likström genom förbrukning av bränsle från en extern källa.

ML4, ML10 ”civila luftfartyg”:

”Luftfartyg” som förts upp på förteckningar med luftvärdighetsbevis som utges av civila luftfartsmyndigheter i en eller flera EU-medlemsstater eller stater som deltar i Wassenaar-arrangemanget för kommersiella flygningar på inrikes eller utrikes leder eller för legitimt civilt, privat eller affärsmässigt bruk.

ML8 ”drivmedel”:

Ämnen eller blandningar som via en kemisk reaktion producerar stora volymer heta gaser i kontrollerad takt för att utföra mekaniskt arbete.

ML8 ”energetiska material”:

Ämnen eller blandningar som via en kemisk reaktion lösgör den energi som erfordras för deras avsedda användning. ”Sprängämnen”, ”pyrotekniska anordningar” och ”drivmedel” är underavdelningar till energetiska material.

ML22 ”erfordras”:

När det används i samband med ”teknik”, endast den del av ”tekniken” som är särskilt ansvarig för att uppnå eller överskrida kontrollerade prestanda, karakteristika eller funktioner. ”Teknik” som ”erfordras” kan vara gemensam för olika produkter.

ML7 ”expressionsvektorer”:

Bärare (t.ex. plasmid eller virus) som används för att föra in genetiskt material i värdceller.

ML13 ”fibrer eller fiberliknande material”:

Omfattar:

a) kontinuerliga enfibertrådar,

b) kontinuerliga garn och vävar,

c) tejp, duk, mattor, band,

d) hackade fibrer, stapelfibrer och sammanhängande fiberfiltar,

e) tunna trådar (whiskers), antingen mono- eller polykristallina av valfri längd,

f) aromatisk polyamidmassa.

ML22 ”grundforskning”:

Experimentellt eller teoretiskt arbete som främst utförs för att inhämta ny kunskap om fenomens fundamentala principer eller observerbara fakta som inte har ett specifikt praktiskt syfte eller mål.

ML17 ”kärnreaktor”:

Inkluderar de föremål som är placerade inne i eller i direkt anslutning till reaktortanken, utrustningen som kontrollerar effektnivån i härden och de komponenter som normalt innehåller, kommer i direkt kontakt med eller styr primärkylmedlet i reaktorhärden.

ML9, ML19 ”laser”:

En sammansättning av komponenter som producerar ett i såväl tiden som rummet koherent ljus som är förstärkt med hjälp av stimulerad strålningsemission.

ML8, ML10, ML14 ”luftfartyg”:

Luftburna farkoster med fasta vingar, svängande vingar, roterande vingar (helikoptrar), tippande rotorer eller tippande vingar.

ML10 ”luftskepp”:

Motordrivna luftburna farkoster som använder gaser som är lättare än luft som lyftkraft (oftast helium, tidigare väte).

ML10 ”lättare än luft-farkoster”:

Ballonger och luftskepp som använder varmluft eller andra gaser som är lättare än den omgivande luften, t.ex. helium eller väte, för att lyftas.

ML17 ”manipulatorer”:

Griparmar, ’aktiva verktygsenheter’ och andra verktyg som fästs i änden av en manipulatorarm på en ”robot”.

Teknisk anmärkning

’Aktiva verktygsenheter’ är enheter som tillför rörelsekraft, processenergi eller avkänning till ett arbetsstycke.

ML21 ”mikroprogram”

En sekvens elementära instruktioner som är lagrade i ett särskilt minne och vars exekvering initieras när dess referensinstruktion införs i ett instruktionsregister.

ML10 ”obemannat luftfartyg” (”UAV”):

”Luftfartyg” som utan att ha någon människa ombord har förmåga att lyfta, flyga och navigera kontrollerat.

ML8 ”prekursorer”:

Specialkemikalier som används vid tillverkning av sprängämnen.

ML18, ML21, ML22 ”produktion”:

Alla produktionsskeden, exempelvis produktionsutveckling, tillverkning, integrering, sammansättning (montering), inspektion, provning och kvalitetssäkring.

ML21 ”program”:

En sekvens av instruktioner avsedd för utförande av en process i, eller omvandlad till, sådan form som är exekverbar för en elektronisk dator.

ML21 ”programvara”:

En samling av ett eller flera ”program” eller ”mikroprogram” som är lagrade i ett konkret uttrycksmedium.

ML4, ML8 ”pyroteknik”:

Blandningar av fasta eller flytande bränslen och oxidationsmedel som när de antänds genomgår en energetisk kemisk reaktion i kontrollerad takt avsedd att åstadkomma viss tidsmässig fördröjning, eller kvantiteter av värmeutveckling, ljud, rök, synligt ljus eller infraröd strålning. Pyrofori är en underavdelning av pyroteknik, som inte innehåller oxidationsmedel men som självantänder vid kontakt med luften.

