Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt;

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 8 kap. 9 § lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt skall ha följande lydelse.

8 kap.

8 kap. 9 §

2 Vid fullgörande av de uppgifter som avses i 6 och 7 §§ skall den utbildningsansvariga myndigheten samarbeta med Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och andra berörda myndigheter.
Den utbildningsansvariga myndighetens åtgärder bör samordnas med en eventuell arbetsgivares.

SFS 2007:406

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.
På regeringens vägnarCARL BILDTHelena Lindberg(Försvarsdepartementet)
Prop. 2006/07:89, bet. 2006/07:AU13, rskr. 2006/07:179.
Senaste lydelse 2004:835.