Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i lagen (1984:989) om socialförsäkringsväsendet under krig och krigsfara;

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 7 § samt rubriken närmast före 7 § lagen (1984:989) om socialförsäkringsväsendet under krig och krigsfara2 skall upphöra att gälla vid utgången av år 2007.

På regeringens vägnarCRISTINA HUSMARK PEHRSSONKjell Rempler(Socialdepartementet)
Prop. 2006/07:117, bet. 2007/08:SfU3, rskr. 2007/08:13.
Senaste lydelse av 7 § 2004:813.