Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning (1994:94) om jordbrukets beredskapsorganisationDenna förordning har enligt förordning (2000:24) upphört att gälla vid utgången av februari 2000.1 §1 §För jordbruket skall det finnas en särskild beredskapsorganisation.2 §2 §Beredskapsorganisationens syfte är att vid krig, krigsfara eller andra allvarliga kriser verka för att tillgängliga produktionsmedel fördelas och utnyttjas på ett sådant sätt att bästa möjliga produktionsresultat uppnås.3 §3 §Statens jordbruksverk har det övergripande ansvaret för beredskapsorganisationen. Arbetsmarknadsstyrelsen ansvarar centralt för jordbrukets försörjning med arbetskraft.Av beredskapsförordningen (1993:242) följer att Jordbruksverket och Arbetsmarknadsstyrelsen som beredskapsmyndigheter har funktionsansvar för livsmedelsförsörjningen m.m. respektive för försörjningen med arbetskraft.4 §4 §Inom varje län har länsstyrelsen ansvaret för beredskapsorganisationen. Länsarbetsnämnden ansvarar för jordbrukets försörjning med arbetskraft.5 §5 §Jordbruksverket utser efter förslag från Lantbrukarnas riksförbund en rikssamordnare för hela landet samt en biträdande rikssamordnare, som också skall vara ersättare för rikssamordnaren.Varje län utgör en beredskapsregion som indelas i beredskapsområden.Länsstyrelsen utser efter förslag från länsförbundet av Lantbrukarnas riksförbund en regionsamordnare för länet och en områdessamordnare för varje beredskapsområde. (Förordning 1997:807). 6 §6 §Samordnarna skall i fredstid biträda myndigheterna vid personalplanläggning och hålla sig underrättade om förhållandena och utvecklingen inom jordbruket samt delta i utbildning, övningar och förberedelser.7 §7 §Ytterligare föreskrifter om beredskapsorganisationen får meddelas av Jordbruksverket och, i fråga om jordbrukets försörjning med arbetskraft, av Arbetsmarknadsstyrelsen.Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 1994:94 Denna förordning träder i kraft d. 1 april 1994. Genom förordningen upphävs Kungl. Maj:ts beslut d. 7 april 1972 om jordbrukets blockorganisation. 1997:807 Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1998.