ML17 ”robot”:

En manipuleringsmekanism som kan vara av banstyrnings- eller punktstyrningstypen, som kan använda sensorer och som har samtliga följande egenskaper:

a) Den är multifunktionell.

b) Den kan placera eller orientera material, delar, verktyg eller speciella komponenter med hjälp av variabla rörelser i ett tredimensionellt rum.

c) Den omfattar tre eller flera servoanordningar med öppen eller sluten slinga som kan omfatta stegmotorer.

d) Den har även ”användartillgänglig programmerbarhet” med hjälp av lär/utför-metoden eller med hjälp av en elektronisk dator som kan vara en programmerbar logikcontroller, dvs. utan mekanisk förmedling.

’Användarvänlig programmerbarhet’ avser möjligheten för en användare att sätta in, modifiera eller ersätta ”program” på annat sätt än genom

a) en fysisk förändring i kopplingar eller tråddragningar, eller

b) inställning av funktionskontrollerna inklusive införandet av nya parametrar.

Not: Ovanstående definition omfattar inte följande anordningar:

1. Manipulationsmekanismer som bara kan styras manuellt eller med fjärrstyrning.

2. Mekanismer med fast-sekvens-manipulering som är automatiserade rörelseanordningar som arbetar enligt mekaniskt fasta programmerade rörelser. Programmet är mekaniskt begränsat av fasta stoppanordningar, t.ex. stift eller kammar. Rörelsernas sekvensföljd och valet av banor eller vinklar är inte variabla eller utbytbara på mekaniskt, elektroniskt eller elektriskt sätt.

3. Mekaniskt styrda manipuleringsmekanismer med variabel sekvens som är automatiserade rörelseanordningar som arbetar enligt mekaniskt fasta programmerade rörelser. Programmet är mekaniskt begränsat av fasta men justerbara stoppanordningar, t.ex. stift eller kammar. Rörelsernas sekvensföljd och valet av banor eller vinklar är variabla inom det fasta programmönstret. Variationer eller modifikationer av programmönstret (t.ex. ändringar av stift eller utbyte av kammar) längs en eller flera rörelseaxlar kan endast göras genom mekaniska operationer.

4. Icke servostyrda manipuleringsmekanismer med variabel sekvens som är automatiserade rörelseanordningar som arbetar enligt mekaniskt fasta programmerade rörelser. Programmet är variabelt, men sekvensen kan endast genomföras med hjälp av binära signaler från mekaniskt fixerade elektriska binära anordningar eller justerbara stoppanordningar.

5. Staplingskranar som är definierade som kartesiska koordinatmanipuleringssystem som är tillverkade som en integrerad del av ett lodrätt system av lagringsbehållare och konstruerade för att hämta innehållet i dessa behållare för lagring eller hämtning.

ML11 ”rymdfarkoster”:

Aktiva och passiva satelliter och rymdsonder.

ML19 ”rymdkvalificerade”:

Konstruerade, tillverkade eller kvalificerade genom framgångsrik provning för drift på en höjd av minst 100 km ovanför jordytan.

Not: Att ett visst föremål genom provning har konstaterats vara ”rymdkvalificerat” betyder inte att andra föremål i samma produktionskörning eller modellserie utan individuell provning är ”rymdkvalificerade”.

ML 1 ”skjutvapen som har gjorts obrukbart”:

Skjutvapen som genom processer som definierats av den nationella myndigheten i EU-medlemsstaten eller i staten som deltar i Wassenaararrangemanget har gjorts oförmöget att avfyra projektiler. Genom dessa processer modifieras skjutvapnets vitala delar permanent. Att skjutvapnet har gjorts obrukbart kan genom nationella lagar och förordningar bestyrkas genom ett intyg utfärdat av en behörig myndighet och markeras på skjutvapnet genom en stämpel på en vital del.

ML8, ML18 ”sprängämnen”:

Fasta, flytande eller gasformiga ämnen eller blandningar av ämnen som vid användning som primärt sprängämne, booster eller laddning i stridsspets, sprängladdningar eller annan användning är avsedda att detonera.

ML20 ”supraledande”:

Material (t.ex. metaller, legeringar eller blandningar) där all elektrisk resistans kan avlägsnas (innebär att de kan uppnå oändlig elektrisk ledningsförmåga och överföra mycket stora strömmar utan joulsk upphettning).

