Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i militära vägtrafikkungörelsen (1974:97);

Regeringen föreskriver att det i militära vägtrafikkungörelsen (1974:97) skall införas en ny paragraf, 15 a §, av följande lydelse.

15 a §

Trots bestämmelserna i 4 kap. 22 § trafikförordningen (1998:1276) får fordon som tillhör Försvarsmakten, Försvarets materielverk och Försvarets radioanstalt föras i en miljözon.

SFS 2006:1206

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007.
På regeringens vägnarSVEN OTTO LITTORINLennart Renbjer(Näringsdepartementet)