Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1994:524) om frivillig försvarsverksamhet

Utfärdad: 1994-05-19

Allmänna bestämmelser

1 §

Med frivillig försvarsverksamhet avses i denna förordning verksamhet som främjar totalförsvaret och som omfattar försvarsupplysning samt rekrytering och utbildning av frivilliga för uppgifter inom totalförsvaret.

En organisation som bedriver frivillig försvarsverksamhet benämns i denna förordning frivillig försvarsorganisation.

De frivilliga försvarsorganisationerna anges i bilaga till förordningen.

2 §

En myndighet med uppgifter inom totalförsvaret får ingå ett skriftligt avtal med en person som tillhör en frivillig försvarsorganisation (en frivillig) om att denne skall tjänstgöra inom totalförsvaret. Personer som har ingått sådana avtal benämns avtalspersonal.

Innan ett avtal enligt första stycket ingås, skall myndigheten kontrollera med den frivilliga försvarsorganisationen att den frivillige är lämplig för tjänstgöringen.

Myndigheternas uppgifter

3 §

Myndigheter med uppgifter inom totalförsvaret skall, var och en inom sitt verksamhetsområde, efter hörande av berörda frivilliga försvarsorganisationer och de samarbetsorgan som organisationerna kan ha bildat,

 1. ange målen för utbildning av frivilliga för uppgifter inom totalförsvaret,

 2. ange vilken utbildning som myndigheten anser bör genomföras,

 3. lämna organisationerna underlag för upplysningsverksamhet,

 4. vid behov teckna avtal enligt 2 §,

 5. registrera och krigsplacera sådan personal som ingått avtal,

 6. i övrigt stödja den frivilliga försvarsverksamheten.

SFS 2002:712

4 §

Avtal om tjänstgöring får ingås med den som fyllt 16 år eller, om tjänstgöringen avser Försvarsmakten, 18 år. Den som skall tjänstgöra i Försvarsmakten skall vara svensk medborgare.

Av avtalet skall framgå tjänstgöringens art, tjänstgöringsskyldighetens omfattning samt tjänstgöringstidens längd.

Övriga bestämmelser

5 §

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Försvarsmakten ska, inom sina respektive verksamhetsområden, fördela och betala ut organisationsstöd till de frivilliga försvarsorganisationerna.

Myndigheterna får inom respektive område, i samverkan med andra berörda myndigheter, komma överens med organisationerna om uppdrag inom totalförsvaret.

SFS 2008:1012

Övriga bestämmelser

Rubriken har denna placering enl. SFS1994-0524

6 §

Om förmåner i samband med tjänstgöring enligt denna förordning finns särskilda bestämmelser.

7 §

Föreskrifter som behövs för tillämpningen av denna förordning får utfärdas, efter hörande av berörda myndigheter och organisationer, av Försvarsmakten i fråga om verksamheten inom det militära försvaret och av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap i övrigt.

SFS 2008:1012

8 §

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps och Försvarsmaktens beslut enligt 5 § första stycket får överklagas hos regeringen.

SFS 2008:1012

Bilaga

 • De frivilliga försvarsorganisationerna utgörs av

 • Svenska försvarsutbildningsförbundet,

 • Insatsingenjörernas riksförbund,

 • Flygvapenfrivilligas riksförbund,

 • Frivilliga automobilkårernas riksförbund,

 • Frivilliga flygkåren,

 • Frivilliga motorcykelkårernas riksförbund,

 • Frivilliga radioorganisationen,

 • Försvarets personaltjänstförbund,

 • Svenska blå stjärnan,

 • Föreningen svenska röda korset i fråga om medverkan i totalförsvarets sjukvård och i verksamheten för civilbefolkningens skydd i krig,

 • Riksförbundet Sveriges lottakårer,

 • Sjövärnskårernas riksförbund,

 • Svenska brukshundklubben,

 • Svenska fallskärmsförbundet,

 • Svenska pistolskytteförbundet,

 • Svenska skyttesportförbundet,

 • Sveriges civilförsvarsförbund och

 • Sveriges bilkårers riksförbund.

SFS 2009:1157

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1994:524

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1994, då kungörelsen (1970:301) om frivillig försvarsverksamhet skall upphöra att gälla.

2. I fråga om avtal som ingåtts före förordningens ikraftträdande gäller äldre bestämmelser.

SFS 1995:695

Regeringen föreskriver att 5 § förordningen (1994:524) om frivillig försvarsverksamhet skall upphöra att gälla vid utgången av juni 1995.

SFS 1999:696

Denna förordning träder i kraft d. 15 aug. 1999.

SFS 1999:832

Denna förordning träder i kraft d. 1 dec. 1999.

SFS 2001:252

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2001.

SFS 2002:504

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2002.

SFS 2002:712

Denna förordning träder i kraft d. 15 okt. 2002.

SFS 2005:818

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2006.

SFS 2007:269

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2007.

SFS 2007:769

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2008.

SFS 2008:1012

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2009.

SFS 2009:686

Denna förordning träder i kraft d. 1 aug. 2009.

SFS 2009:1157

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2010.