Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (1996:1476) med instruktion för Försvarshögskolan

Denna förordning har enligt F (2007:1164) upphört att gälla den 1 januari 2008.

Angående övergångsbestämmelser, se F (2007:1164).

Utfärdad den 17 december 1996.

Utkom från trycket den 30 december 1996

Uppgifter

1 §

Försvarshögskolan har till uppgift att bedriva

  • högskoleutbildning av yrkes- och reservofficerare på högre nivåer för krigs- och fredsbefattningar,

  • kompetensuppbyggnad och chefsutveckling för främst totalförsvarets behov genom utbildning av civil och militär personal,

  • annan kursverksamhet för främst totalförsvarets behov.

Vid Försvarshögskolan skall det också bedrivas forskning.

Utbildningen och forskningen skall bedrivas främst inom ämnena säkerhets-, försvars- och utrikespolitik, internationella förhållanden, svenskt totalförsvar, ledarskap och ledningsvetenskap, krigsvetenskap, militärhistoria, militärteknik samt ekonomi och logistik med avseende på försvaret.

SFS 2003:295

1 a §

Försvarshögskolan skall delta i samarbetet inom ramen för Partnerskap för fred. Verksamheten inom samarbetet Partnerskap för fred skall bedrivas i enlighet med det individuella partnerskapsprogrammet och i enlighet med de mål som fastställts för Sveriges medverkan i Partnerskap för freds planerings- och översynsprocess samt i enlighet med särskilda regeringsbeslut. Försvarshögskolan skall planera och genomföra sådan utbildningsverksamhet som samarbetet föranleder.

Försvarshögskolan skall vara svenskt kontaktorgan för deltagande i Konsortiet av försvarsakademier och säkerhetspolitiska institut inom ramen för Partnerskap för fred.

SFS 2006:1200

2 §

Försvarshögskolan skall samverka med universitet, andra högskolor, Totalförsvarets forskningsinstitut samt andra institutioner och myndigheter för att hålla sig underrättad om sådan forskning och annan utveckling som är av betydelse för Försvarshögskolans verksamhetsområde.

Försvarshögskolan skall stödja utbildningen vid Försvarsmaktens skolor, verka för att en hög kvalitet nås i skolornas utbildningar och bistå med utvärdering av utbildningarnas kvalitet. Försvarshögskolan skall även verka för en kvalitetssäkring av utbildningarna vid militärhögskolorna.

Försvarshögskolan skall inom sitt verksamhetsområde främja jämställdhet mellan kvinnor och män.

SFS 2000:911

3 §

Försvarshögskolan får ta ut avgifter för sin verksamhet. Avgifternas storlek bestäms av högskolan.

Försvarshögskolan får bedriva tjänsteexport inom sitt verksamhetsområde, om detta är förenligt med myndighetens uppgifter i övrigt.

SFS 2002:776

3 a §

Försvarshögskolan skall, samtidigt som den lämnar sin årsredovisning, till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) ge in en förteckning över och kopior av samtliga internationella överenskommelser av offentligrättslig natur som Försvarshögskolan ingått under året. För varje överenskommelse skall det anges vilket regeringsbeslut som legat till grund för överenskommelsen.

Försvarshögskolan skall samtidigt med årsredovisningen även lämna en redogörelse för fleråriga finansiella åtaganden i samarbetsprojekt med utländska myndigheter. För varje överenskommelse som ingåtts skall en kopia sändas in till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet).

SFS 2001:249

Verksförordningens tillämpning

4 §

Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på Försvarshögskolan med undantag av 3–5, 12, 30 och 34 §§.

Vad som sägs i 6–9 §§ verksförordningen om myndighetens chef skall i stället gälla styrelsen.

SFS 2002:5

Myndighetens ledning

5 §

Försvarshögskolan leds av en styrelse som ansvarar för verksamheten. Försvarshögskolans rektor är chef för myndigheten och ansvarar för och leder den löpande verksamheten enligt styrelsens direktiv och riktlinjer. Vid Försvarshögskolan finns en prorektor som är rektorns ställföreträdare.

SFS 2002:5

6 §

Försvarshögskolans styrelse består av högst femton personer, rektorn medräknad. Fyra av ledamöterna i styrelsen utses genom val bland lärarna och de studerande, varav två skall representera lärarna och två de studerande.

SFS 2002:5

Forsknings- och utbildningsnämnd

Rubriken har denna lydelse enl. F 2003:295. SFS2003-0295

7 §

Försvarshögskolan skall ha en forsknings- och utbildningsnämnd. Nämnden skall, utöver vad som sägs i 10 § andra stycket, svara för de uppgifter som styrelsen bestämmer. Nämnden skall bestå av minst elva ledamöter.

SFS 2003:295

8 §

Forsknings- och utbildningsnämndens ledamöter skall utses genom val. Val skall förrättas med slutna valsedlar. Bland forsknings- och utbildningsnämndens ledamöter skall båda könen vara representerade och flertalet ledamöter skall vara personer som

  1. innehar eller uppehåller anställning som professor,

  2. innehar eller uppehåller anställning som lärare eller forskare för vilken det krävs lägst doktorsexamen eller motsvarande kompetens,

  3. innehar eller uppehåller anställning som lärare inom ett visst ämnesområde och är officerare samt har fullgjort chefsprogrammet enligt officersförordningen (1994:882) eller motsvarande utbildning enligt äldre bestämmelser vid högskolan, eller

  4. innehar eller uppehåller anställning vid ett forskningsråd, om anställningen motsvarar anställning under 2 och anställningen är knuten till Försvarshögskolan.

