Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i förordningen (1994:536) om folkrättslig granskning av vapenprojekt;

Regeringen föreskriver att 4 och 10 §§ förordningen (1994:536) om folkrättslig granskning av vapenprojekt skall ha följande lydelse.

4 §

1Följande bestämmelser i verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på delegationen:
  • 18 § om interna föreskrifter,
  • 24 § om föredragning,
  • 26 § om vem som får begära in förklaringar m.m.,
  • 29 § om inhämtande av uppgifter m.m.,
  • 31 § om myndighetens beslut,
  • 35 § om överklagande av beslut i anställningsärenden.

10 §

2Delegationens beslut i andra ärenden än anställningsärenden får överklagas hos regeringen.

SFS 2006:1336

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för överklagande av sådana beslut i anställningsärenden som har meddelats före ikraftträdandet.
På regeringens vägnarMIKAEL ODENBERGHelena Lindberg(Försvarsdepartementet)
Senaste lydelse 1996:199.
Senaste lydelse 1998:1057.