Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i förordningen (2002:518) med instruktion för Krisberedskapsmyndigheten;

Regeringen föreskriver att 13 och 20 §§ förordningen (2002:518) med instruktion för Krisberedskapsmyndigheten skall ha följande lydelse.

13 §

Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på myndigheten med undantag av 32 §.

20 §

Krisberedskapsmyndighetens beslut i andra ärenden än anställningsärenden får överklagas hos regeringen.

SFS 2006:1337

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för överklagande av sådana beslut i anställningsärenden som har meddelats före ikraftträdandet.
På regeringens vägnarMIKAEL ODENBERGHelena Lindberg(Försvarsdepartementet)