Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2006:1206 Utkom från trycket den 1 december 2006Förordning om ändring i militära vägtrafikkungörelsen (1974:97);utfärdad den 23 november 2006.Regeringen föreskriver att det i militära vägtrafikkungörelsen (1974:97) skall införas en ny paragraf, 15 a §, av följande lydelse.15 a §15 a §Trots bestämmelserna i 4 kap. 22 § trafikförordningen (1998:1276) får fordon som tillhör Försvarsmakten, Försvarets materielverk och Försvarets radioanstalt föras i en miljözon.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007.På regeringens vägnarSVEN OTTO LITTORINLennart Renbjer(Näringsdepartementet)