Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag (1995:439) om beskattning, förtullning och folkbokföring under krig eller krigsfara m.m.Förarbeten1995:439 Prop. 1994/95:171, bet. 1994/95:SkU24, rskr. 1994/95:241.1997:949 Prop. 1997/98:1, bet. 1997/98:FiU1, rskr. 1997/98:35.1999:432 Prop. 1998/99:79, bet. 1998/99:SkU19, rskr. 1998/99:242.2000:996 Prop. 2000/01:8, bet. 2000/01:SfU5, rskr. 2000/01:32.2001:192 Prop. 2000/01:33, bet. 2000/01:SkU20, rskr. 2000/01:176.2002:423 Prop. 2001/02:127, bet. 2001/02:SkU27, rskr. 2001/02:273.2003:713Prop. 2002/03:99, bet. 2003/04:SkU2, rskr. 2003/04:17.2006:722Prop. 2005/06:200, bet. 2005/06:SkU35, rskr. 2005/06:356.2016:267Prop. 2015/16:79, bet. 2015/16:SkU21, rskr. 2015/16:161.utfärdad den 4 maj 1995.Utkom från trycket den 16 maj 1995Inledande bestämmelser 1 §1 §Denna lag tillämpas vid beskattning, förtullning, folkbokföring och förande av vissa register under krig, krigsfara eller sådana utomordentliga förhållanden som är föranledda av att det är krig utanför Sveriges gränser eller av att Sverige har varit i krig eller krigsfara.Med förtullning förstås i denna lag Tullverkets åtgärder i fråga om en vara som hänförts till förfarandet för övergång till fri omsättning. Lag (2016:267). 2 §2 §Vad som föreskrivs i 6–8 §§ om skatter och tullar gäller även för avgifter som avses i socialavgiftslagen (2000:980),lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift ochlagen (1994:1920) om allmän löneavgift. Lag (2002:423). 3 §3 §Är Sverige i krig skall 6–14 §§ tillämpas. 4 §4 §Är Sverige i krigsfara eller råder det sådana utomordentliga förhållanden som är föranledda av att det är krig utanför Sveriges gränser eller av att Sverige har varit i krig eller krigsfara, får regeringen föreskriva att 6–14 §§ skall tillämpas.En sådan föreskrift skall underställas riksdagen inom en månad från utfärdandet. Föreskriften upphör att gälla, om den inte underställs riksdagen i rätt tid eller om riksdagen inte godkänner den inom två månader från det att den underställdes. 5 §5 §En föreskrift av regeringen enligt 6–14 §§ får begränsas till vissa grupper av personer, varor eller företeelser eller vissa delar av landet.När föreskrifter som meddelats med stöd av 6–14 §§ skall tillämpas gäller inte föreskrifter som meddelats i lag eller annan författning om de strider mot föreskrifter i denna lag eller mot föreskrifter som meddelats med stöd av lagen. Skatter och tullar 6 §6 §Regeringen får föreskriva att beslut i fråga om skatt eller tull tills vidare inte skall fattas eller skall fattas vid annan tidpunkt, på annat sätt eller för annan period än som annars föreskrivs. 7 §7 §En föreskrift enligt 6 § får innefatta att deklarations- eller annan uppgiftsskyldighet tills vidare inte skall fullgöras eller fullgöras vid annan tidpunkt, på annat sätt eller för annan period än som annars föreskrivs.En föreskrift enligt 6 § får även innefatta att skatt eller tull skall betalas eller återbetalas vid annan tidpunkt, på annat sätt eller för annan period än som annars föreskrivs. 8 §8 §Regeringen får föreskriva att beslut om skatt eller tull får fattas av någon annan myndighet än som annars föreskrivs. Folkbokföring 9 §9 §Regeringen får meddela andra föreskrifter om förfarandet vid folkbokföringen än de som annars gäller.Regeringen får också föreskriva att beslut om ändringar i folkbokföringen tills vidare inte skall fattas. Registerfrågor 10 §10 §Regeringen får meddela andra föreskrifter om behandling av personuppgifter i Skatteverkets beskattningsdatabas och folkbokföringsdatabas, Kronofogdemyndighetens utsöknings- och indrivningsdatabas samt Tullverkets tulldatabas än dem som annars gäller. Lag (2006:722). Omprövning och överklagande 11 §11 §Regeringen får föreskriva att bestämmelser om omprövning och överklagande av beslut om skatt, tull eller avgift som anges i 2 § eller folkbokföring tills vidare inte skall gälla eller att avvikande bestämmelser skall gälla tills vidare. Delegering till underordnad myndighet 12 §12 §Regeringen får överlåta sin befogenhet enligt 6 eller 7 § att meddela föreskrifter i fråga om anstånd med att fullgöra en förpliktelse på Skatteverket eller, beträffande tullar, Tullverket. Lag (2003:713). 13 §13 §Regeringen får överlåta sin befogenhet enligt 9 eller 10 § att meddela föreskrifter på Skatteverket eller, beträffande utsöknings- och indrivningsdatabasen, Kronofogdemyndigheten eller, beträffande tulldatabasen, Tullverket. Regeringen får vidare överlåta sin befogenhet enligt 11 § att meddela föreskrifter om omprövning på Skatteverket eller, beträffande tullar, Tullverket. Lag (2006:722). 14 §14 §Regeringen får överlåta befogenhet som regeringen har enligt de skatte-, tull-, avgifts- och folkbokföringsförfattningar samt de författningar om behandling av personuppgifter och andra uppgifter som reglerar förhållanden som omfattas av denna lag på Skatteverket eller, beträffande indrivning av fordringar och behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet, Kronofogdemyndigheten eller, beträffande tullar och behandling av uppgifter i Tullverkets verksamhet, Tullverket. Lag (2006:722). Verkställighetsföreskrifter 15 §15 §Regeringen, eller den myndighet regeringen bestämmer, meddelar föreskrifter om verkställigheten av denna lag. Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 1995:439 Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1995, då lagen (1957:686) om taxeringsväsendet under krigsförhållanden m.m. skall upphöra att gälla. 1997:949 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1998. 1999:432 Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1999. 2000:996 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2001. 2001:192 Denna lag träder i kraft d. 1 okt. 2001. 2002:423 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2003. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet. 2003:713 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2004. 2006:722 Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2006. 2016:267 Denna lag träder i kraft d. 1 maj 2016.