”Kritisk temperatur” (ibland kallad omslagstemperatur): den temperatur då ett specifikt ”supraledande” material upphör att ha någon resistens mot elektrisk likström.

Teknisk anmärkning

Den ”supraledande” egenskapen hos ett material karaktäriseras individuellt av en ”kritisk temperatur”, ett kritiskt magnetfält som är en funktion av temperaturen, samt av en kritisk strömtäthet som emellertid är en funktion av både det magnetiska fältet och temperaturen.

ML22 ”teknik”:

Specifik information som är nödvändig för ”utveckling”, ”produktion” eller drift, installation, underhåll (kontroll), reparation, översyn eller renovering av en produkt. Informationen har formen ’tekniska uppgifter’ eller ’teknisk assistans’. Specificerad ”teknik” för EU:s gemensamma militära förteckning anges i ML 22.

Tekniska anmärkningar

1. ’Tekniska uppgifter’ kan avse ritningskopior, planer, diagram, modeller, formler, tabeller, teknisk design och specifikationer, manualer och instruktioner, skrivna eller inspelade på andra medier eller enheter såsom skivor, band eller ROM-minnen.

2. ’Teknisk assistans’ kan ges i form av instruktioner, färdigheter, utbildning, arbetsmetoder och konsulttjänster. 'Teknisk assistans' kan inbegripa överföring av tekniska uppgifter.

ML8 ”tillsatser”:

Ämnen som används i explosiva blandningar för att förbättra deras egenskaper.

ML17, ML21, ML22 ”utveckling”:

Rör alla faser före serieproduktion såsom: konstruktion, konstruktionsforskning, konstruktionsanalys, konstruktionskoncept, sammansättning och provning av prototyper, pilottillverkningsplaner, konstruktionsuppgifter, processen med att förvandla konstruktionsuppgifterna till en produkt, konfigurationskonstruktion, integrering, layout.

C. Förteckning över produkter/ämnen för vilka deklarationsskyldighet föreligger enligt 25 § förordningen (1992:1303) om krigsmateriel

 

CAS-nummer

1. O-Alkyl (≤C10, inkl cykloalkyl)-alkyl- (Me, Et, n-Pr eller i-Pr)-fluorofosfonater ex:

 
 

Sarin: O-Isopropyl-metylfluorofosfonat

 

107-44-8

 

Soman: O-Pinakolyl-metylfluorofosfonat

 

96-64-0

 

2. O-Alkyl (≤C10, inkl. cykloalkyl)-N,N-dialkyl (Me, Et, n-Pr eller i-Pr)-amidofosforylcyanider ex:

 
 

Tabun: O-Etyl-N,N-dimetylamidofosforyl-cyanid

 

77-81-6

 

3. O-Alkyl (H eller ≤C10, inkl cykloalkyl)-S-2-dial-kyl-(Me, Et, n-Pr eller i-Pr)-aminoetylalkyl (Me, Et, n-Pr eller i-Pr)-fosfonotiolater och motsvarande alkylerade eller protonerade salter ex:

 
 

VX: O-Etyl-S-2-diisopropylaminoetyl-Metylfosfonotiolat

 

50782-69-9

 

4. Svavelsenapsgaser

 
 

2-kloretylklormetylsulfid

 

2625-76-5

 

Senapsgas: Bis(2-kloretyl)sulfid

 

505-60-2

 

Bis(2-kloretyltio)metan

 

63869-13-9

 

Sesquisenapsgas:1,2-Bis(2-kloretyltio)etan

 

3563-36-8

 

1,3-Bis(2-kloretyltio)-n-propan

 

63905-10-2

 

1,4-Bis(2-kloretyltio)-n-butan

 

142868-93-7

 

1,5-Bis(2-kloretyltio)-n-pentan

 

142868-94-8

 

Bis(2-kloretyltiometyl)eter

 

63918-90-1

 

Syresenapsgas: Bis(2-kloretyltioetyl)eter

 

63918-89-8

 

5. Lewisiter

 
 

Lewisit 1: 2-Klorvinyldiklorarsin

 

541-25-3

 

Lewisit 2: Bis(2-klorvinyl)klorarsin

 

40334-69-8

 

Lewisit 3: Tris(2-klorvinyl)arsin

 

40334-70-1

 

6. Kvävesenapsgaser

 
 

HNl: Bis(2-kloretyl)etylamin

 

538-07-8

 

HN2: Bis(2-kloretyl)metylamin

 

51-75-2

 

HN3: Tris(2-kloretyl)amin

 

555-77-1

 

7. Saxitoxin

 

35523-89-8

 

8. Ricin

 

9009-86-3

 

