Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i militära vägtrafikkungörelsen (1974:97);

Regeringen föreskriver att 9 § militära vägtrafikkungörelsen (1974:97) skall ha följande lydelse.

9 §

1 Trots bestämmelserna i terrängkörningslagen (1975:1313), terrängkörningsförordningen (1978:594) och trafikförordningen (1998:1276) får under militär operation fordon som brukas av Försvarsmakten föras, stannas eller parkeras på sätt som med hänsyn till omständigheterna är lämpligt.
Fordon som brukas under militär övning får föras, stannas eller parkeras trots bestämmelserna i 3 kap. 2, 7-11 §, 17 § sjätte stycket, 25 §, 26 § andra eller tredje stycket, 27, 29, 47-49, 49 a, 53-55, 68, 69, 71, 73, 74 §, 76 § första stycket, 77 §, 82 § första stycket eller 83 § trafikförordningen eller lokala trafikföreskrifter.
Trots ett sådant förbud mot trafik inom visst område i terräng eller på viss färdled som meddelats genom en lokal trafikföreskrift får fordon när det brukas av Försvarsmakten föras inom området eller på färdleden om det behövs för förberedande av övning inom Försvarsmakten.

SFS 2007:100

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2007.
På regeringens vägnarÅSA TORSTENSSONLennart Renbjer(Näringsdepartementet)
Senaste lydelse 1998:1279.