Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning (2006:281) om beredskapslagring av oljeprodukter under lagringsåret 2006/07Denna förordning upphör att gälla den 1 juli 2007.Förarbeten2006:281Jfr rådets direktiv 68/414/EEG av den 20 december 1968 om en skyldighet för medlemsstaterna i EEG att inneha minimilager av råolja och/eller petroleumprodukter (EGT L 308, 23.12.1968, s. 14, Celex 31968L0414), senast ändrat genom rådets direktiv 98/93/EG (EGT L 358, 31.12.1998, s. 100, Celex 31998L0093).Utkom från trycket den 3 maj 2006utfärdad den 20 april 2006. Regeringen föreskriver enligt 9 § lagen (1984:1049) om beredskapslagring av olja och kol att följande andelar av basmängderna för vissa lagringsbränslen skall lagras under lagringsåret 2006/07.
Varuslag
Procentandel av basmängden
Motorbensin 
25 
Fotogen 
25 
Dieselbrännolja/eldningsolja 1 
25 
Övriga eldningsoljor 
25 
Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 2006:281 Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2006 och gäller till och med d. 30 juni 2007.