Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i förordningen (2000:131) om försvarsunderrättelseverksamhet;

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2000:131) om försvarsunderrättelseverksamhet1

dels att 4 a och 5 §§ skall upphöra att gälla,

dels att 1, 2, 6 och 9 §§ skall ha följande lydelse.

1 §

Denna förordning innehåller föreskrifter som ansluter till vad som föreskrivs i lagen (2000:130) om försvarsunderrättelseverksamhet.

2 §

2 Försvarsunderrättelseverksamhet skall bedrivas av Försvarsmakten, Försvarets radioanstalt, Försvarets materielverk och Totalförsvarets forskningsinstitut.

6 §

De myndigheter som anges i 2 § skall informera Försvarets underrättelsenämnd om de principer som tillämpas för samarbete i underrättelsefrågor med andra länder och internationella organisationer samt lämna uppgift om med vilka länder och organisationer sådant samarbete sker. Myndigheterna skall sedan samarbetet etablerats informera nämnden om omfattningen av samarbetet och, när det bedöms vara motiverat, om resultatet, erfarenheterna och den fortsatta inriktningen av samarbetet. Myndigheterna skall även i andra viktiga frågor som rör försvarsunderrättelseverksamhet lämna information till nämnden. Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt skall särskilt informera nämnden om innehållet i den instruktion och de föreskrifter som gäller för den eller de enheter inom myndigheten som inhämtar underrättelser med särskilda metoder.
Om informationen som avses i första stycket inte har kunnat lämnas, skall frågan utan dröjsmål anmälas för nämnden. Myndigheterna skall lämna informationen på det sätt nämnden bestämmer.
Myndigheterna skall senast den 1 mars varje år lämna den delen av årsredovisningen och budgetunderlaget som rör försvarsunderrättelseverksamheten till nämnden.

9 §

3 I förordningen (1988:552) med instruktion för Försvarets underrättelsenämnd finns bestämmelser om nämndens insyn i försvarsunderrättelseverksamheten.

SFS 2007:694

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2007.
På regeringens vägnarMIKAEL ODENBERGHelena Lindberg(Försvarsdepartementet)
Senaste lydelse av 4 a § 2001:1266.
Senaste lydelse 2000:912.
Ändringen innebär att första stycket upphävs.