Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i förordningen (1995:240) om möjlighet för kvinnor att fullgöra värnplikt eller civilplikt med längre grundutbildning;

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1995:240) om möjlighet för kvinnor att fullgöra värnplikt eller civilplikt med längre grundutbildning

dels att 8 § ska upphöra att gälla,

dels att 1 och 9 §§ ska ha följande lydelse.

1 §

Ansökan om antagning till grundutbildning enligt lagen (1994:1810) om möjlighet för kvinnor att fullgöra värnplikt eller civilplikt med längre grundutbildning ska ges in till Totalförsvarets pliktverk. Den som har gett in en ansökan före den 1 november ett år och som uppfyller eller vid antagningsprövningen kommer att uppfylla förutsättningarna i 4 § och som bedöms ha förutsättningar för att antas till grundutbildning enligt 3 § andra stycket nämnda lag ska kallas till en antagningsprövning senast under det följande året.
Skatteverket ska före den 15 januari varje år lämna uppgifter till Totalförsvarets pliktverk om varje svensk kvinna som är folkbokförd i landet och som under året fyller 17 år.

9 §

1Beslut om inskrivning får överklagas hos Statens överklagandenämnd. Överklagandenämndens beslut får inte överklagas.

SFS 2007:1262

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.
2. Ärenden hos inskrivningsnämnden vilka inte har avgjorts vid förordningens ikraftträdande, ska överlämnas till den myndighet som regeringen bestämmer enligt 11 kap. 4 § andra stycket lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt.
På regeringens vägnarSTEN TOLGFORSMaria Hedegård(Försvarsdepartementet)
Senaste lydelse 1995:632.