Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i förordningen (1995:625) med instruktion för Överklagandenämnden för totalförsvaret;

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1995:625) med instruktion för Överklagandenämnden för totalförsvaret

  • dels att 1 och 4 §§ skall ha följande lydelse,
  • dels att det i förordningen skall införas en ny paragraf, 13 §, samt närmast före 13 § en ny rubrik av följande lydelse.

1 §

1Överklagandenämnden för totalförsvaret har till uppgift att enligt vad som föreskrivs särskilt pröva överklaganden av beslut som rör totalförsvarspliktiga. Överklagandenämnden skall även pröva överklaganden av beslut enligt 10 § förordningen (2003:477) om utbildning i skydd mot olyckor samt enligt 35 § verksförordningen (1995:1322) pröva överklaganden av beslut i anställningsärenden.

4 §

2Följande bestämmelser i verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på Överklagandenämnden:
  • 2 § om behörighet att företräda staten vid domstol,
  • 15 § om revisionsberättelse,
  • 18 § om interna föreskrifter,
  • 26 § om vem som får begära in förklaringar m.m.,
  • 27 och 28 §§ om myndighetens regelgivning,
  • 29 § om inhämtande av uppgifter m.m.,
  • 30 § om ärendeförteckning,
  • 31 § om myndighetens beslut.

Överklagande

13 §

3Överklagandenämndens beslut i ett överklagat anställningsärende får inte överklagas.

SFS 2006:1333

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för överklagande av sådana beslut i anställningsärenden som har meddelats före ikraftträdandet.
På regeringens vägnarMIKAEL ODENBERGHelena Lindberg(Försvarsdepartementet)
Senaste lydelse 2004:968.
Senaste lydelse 1996:119. Ändringen innebär att andra stycket upphävs.
Tidigare 13 § upphävd genom 2000:156.