Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i förordningen (1999:1352) med instruktion för Krigsförsäkringsnämnden;

Regeringen föreskriver att 4 och 13 §§ förordningen (1999:1352) med instruktion för Krigsförsäkringsnämnden skall ha följande lydelse.

4 §

Följande föreskrifter i verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på nämnden:
  • 18 § om myndighetens organisation,
  • 26 § om ärendenas handlägging,
  • 27 och 28 §§ om myndighetens föreskrifter,
  • 29 § om inhämtade uppgifter m.m.,
  • 30 § om ärendeförteckning,
  • 31 § om myndighetens beslut, och
  • 35 § om överklagande.

13 §

Av 5 kap. 1 § andra stycket lagen (1999:890) om försäkringsverksamhet under krig eller krigsfara m.m. följer att nämndens beslut i försäkringsärenden inte får överklagas. Nämndens beslut i andra ärenden får överklagas hos regeringen med undantag av beslut i anställningsärenden.

SFS 2006:1366

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för överklaganden av beslut i anställningsärenden som har meddelats före ikraftträdandet.
På regeringens vägnarMATS ODELLTord Gransbo(Finansdepartementet)