Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i förordningen (1996:927) med bestämmelser för Försvarsmaktens personal;

Regeringen föreskriver att 2 kap. 2 § och 5 kap. 1 § förordningen (1996:927) med bestämmelser för Försvarsmaktens personal skall ha följande lydelse.

2 kap.

2 kap. 2 §

1 Den militära personalen består av följande grupper.
Grupp
Omfattar
1. Yrkesofficerare 
Den som är anställd som militär tjänsteman i Försvarsmakten och inte är reservofficer eller beredskaps- eller förstärkningssoldat. 
2. Reservofficerare 
Den som är anställd som militär tjänsteman i Försvarsmakten enligt 27 § eller 30 § officersförordningen (1994:882). 
3. Beredskaps- och förstärkningssoldater 
Den som är anställd som militär tjänsteman i Försvarsmakten och som inte tillhör någon av grupperna under 1och 2. 
4. Officersaspiranter 
Den som är antagen till eller genomgår grundläggande yrkesofficers- eller reservofficersutbildning. 
5. Totalförsvarspliktig personal 
Totalförsvarspliktiga som enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt har skrivits in eller krigsplacerats för tjänstgöring i Försvarsmakten och som inte tillhör någon av grupperna under 1–4. 
6. Krigsfrivillig personal 
Personal som med stöd av särskilda föreskrifter har antagits såsom krigsfrivilliga. 
7. Hemvärnsmän 
Personal som ingått avtal enligt 5 § hemvärnsförordningen (1997:146). 
8. Frivillig personal 
Personal som ingått avtal med Försvarsmakten enligt 4 § förordningen (1994:524) om frivillig försvarsverk samhet. 
9. Tjänstepliktig personal 
Personal som antingen såsom civila tjänstemän vid Försvarsmakten eller annars utan att tillhöra någon av grupperna 1–8 har tagits i anspråk för tjänstgöring i Försvarsmaktens krigsorganisation. 
10. Personal i Försvarsmaktens utlandsstyrka 
Personal som är anställd i utlandsstyrkan. 

5 kap.

5 kap. 1 §

Bestämmelser om att sända en svensk väpnad styrka till ett annat land finns i regeringsformen, lagen (2003:169) om väpnad styrka för tjänstgöring utomlands och lagen (1994:588) om utbildning för fredsfrämjande verksamhet. Med de begränsningar som följer av dessa bestämmelser får den som tjänstgör vid Försvarsmakten beordras att fullgöra tjänsteuppgifter i ett annat land.

SFS 2007:268

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2007.
På regeringens vägnarMIKAEL ODENBERGHelena Lindberg(Försvarsdepartementet)
Senaste lydelse 2004:149.