Röstberättigade är de som är anställda vid Försvarshögskolan enligt vad som sägs i 22 §. De anställningar som ligger till grund för att avgöra vilka som är röstberättigade respektive vilka som är valbara, skall minst omfatta halvtidstjänstgöring och gälla tills vidare eller för en viss tid som inte är kortare än två år.

Styrelsen har, utöver vad som framgår i första stycket om hur forsknings- och utbildningsnämndens ledamöter skall tillsättas, rätt att utse ytterligare högst tre ledamöter som skall vara lämpliga för uppdraget och inte vara anställda vid Försvarshögskolan. Därtill har de studerande vid Försvarshögskolan rätt att vara representerade i nämnden med minst två ledamöter.

SFS 2003:295

9 §

Forsknings- och utbildningsnämndens ordförande och vice ordförande utses av styrelsen. De anställda som är röstberättigade enligt 8 § får lämna förslag på vilka som skall utses. Såväl ordföranden som vice ordföranden kan vara någon annan än de till nämnden valda ledamöterna.

SFS 2003:295

Förslagsnämnd för anställningsärenden

Rubriken har denna lydelse enligt förordning 1998:1326. SFS1996-1476

10 §

För handläggning av ärenden om förslag till anställning som professor och lektor skall det finnas en förslagsnämnd för anställningsärenden. I denna nämnd skall det ingå en ordförande, en vice ordförande och ytterligare två ledamöter vilka utses för två år. När det gäller förslag till anställning som professor skall det dessutom ingå tre ledamöter som utses för varje ärende och som är särskilt förtrogna med anställningens ämnesområde. När det gäller förslag till anställning som lektor skall det utöver vad som framgår av första meningen ingå två ledamöter som utses för varje ärende och som är särskilt förtrogna med anställningens ämnesområde.

Ledamöterna i nämnden utses av forsknings- och utbildningsnämnden.

Utöver de ledamöter som avses i första stycket har de studerande rätt att vara representerade i nämnden med en ledamot. Denna ledamot utses för ett år.

SFS 1998:1326

11 §

För var och en av de ledamöter i förslagsnämnden som inte utsetts särskilt för ett ärende skall det finnas en suppleant.

Bland ledamöterna skall båda könen finnas representerade. Detta gäller även för de ledamöter som utses för ett särskilt ärende, om det inte finns synnerliga skäl.

SFS 2003:295

12 §

Av de ledamöter som skall utses för varje ärende när det gäller förslag till anställning som professor får högst en tillhöra forsknings- och utbildningsnämnden.

Den avgående innehavaren av en anställning som skall tillsättas med oförändrat eller i huvudsak oförändrat ämnesinnehåll får inte ingå i förslagsnämnden för anställningsärenden när ett ärende som rör den anställningen handläggs, om det inte finns synnerliga skäl.

SFS 2003:295

Delegationen för militärhistorisk forskning

Rubriken införd genom förordning 1997:347. SFS1996-1476

13 §

Vid Försvarshögskolan finns en delegation för militärhistorisk forskning. Delegationen har till uppgift att främja och stödja militärhistorisk forskning.

Delegationen skall särskilt

  1. dela ut bidrag till forskning och därmed sammanhängande verksamhet,

  2. allsidigt och öppet granska den forskning som det har begärts bidrag för hos delegationen och utvärdera den forskning som delegationen har delat ut bidrag till,

  3. främja publicering av vetenskapliga resultat.

Delegationen kan besluta att bidrag som delegationen har beviljat inte längre skall lämnas, om den verksamhet som bidraget avser inte uppfyller de krav som bör ställas.

SFS 1998:1326

14 §

Delegationen skall bedriva sin verksamhet i samverkan med Vetenskapsrådet.

SFS 2000:1206

15 §

Delegationen består av rektorn och högst åtta andra ledamöter. Rektorn är ordförande i delegationen. Två av ledamöterna utses av Vetenskapsrådet. Övriga ledamöter utses av Försvarhögskolans styrelse. En av dessa utses efter förslag av Försvarsmakten. Andra ledamöter än rektorn utses för en bestämd tid.

SFS 2000:1206

16 §

Delegationen är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande.

SFS 1998:1326

17 §

Delegationens beslut får inte överklagas.

SFS 1998:1326

Personalföreträdare

18 §

Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på Försvarshögskolan.

SFS 1998:1326

19 §

[Upphävd g. F (2002:5).]

SFS 2002:5

Bibliotek

20 §

Vid Försvarshögskolan skall det finnas ett vetenskapligt bibliotek.

SFS 1998:1326

Anställning m.m.

21 §

[Upphävd g. F (2004:152).]

SFS 2004:152

22 §

Försvarshögskolan får som lärare anställa professorer (inbegripet adjungerande professorer), lektorer, adjunkter, forskarassistenter, utländska lektorer, timlärare, gästlärare, facklärare och officerare.

I fråga om anställning som professor, lektor, adjunkt och forskarassistent skall bestämmelserna i 4 kap. 5, 7, 9–13, 15–18, 21–28, 30, 33 och 34 §§ högskoleförordningen (1993:100) tillämpas. Därvid skall vad som sägs om fakultetsnämnd eller motsvarande organ i stället avse forsknings- och utbildningsnämnden.

SFS 1998:1326

23 §

I fråga om anställning vid Försvarshögskolan av en militär tjänsteman i Försvarsmakten tillämpas inte 6 § anställningsförordningen (1994:373).

SFS 1998:1326