Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt;

Regeringen föreskriver att 4 kap. 1 § och 5 kap. 2 § samt rubriken närmast före 4 kap. 1 § förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt och bilagan till förordningen skall ha följande lydelse.

4 kap.

Kallelse till mönstring

4 kap. 1 §

Totalförsvarets pliktverk skall kalla de totalförsvarspliktiga svenska män till mönstring som bedöms ha förutsättningar för att skrivas in enligt 3 kap. 1 § lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt och som i övrigt kan antas komma i fråga för sådan inskrivning.
Kallelse till mönstring skall ske senast det kalenderår den totalförsvarspliktige fyller 19 år, om han inte vistas utomlands eller det finns andra särskilda skäl att inte kalla honom.

5 kap.

5 kap. 2 §

1Inkallelse till sådan repetitionsutbildning som äger rum i form av mobiliseringsövning, beredskapstjänstgöring eller krigstjänstgöring får ske genom radio eller television. Att inkallelse till krigstjänstgöring även får ske genom beredskapslarm framgår av förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap.
En sådan inkallelse skall dessutom sändas till den inkallade med posten, om det behövs.

SFS 2006:959

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2006 i fråga om 4 kap. 1 § och rubriken närmast före 4 kap. 1 § och i övrigt den 1 september 2006.
På regeringens vägnarLENI BJÖRKLUNDHelena Lindberg(Försvarsdepartementet)
Senaste lydelse 2002:508.
Senaste lydelse 1997:88.