Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i förordningen (2002:518) med instruktion för Krisberedskapsmyndigheten;

Regeringen föreskriver att 1 och 3 §§ förordningen (2002:518) med instruktion för Krisberedskapsmyndigheten skall ha följande lydelse.

1 §

Krisberedskapsmyndigheten är central förvaltningsmyndighet för frågor om samhällets säkerhet när det gäller krishantering och civilt försvar. Med krishantering avses i detta sammanhang åtgärder vid sådana situationer som beskrivs i 9 § förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap. Myndigheten skall i samarbete med ansvariga samhällsorgan bidra till att minska samhällets sårbarhet samt utveckla och stärka samhällets krishanteringsförmåga inom detta område.
Krisberedskapsmyndigheten skall
 • 1. bidra till att stärka krishanteringsförmågan hos kommuner, landsting, länsstyrelser och centrala myndigheter,
 • 2. verka för samverkan mellan offentliga organ, organisationer och näringsliv, samt
 • 3. kunna lämna stöd till offentliga organ i krissituationer.

3 §

Krisberedskapsmyndigheten skall samordna planeringen av åtgärder som stärker beredskapen när det gäller krishantering och civilt försvar genom att särskilt
 • 1. utarbeta planeringsinriktning,
 • 2. till regeringen ge in planeringsunderlag avseende bl.a. förslag till fördelning av de medel som regeringen har anvisat,
 • 3. mot bakgrund av regeringens beslutade planeringsförutsättningar betala ut belopp, av de medel som myndigheten disponerar, inom de samverkansområden som framgår av bilagan till förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap,
 • 4. utveckla metoder för risk- och sårbarhetsanalyser,
 • 5. kontinuerligt genomföra uppföljning och utvärdering av genomförda beredskapsåtgärder,
 • 6. verka för ökad samverkan och samordning mellan samverkansområden då det gäller beredskapen mot nukleära, biologiska och kemiska stridsmedel,
 • 7. samordna planeringen för det civila försvaret med motsvarande planering för det militära försvaret, samt
 • 8. företräda det civila försvaret på central nivå i frågor som har betydelse för avvägningen mellan civila och militära behov av samhällets resurser om inte något annat följer av särskilda föreskrifter m.m.

SFS 2006:961

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2006.
På regeringens vägnarLENI BJÖRKLUNDHelena Lindberg(Försvarsdepartementet)