9. Alkyl(Me, Et, n-Pr eller i-Pr)-fosfonyldifluorider, ex:

 
 

DF: Metylfosfonyldifluorid

 

676-99-3

 

10. O-Alkyl (H eller ≤ Cl0, inkl. cykloalkyl)-O-2-dialkyl (Me, Et, n-Pr eller i-Pr)-aminoetylalkyl (Me, Et, n-Pr eller i-Pr)-fosfonit och motsvarande alkylerade eller protonerade salter, ex:

 
 

QL: O-Etyl-O-2-diisopropylaminoetylmetylfosfonit

 

57856-11-8

 

11. Klorsarin: O-Isopropyl-metylklorofosfonat

 

1445-76-7

 

12. Klorosoman: O-Pinakolyl-metylklorofosfonat

 

7040-57-5

 

13. P-alkyl (H eller ≤C10, inkl. cykloalkyl) N-(1-(dialkyl(≤C10, inkl. cykloalkyl)amino))alkyliden(H eller ≤C10, inkl. cykloalkyl) amidofosforylfluorider och motsvarande alkylerade eller protonerade salter, t.ex.:

 
 
<kgp:list><kgp:list-item>

P-n-decyl N-(1-(di-ndecylamino)-n-decyliden) amidofosforylfluorid

</kgp:list-item>
</kgp:list>
 

2387495-99-8

 
<kgp:list><kgp:list-item>

P-metyl-(1- (dietylamino)etyliden) amidofosforylfluorid

</kgp:list-item>
</kgp:list>
 

2387496-12-8

 

14. O-alkyl (H eller ≤C10, inkl. cykloalkyl) N-(1-(dialkyl(≤C10, inkl. cykloalkyl)amino))alkyliden(H eller ≤C10, inkl. cykloalkyl) amidofosforylfluorider och motsvarande alkylerade eller protonerade salter, t.ex.:

 
 
<kgp:list><kgp:list-item>

O-n-decyl N-(1-(di-ndecylamino)-n-decyliden) amidofosforylfluorid

</kgp:list-item>
</kgp:list>
 

2387496-00-4

 
<kgp:list><kgp:list-item>

O-metyl (1- (dietylamino)etyliden) amidofosforylfluorid

</kgp:list-item>
</kgp:list>
 

2387496-04-8

 
<kgp:list><kgp:list-item>

O-etyl (1-dietylamino)etyliden) amidofosforylfluorid

</kgp:list-item>
</kgp:list>
 

2387496-06-0

 
<kgp:list><kgp:list-item>

15. P-metyl- (bis(dietylamino)metylen) amidofosforylfluorid

</kgp:list-item>
</kgp:list>
 

2387496-14-0

 
<kgp:list><kgp:list-item>

16. Karbamater (kvaternärer och biskvaternärer av dimetylkarbamoyloxipyridiner)

Kvaternärer av dimetylkarbamoyloxipyridiner: 1-[N,N-dialkyl(≤C10)-N-(n- (hydroxi, cyano, acetoxi)alkyl(≤C10)) ammonium]-n-[N-(3- dimetylkarbamoxi α-pikolinyl)- N,N-dialkyl(≤C10) ammonium]dekandibromid (n=1–8), t.ex.:

</kgp:list-item>
</kgp:list>
 
 
<kgp:list><kgp:list-item>

1-[N,N-dimetyl-N-(2- hydroxi)etylammonium]-10-[N- (3-dimetylkarbamoxi-αpikolinyl)-N,Ndimetylammonium]dekandibromid

</kgp:list-item>
</kgp:list>
 

77104-62-2

 
<kgp:list><kgp:list-item>

Biskvatenärer av dimetylkarbamoyloxipyridiner: 1,n-Bis[N-(3-dimetylkarbamoxiα-pikolyl)-N,N-dialkyl(≤C10) ammonium]-alkan-(2,(n-1)-dion) dibromid (n=2–12), t.ex.:

</kgp:list-item>
</kgp:list>
 
 
<kgp:list><kgp:list-item>

1,10-Bis[N-(3- dimetylkarbamoxi-α-pikolyl)-Netyl-N-metylammonium]dekan2,9-dion dibromid

</kgp:list-item>
</kgp:list>
 

77104-00-8

 

D. Förteckning över vilken krigsmateriel i A. Förteckning över krigsmateriel och tekniskt bistånd enligt lagen (1992:1300) om krigsmateriel som utgör krigsmateriel för strid (KS) och övrig krigsmateriel (ÖK)

Följande krigsmateriel utgör krigsmateriel för strid:

Anm: Komponenter och tillbehör ingår inte i KS-begreppet, utom i de fall som särskilt framgår nedan.

