Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2006:195 Utkom från trycket den 4 april 2006Förordning om ändring i förordningen (2002:375) om Försvarsmaktens stöd till civil verksamhet;utfärdad den 23 mars 2006.Regeringen föreskriver att 13 § förordningen (2002:375) om Försvarsmaktens stöd till civil verksamhet skall ha följande lydelse.13 §13 §En begäran om att Försvarsmakten skall lämna stöd till civil verksamhet skall göras hos Högkvarteret. Beslut skall fattas av överbefälhavaren eller av den inom Högkvarteret som överbefälhavaren bestämmer. Om begäran endast avser utrustning eller tjänster av mindre omfattning, får dock begäran göras hos någon annan organisationsenhet inom Försvarsmakten. Beslut skall då fattas av chefen för organisationsenheten. Denna förordning träder i kraft den 8 maj 2006.På regeringens vägnarLENI BJÖRKLUNDHelena Lindberg(Försvarsdepartementet)