Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2007:887 Utkom från trycket den 27 november 2007Förordning om ändring i förordningen (1982:1005) om skyldighet för näringsidkare, arbetsmarknadsorganisationer m.fl. att delta i totalförsvarsplaneringen;utfärdad den 15 november 2007.Regeringen föreskriver att 1 och 2 §§ förordningen (1982:1005) om skyldighet för näringsidkare, arbetsmarknadsorganisationer m.fl. att delta i totalförsvarsplaneringen ska ha följande lydelse.1 §1 § Senaste lydelse 2004:1013.Rätt att begära upplysningar eller att begära medverkan enligt lagen (1982:1004) om skyldighet för näringsidkare, arbetsmarknadsorganisationer m.fl. att delta i totalförsvarsplaneringen tillkommer – förutom Krisberedskapsmyndigheten – följande totalförsvarsmyndigheter, nämligen Försvarsmakten, Fortifikationsverket, Försvarets materielverk, Styrelsen för psykologiskt försvar, Socialstyrelsen, Försäkringskassan, Post- och telestyrelsen, Banverket, Vägverket, Sjöfartsverket, Luftfartsstyrelsen, Finansinspektionen, Statens jordbruksverk, Statens livsmedelsverk, Kommerskollegium, Tullverket, Arbetsförmedlingen, Affärsverket svenska kraftnät, Verket för näringslivsutveckling, Statens energimyndighet och länsstyrelserna.2 §2 § Senaste lydelse 2002:476.Om en annan totalförsvarsmyndighet än Krisberedskapsmyndigheten eller Arbetsförmedlingen avser att ta upp frågor av mera övergripande natur, ska myndigheten först samråda med Krisberedskapsmyndigheten, när det gäller verksamhets- och produktionsplanering, och med Arbetsförmedlingen, när det särskilt gäller arbetskraftsförsörjning och anställningsvillkor. Krisberedskapsmyndigheten och Arbetsförmedlingen får därvid förordna att frågan ska tas upp genom dess egen eller en annan totalförsvarsmyndighets försorg, varefter resultatet på lämpligt sätt ska delges myndigheten.Om någon annan totalförsvarsmyndighet än Krisberedskapsmyndigheten avser att inhämta upplysningar eller påkalla medverkan som kan vara känslig från konkurrenssynpunkt eller av andra liknande skäl, ska myndigheten först samråda med Krisberedskapsmyndigheten. Krisberedskapsmyndigheten får därvid förordna att frågan ska tas upp genom Krisberedskapsmyndighetens försorg, varefter resultatet på lämpligt sätt ska delges myndigheten.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.På regeringens vägnarSVEN OTTO LITTORINKarin Renman(Arbetsmarknadsdepartementet)