Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i förordningen (1995:239) om förmåner till totalförsvarspliktiga;

Regeringen föreskriver att 11 kap. 13 § och 12 kap. 2 § förordningen (1995:239) om förmåner till totalförsvarspliktiga ska ha följande lydelse.

11 kap.

11 kap. 13 §

Arbetsförmedlingen beslutar och betalar ut ersättning enligt 8 kap. 4 § lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt. Ansökan om sådan ersättning ska göras hos Arbetsförmedlingen. Ansökan ska vara skriftlig och innehålla de skäl som åberopas. Intyg och andra handlingar som den totalförsvarspliktige önskar åberopa ska ges in tillsammans med ansökan.

12 kap.

12 kap. 2 §

1 Andra beslut om förmåner enligt denna förordning än som avser dagpenning, familjebidrag, grupplivförsäkring eller statlig riskgaranti får överklagas hos Statens överklagandenämnd. Överklagandenämndens beslut får inte överklagas.

SFS 2007:918

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.
På regeringens vägnarSTEN TOLGFORSMaria Hedegård(Försvarsdepartementet)
Senaste lydelse 2002:509.