 • ML 1 a) utom revolvrar och pistoler samt vapen utformade för jakt och sportskytte. Följande komponenter ingår i KS-begreppet: slutstycken, eldrör (pipor), mantlar och lådor.

 • ML 1 c)

 • ML 2 a) utom signaturdämpande anordningar. Följande komponenter ingår i KS-begreppet: eldrör, mekanismer, markplattor och rekylhäminrättningar.

 • ML 2 d)

 • ML 3 a) utom rök, lys och övningsammunition samt ammunition med expanderande kula av typ som används för jakt eller sportskytte. Följande komponenter ingår i KS-begreppet: projektiler, granatkroppar, målsökare och stridsdelar.

 • ML 4 a) utom rökbehållare, patroner och simulatorer. Följande komponenter ingår i KS-begreppet: målsökare, stridsdelar, tändrör, zonrör, motorer, styrsystem, eldrör och lavetter.

 • ML 4 b) 2. Endast aktivering, avfyrning, läggning, detonering samt avlossning av KS-definierad utrustning.

 • ML 5 a)

 • ML 5 b) endast målfångnings-, målangivnings- samt målföljningssystem.

 • ML 6 a) med begränsning till Not 1 a) och b)

 • ML 7 a), b) och e)

 • ML 8 a), b) och c)

 • ML 9 a) 1, 2 a) och b)

 • ML 10 a) Stridsluftfartyg och c) UAV med beväpning

 • ML 12 a)

 • ML 19 a), b), c) och f)

 • NL 1

 • NL 3

Övrig krigsmateriel i A. Förteckning över krigsmateriel och tekniskt bistånd enligt lagen (1992:1300) om krigsmateriel utgör övrig krigsmateriel (ÖK).

SFS 2020:484

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1992:1303

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1993, då förordningen (1983:1036) om kontroll över tillverkningen av krigsmateriel, m.m. och förordningen (1988:561) om förbud mot utförsel av krigsmateriel, m.m. skall upphöra att gälla.

SFS 1993:84

Denna förordning träder i kraft d. 1 mars 1993.

SFS 1995:1662

Denna förordning träder i kraft d. 1 febr. 1996.

SFS 1996:74

Denna förordning träder i kraft d. 1 april 1996.

SFS 1997:690

(Omtryck)

Denna förordning träder i kraft d. 1 nov. 1997.

SFS 1998:402

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1998.

SFS 1999:257

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1999.

SFS 1999:515

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1999.

SFS 2000:64

Denna förordning träder i kraft d. 15 mars 2000.

SFS 2001:506

Denna förordning träder i kraft d. 1 aug. 2001.

SFS 2005:233

Denna förordning träder i kraft d. 1 juni 2005.

SFS 2006:510

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2006.

2. Äldre bestämmelser gäller i fråga om den som vid ikraftträdandet har ett tillstånd enligt 4 § lagen (1992:1300) om krigsmateriel.

SFS 2008:890

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2009.

SFS 2011:571

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2011.

SFS 2011:850

Denna förordning träder i kraft d. 30 juni 2012.

SFS 2012:403

Denna förordning träder i kraft d. 30 juni 2012.

SFS 2012:404

(Utkom d. 19 juni 2012.)

SFS 2012:537

Denna förordning träder i kraft d. 1 aug. 2012.

SFS 2013:121

Denna förordning träder i kraft d. 2 april 2013.

SFS 2013:708

Denna förordning träder i kraft d. 30 sept. 2013.

SFS 2014:218

Denna förordning träder i kraft d. 17 maj 2014.

SFS 2014:1301

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2015.

SFS 2015:125

Denna förordning träder i kraft d. 24 mars 2015.

SFS 2016:290

Denna förordning träder i kraft d. 1 maj 2016.

SFS 2016:845

Denna förordning träder i kraft d. 28 sept. 2016.

SFS 2017:507

Denna förordning träder i kraft d. 2 juli 2017.

SFS 2017:516

Denna förordning träder i kraft d. 22 juni 2017.

SFS 2018:73

Denna förordning träder i kraft d. 5 mars 2018.

SFS 2018:137

Denna förordning träder i kraft d. 15 april 2018.

SFS 2018:1813

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2019.

SFS 2019:2

Denna förordning träder i kraft d. 30 jan. 2019.

SFS 2019:314

Denna förordning träder i kraft d. 5 juli 2019.

SFS 2020:418

Denna förordning träder i kraft d. 25 juni 2020.

SFS 2020:484

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2020.

SFS 2020:785

Denna förordning träder i kraft d. 15 okt. 2020.