Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (1994:524) om frivillig försvarsverksamhet

Allmänna bestämmelser

1 §

Med frivillig försvarsverksamhet avses i denna förordning verksamhet som främjar totalförsvaret och som omfattar försvarsupplysning samt rekrytering och utbildning av frivilliga för uppgifter inom totalförsvaret.
En organisation som bedriver frivillig försvarsverksamhet benämns i denna förordning frivillig försvarsorganisation.
De frivilliga försvarsorganisationerna anges i bilaga till förordningen.

2 §

En myndighet med uppgifter inom totalförsvaret får ingå ett skriftligt avtal med en person som tillhör en frivillig försvarsorganisation (en frivillig) om att denne skall tjänstgöra inom totalförsvaret. Personer som har ingått sådana avtal benämns avtalspersonal.
Innan ett avtal enligt första stycket ingås, skall myndigheten kontrollera med den frivilliga försvarsorganisationen att den frivillige är lämplig för tjänstgöringen.

Myndigheternas uppgifter

3 §

Myndigheter med uppgifter inom totalförsvaret skall, var och en inom sitt verksamhetsområde, efter hörande av berörda frivilliga försvarsorganisationer och de samarbetsorgan som organisationerna kan ha bildat,
  • ange målen för utbildning av frivilliga för uppgifter inom totalförsvaret,
  • ange vilken utbildning som myndigheten anser bör genomföras,
  • lämna organisationerna underlag för upplysningsverksamhet,
  • vid behov teckna avtal enligt 2 §,
  • registrera och krigsplacera sådan personal som ingått avtal,
  • i övrigt stödja den frivilliga försvarsverksamheten.
SFS 2002:712

4 §

Avtal om tjänstgöring får ingås med den som fyllt 16 år eller, om tjänstgöringen avser Försvarsmakten, 18 år. Den som skall tjänstgöra i Försvarsmakten skall vara svensk medborgare.
Av avtalet skall framgå tjänstgöringens art, tjänstgöringsskyldighetens omfattning samt tjänstgöringstidens längd.

Övriga bestämmelser

5 §

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Försvarsmakten ska, inom sina respektive verksamhetsområden, fördela och betala ut organisationsstöd till de frivilliga försvarsorganisationerna.
Myndigheterna får inom respektive område, i samverkan med andra berörda myndigheter, komma överens med organisationerna om uppdrag inom totalförsvaret. SFS 2008:1012

6 §

Om förmåner i samband med tjänstgöring enligt denna förordning finns särskilda bestämmelser.

7 §

Föreskrifter som behövs för tillämpningen av denna förordning får utfärdas, efter hörande av berörda myndigheter och organisationer, av Försvarsmakten i fråga om verksamheten inom det militära försvaret och av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap i övrigt. SFS 2008:1012

8 §

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps och Försvarsmaktens beslut enligt 5 § första stycket får överklagas hos regeringen. SFS 2008:1012

SFS 1994:524

  • Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1994, då kungörelsen (1970:301) om frivillig försvarsverksamhet skall upphöra att gälla.
  • I fråga om avtal som ingåtts före förordningens ikraftträdande gäller äldre bestämmelser.

SFS 1999:696

Denna förordning träder i kraft den 15 augusti 1999.

SFS 1999:832

Denna förordning träder i kraft den 1 december 1999.

SFS 2001:252

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2001.

SFS 2002:504

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2002.

SFS 2002:712

Denna förordning träder i kraft den 15 oktober 2002.

SFS 2005:818

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006.

SFS 2007:269

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2007.

SFS 2007:769

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

SFS 2008:1012

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

SFS 2009:686

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2009.

SFS 2009:1157

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.