Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i lagen (1999:568) om utlandsstyrkan inom Försvarsmakten;

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 9 § lagen (1999:568) om utlandsstyrkan inom Försvarsmakten skall ha följande lydelse.

9 §

2 Vid fullgörandet av de uppgifter som avses i 6 och 7 §§ skall Försvarsmakten samarbeta med Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och andra berörda myndigheter.
Försvarsmaktens åtgärder bör samordnas med en eventuell annan arbetsgivares åtgärder.

SFS 2007:408

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.
På regeringens vägnarCARL BILDTHelena Lindberg(Försvarsdepartementet)
Prop. 2006/07:89, bet. 2006/07:AU13, rskr. 2006/07:179.
Senaste lydelse 2004:845.