Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (1994:94) om jordbrukets beredskapsorganisation

Denna förordning har enligt förordning (2000:24) upphört att gälla vid utgången av februari 2000.

1 §

För jordbruket skall det finnas en särskild beredskapsorganisation.

2 §

Beredskapsorganisationens syfte är att vid krig, krigsfara eller andra allvarliga kriser verka för att tillgängliga produktionsmedel fördelas och utnyttjas på ett sådant sätt att bästa möjliga produktionsresultat uppnås.

3 §

Statens jordbruksverk har det övergripande ansvaret för beredskapsorganisationen. Arbetsmarknadsstyrelsen ansvarar centralt för jordbrukets försörjning med arbetskraft.

Av beredskapsförordningen (1993:242) följer att Jordbruksverket och Arbetsmarknadsstyrelsen som beredskapsmyndigheter har funktionsansvar för livsmedelsförsörjningen m.m. respektive för försörjningen med arbetskraft.

4 §

Inom varje län har länsstyrelsen ansvaret för beredskapsorganisationen. Länsarbetsnämnden ansvarar för jordbrukets försörjning med arbetskraft.

5 §

Jordbruksverket utser efter förslag från Lantbrukarnas riksförbund en rikssamordnare för hela landet samt en biträdande rikssamordnare, som också skall vara ersättare för rikssamordnaren.

Varje län utgör en beredskapsregion som indelas i beredskapsområden.

Länsstyrelsen utser efter förslag från länsförbundet av Lantbrukarnas riksförbund en regionsamordnare för länet och en områdessamordnare för varje beredskapsområde.

SFS 1997:807

6 §

Samordnarna skall i fredstid biträda myndigheterna vid personalplanläggning och hålla sig underrättade om förhållandena och utvecklingen inom jordbruket samt delta i utbildning, övningar och förberedelser.

7 §

Ytterligare föreskrifter om beredskapsorganisationen får meddelas av Jordbruksverket och, i fråga om jordbrukets försörjning med arbetskraft, av Arbetsmarknadsstyrelsen.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1994:94

Denna förordning träder i kraft d. 1 april 1994. Genom förordningen upphävs Kungl. Maj:ts beslut d. 7 april 1972 om jordbrukets blockorganisation.

SFS 1997:807

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1998.