Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (1996:1475) om skyldighet att lämna upplysningar m.m. rörande krigsfångar och andra skyddade personer

Utfärdad den 17 december 1996.

Utkom från trycket den 30 december 1996

1 §

Sverige har genom sin ratificering av Genèvekonventionerna den 12 augusti 1949 rörande skydd för offren i internationella väpnade konflikter och tilläggsprotokollen till konventionerna förbundit sig att upprätta en officiell byrå med uppgift att lämna upplysningar m.m. rörande krigsfångar och andra skyddade personer som är i Sveriges våld. I den utsträckning och under de förutsättningar som regeringen och Svenska röda korset avtalar om det, upprättar Svenska röda korset denna nationella upplysningsbyrå.

2 §

Den nationella upplysningsbyrån kommer att vara upprättad från den tidpunkt regeringen bestämmer under krig eller annan väpnad konflikt som Sverige deltar i.

Under förutsättning att regeringen och Svenska röda korset är överens om att det behövs kan den nationella upplysningsbyrån träda i verksamhet också i andra fall än som avses i första stycket.

Regeringen bestämmer när den nationella upplysningsbyrån skall upphöra med sin verksamhet.

3 §

För den nationella upplysningsbyrån skall gälla artikel 122 i Genèvekonventionen den 12 augusti 1949 angående krigsfångars behandling samt artiklarna 137–139 i Genèvekonventionen den 12 augusti 1949 angående skydd för civilpersoner under krigstid. Konventionerna har publicerats i Sveriges överenskommelser med främmande makter, SÖ 1953:16 respektive 1953:17.

4 §

Enligt Genèvekonventionerna den 12 augusti 1949 rörande skydd för offren i internationella väpnade konflikter och tilläggsprotokollen till konventionerna ska uppgifter om identitet, vistelseort, hälsotillstånd och liknande förhållanden som avser krigsfångar och andra skyddade personer som är i Sveriges våld lämnas till en nationell upplysningsbyrå. Varje statlig myndighet som har sådana uppgifter ska, under tid när den nationella upplysningsbyrån är upprättad, lämna dessa uppgifter i fråga om krigsfångar till Totalförsvarets rekryteringsmyndighet och i fråga om andra skyddade personer till Migrationsverket. Totalförsvarets rekryteringsmyndighet och Migrationsverket ska vidarebefordra uppgifterna till den nationella upplysningsbyrån.

Varje berörd statlig myndighet ska också till Totalförsvarets rekryteringsmyndighet respektive Migrationsverket lämna uppsamlade värdeföremål och handlingar, som kvarlämnats av skyddade personer eller som efterlämnats av avlidna skyddade personer, om värdeföremålen och handlingarna är av vikt för de närmast anhöriga. Totalförsvarets rekryteringsmyndighet och Migrationsverket ska lämna vidare uppsamlade värdeföremål och handlingar samt vidarebefordra uppgifter om gravars belägenhet till den nationella upplysningsbyrån.

SFS 2010:1475

5 §

På begäran av Svenska röda korset skall de myndigheter som i krig eller under neutralitet kan få sådana uppgifter, föremål eller handlingar som avses i 4 §, i fred lämna Svenska röda korset biträde med att förbereda den nationella upplysningsbyråns verksamhet.

6 §

I 6 kap. 1–2 §§ lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap finns bestämmelser om skyldighet för kommuner och landsting att lämna sådana uppgifter som sägs i 4 § och sådant biträde som sägs i 5 §.

Av 8 kap. 4 § begravningslagen (1990:1144) följer att skyldigheten att lämna upplysningar m.m. enligt 6 kap. 1 § andra stycket och 2 § lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap gäller för huvudman och annan församling som innehar en eller flera allmänna begravningsplatser.

SFS 2006:912

7 §

I 7 kap. 2 § lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap finns bestämmelser om tystnadsplikt för den som deltar eller har deltagit i verksamhet hos den nationella upplysningsbyrån.

I 15 kap. 3 §, 21 kap. 6 § samt 37 kap. 4 och 5 §§ offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) finns bestämmelser om sekretess hos Totalförsvarets rekryteringsmyndighet och Migrationsverket för uppgifter som avses i 4 §.

SFS 2010:1475

8 §

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får meddela föreskrifter om verkställigheten av

  1. denna förordning,

  2. 6 kap. 1 och 2 §§ lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, och

  3. 8 kap. 4 § begravningslagen (1990:1144).

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska höra Försvarsmakten innan myndigheten meddelar föreskrifter i fråga om de skyldigheter som åligger statliga myndigheter, kommuner och landsting samt huvudman och annan församling som innehar en eller flera allmänna begravningsplatser.

SFS 2008:1017

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1996:1475

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1997, då efterforskningsförordningen (1988:1039) skall upphöra att gälla.

SFS 1999:986

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2000.

SFS 2000:413

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2000.

SFS 2002:514

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2002.

SFS 2003:92

Denna förordning träder i kraft d. 1 maj 2003.

SFS 2006:912

Denna förordning träder i kraft d. 1 sept. 2006.

SFS 2008:1017

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2009.

SFS 2010:1475

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2011.