Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (1993:1745) om skydd för landskapsinformation

Denna förordning upphör enligt F (2016:320) att gälla den 1 maj 2016.

Utfärdad: 1993-12-16

Inledande bestämmelse

1 §

Denna förordning ansluter till vad som föreskrivs i lagen (1993:1742) om skydd för landskapsinformation.

Tillstånd till framställning och lagring

2 §

Försvarsmakten, Sjöfartsverket och Sveriges geologiska undersökning får utföra sjömätning enligt 3 § lagen om skydd för landskapsinformation.

Frågor om tillstånd till sjömätning i övrigt prövas av Försvarsmakten. Sjöfartsverket skall lämna Försvarsmakten de upplysningar som Försvarsmakten behöver för att kunna bedöma om ett tillstånd till sjömätning kan antas medföra skada för Sveriges totalförsvar.

3 §

Försvarsmakten, Kustbevakningen, Lantmäteriet, Sjöfartsverket, Sveriges geologiska undersökning, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, Polismyndigheten och Säkerhetspolisen får utföra fotografering och liknande registrering från luftfartyg enligt 4 § lagen om skydd för landskapsinformation.

Frågor om tillstånd i övrigt till sådan registrering prövas av Försvarsmakten.

SFS 2014:1217

4 §

Vid bedömningen av om det finns särskilda skäl för att lämna tillstånd till sjömätning eller registrering från luftfartyg skall hänsyn tas till om det föreligger ett starkt allmänt eller enskilt intresse av att åtgärden utförs.

5 §

Försvarsmakten, Lantmäteriet, Sjöfartsverket, Sveriges geologiska undersökning och Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut får inrätta databaser med landskapsinformation enligt 5 § lagen (1993:1742) om skydd för landskapsinformation.

Frågor om tillstånd i övrigt till inrättande av sådana databaser prövas av Lantmäteriet.

Om databasen kommer att innehålla sådana uppgifter som är av betydelse för Sveriges totalförsvar, såsom information om var det militära eller civila försvarets anläggningar är belägna och närmare detaljer om dessa anläggningars funktion samt information i övrigt som kan ligga till grund för planeringen av ett fientligt angrepp mot Sverige, får tillstånd lämnas endast om databasens innehåll inte kan antas medföra skada för totalförsvaret, då innehållet ska användas endast för ett visst ändamål eller efter iakttagande av särskilda säkerhetsåtgärder.

SFS 2008:698

6 §

Lantmäteriet får bevilja kommuner, myndigheter, företag eller andra enskilda undantag från kravet på tillstånd för att inrätta databaser med landskapsinformation. Lantmäteriet får också meddela föreskrifter som medger undantag från kravet på tillstånd för inrättande av databaser med landskapsinformation av ett visst slag eller beträffande ett visst geografiskt område.

Undantag får beviljas endast om det inte kan antas medföra skada för Sveriges totalförsvar.

SFS 2008:698

7 §

Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska lämna de upplysningar till Lantmäteriet som Lantmäteriet behöver för att kunna bedöma om en databas kommer att innehålla sådana uppgifter som kan antas medföra skada för Sveriges totalförsvar eller om undantag kan beviljas från kravet på tillstånd enligt 6 §. Om den databas för vilken tillstånd söks ska innehålla landskapsinformation om Sveriges sjöterritorium, ska även Sjöfartsverket lämna sådana upplysningar till Lantmäteriet.

SFS 2008:1009

8 §

Ett beslut om tillstånd till framställning eller lagring av landskapsinformation enligt 3, 4 eller 5 § lagen om skydd för landskapsinformation får innehålla förbehåll om att landskapsinformationen endast får användas för ett visst ändamål eller efter iakttagande av särskilda säkerhetsåtgärder. Sådana förbehåll får ställas upp också när undantag från kravet på tillstånd beviljas enligt 6 § denna förordning.

Tillstånd till spridning

9 §

Försvarsmakten, Lantmäteriet och Sjöfartsverket får sprida flygbilder och liknande registreringar från luftfartyg, kartor i större skala än 1: 100 000 samt andra sammanställningar av landskapsinformation enligt 6 § lagen om skydd för landskapsinformation.

Frågor om tillstånd i övrigt till spridning av sådana sammanställningar av landskapsinformation prövas av

  1. Försvarsmakten när det gäller flygbilder och liknande registreringar från luftfartyg,

  2. Sjöfartsverket när det gäller sjökartor samt andra sammanställningar av landskapsinformation som endast avser Sveriges sjöterritorium, och

  3. Lantmäteriet när det gäller andra sammanställningar av landskapsinformation än som sägs i 1 och 2.

SFS 2008:698

10 §

Om en sammanställning av landskapsinformation återger sådana förhållanden som är av betydelse för Sveriges totalförsvar, såsom information om var det militära eller civila försvarets anläggningar är belägna och närmare detaljer om dessa anläggningars funktion samt information i övrigt som kan ligga till grund för planeringen av ett fientligt angrepp mot Sverige, får tillstånd till spridning enligt 6 § lagen om landskapsinformation lämnas endast om spridningen kan ske utan att det kan antas medföra skada för Sveriges totalförsvar.

11 §

De myndigheter som enligt 9 § skall pröva frågor om tillstånd till spridning av sammanställningar av landskapsinformation får medge kommuner, myndigheter, företag eller andra enskilda undantag från kravet på tillstånd till spridning. Försvarsmakten får också meddela föreskrifter som medger undantag från kravet på tillstånd för spridning av flygbilder eller liknande registreringar från luftfartyg avseende ett visst geografiskt område.

Undantag får beviljas endast om det inte kan antas medföra skada för Sveriges totalförsvar.

12 §

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska lämna Försvarsmakten, Lantmäteriet och Sjöfartsverket de upplysningar som dessa behöver för att kunna bedöma om spridningen av landskapsinformationen kan antas medföra skada för Sveriges totalförsvar eller om undantag enligt 11 § kan beviljas från kravet på tillstånd. Sådana upplysningar ska också lämnas av Försvarsmakten till Lantmäteriet och Sjöfartsverket.

SFS 2008:1009

13 §

Ett beslut om tillstånd till spridning av en sammanställning av landskapsinformation enligt 6 § lagen om skydd för landskapsinformation får förenas med förbehåll om att sådan information som kan antas medföra skada för Sveriges totalförsvar inte får återges i sammanställningen. Sådana förbehåll får ställas upp också när undantag från kravet på tillstånd beviljas enligt 11 § denna förordning.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1993:1745

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1994, då kartsekretessförordningen (1975: 372) upphör att gälla.

SFS 1995:1457

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1996.

SFS 1997:760

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1998.

SFS 2002:501

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2002.

SFS 2008:698

Denna förordning träder i kraft d. 1 sept. 2008.

SFS 2008:1009

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2009.

SFS 2014:1217

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2015.