Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning (1994:524) om frivillig försvarsverksamhetFörarbeten1994:524 Jfr prop. 1993/94:100 (bil.5), bet. 1993/94:FöU9, rskr. 295.Utfärdad: 1994-05-19Allmänna bestämmelser1 §1 §Med frivillig försvarsverksamhet avses i denna förordning verksamhet som främjar totalförsvaret och som omfattar försvarsupplysning samt rekrytering och utbildning av frivilliga för uppgifter inom totalförsvaret.En organisation som bedriver frivillig försvarsverksamhet benämns i denna förordning frivillig försvarsorganisation.De frivilliga försvarsorganisationerna anges i bilaga till förordningen. 2 §2 §En myndighet med uppgifter inom totalförsvaret får ingå ett skriftligt avtal med en person som tillhör en frivillig försvarsorganisation (en frivillig) om att denne skall tjänstgöra inom totalförsvaret. Personer som har ingått sådana avtal benämns avtalspersonal.Innan ett avtal enligt första stycket ingås, skall myndigheten kontrollera med den frivilliga försvarsorganisationen att den frivillige är lämplig för tjänstgöringen. Myndigheternas uppgifter3 §3 §Myndigheter med uppgifter inom totalförsvaret skall, var och en inom sitt verksamhetsområde, efter hörande av berörda frivilliga försvarsorganisationer och de samarbetsorgan som organisationerna kan ha bildat, ange målen för utbildning av frivilliga för uppgifter inom totalförsvaret,ange vilken utbildning som myndigheten anser bör genomföras,lämna organisationerna underlag för upplysningsverksamhet,vid behov teckna avtal enligt 2 §,registrera och krigsplacera sådan personal som ingått avtal,i övrigt stödja den frivilliga försvarsverksamheten. F (2002:712). 4 §4 §Avtal om tjänstgöring får ingås med den som fyllt 16 år eller, om tjänstgöringen avser Försvarsmakten, 18 år. Den som skall tjänstgöra i Försvarsmakten skall vara svensk medborgare.Av avtalet skall framgå tjänstgöringens art, tjänstgöringsskyldighetens omfattning samt tjänstgöringstidens längd. Övriga bestämmelser5 §5 §Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Försvarsmakten ska, inom sina respektive verksamhetsområden, fördela och betala ut organisationsstöd till de frivilliga försvarsorganisationerna.Myndigheterna får inom respektive område, i samverkan med andra berörda myndigheter, komma överens med organisationerna om uppdrag inom totalförsvaret. F (2008:1012). Övriga bestämmelserRubriken har denna placering enl. F 2002:712. 6 §6 §Om förmåner i samband med tjänstgöring enligt denna förordning finns särskilda bestämmelser. 7 §7 §Föreskrifter som behövs för tillämpningen av denna förordning får utfärdas, efter hörande av berörda myndigheter och organisationer, av Försvarsmakten i fråga om verksamheten inom det militära försvaret och av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap i övrigt. F (2008:1012). 8 §8 §Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps och Försvarsmaktens beslut enligt 5 § första stycket får överklagas hos regeringen. F (2008:1012). BilagaDe frivilliga försvarsorganisationerna utgörs avSvenska försvarsutbildningsförbundet,Insatsingenjörernas riksförbund,Flygvapenfrivilligas riksförbund,Frivilliga automobilkårernas riksförbund,Frivilliga flygkåren,Frivilliga motorcykelkårernas riksförbund,Frivilliga radioorganisationen,Försvarets personaltjänstförbund,Svenska blå stjärnan,Föreningen svenska röda korset i fråga om medverkan i totalförsvarets sjukvård och i verksamheten för civilbefolkningens skydd i krig,Riksförbundet Sveriges lottakårer,Sjövärnskårernas riksförbund,Svenska brukshundklubben,Svenska fallskärmsförbundet,Svenska pistolskytteförbundet,Svenska skyttesportförbundet,Sveriges civilförsvarsförbund ochSveriges bilkårers riksförbund. F (2009:1157). Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 1994:524 1. Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1994, då kungörelsen (1970:301) om frivillig försvarsverksamhet skall upphöra att gälla.2. I fråga om avtal som ingåtts före förordningens ikraftträdande gäller äldre bestämmelser. 1995:695 Regeringen föreskriver att 5 § förordningen (1994:524) om frivillig försvarsverksamhet skall upphöra att gälla vid utgången av juni 1995. 1999:696 Denna förordning träder i kraft d. 15 aug. 1999. 1999:832 Denna förordning träder i kraft d. 1 dec. 1999. 2001:252 Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2001. 2002:504 Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2002. 2002:712 Denna förordning träder i kraft d. 15 okt. 2002. 2005:818 Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2006. 2007:269 Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2007. 2007:769 Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2008. 2008:1012 Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2009. 2009:686 Denna förordning träder i kraft d. 1 aug. 2009. 2009:1157 Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2010.