Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2007:406 Utkom från trycket den 13 juni 2007Lag om ändring i lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt;utfärdad den 31 maj 2007.Enligt riksdagens beslutProp. 2006/07:89, bet. 2006/07:AU13, rskr. 2006/07:179. föreskrivs att 8 kap. 9 § lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt skall ha följande lydelse.8 kap.9 §9 § Senaste lydelse 2004:835. Vid fullgörande av de uppgifter som avses i 6 och 7 §§ skall den utbildningsansvariga myndigheten samarbeta med Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och andra berörda myndigheter.Den utbildningsansvariga myndighetens åtgärder bör samordnas med en eventuell arbetsgivares.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.På regeringens vägnarCARL BILDTHelena Lindberg(Försvarsdepartementet)