Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2008:718 Utkom från trycket den 22 juli 2008Lag om ändring i lagen (2000:130) om försvarsunderrättelseverksamhet;utfärdad den 10 juli 2008.Enligt riksdagens beslutProp. 2006/07:63, bet. 2007/08:FöU15, rskr. 2007/08:266. föreskrivs att 2 § lagen (2000:130) om försvarsunderrättelseverksamhet ska ha följande lydelse.2 §2 § Senaste lydelse 2007:664. Verksamheten enligt 1 § skall fullgöras genom inhämtning, bearbetning och analys av information. Underrättelser skall rapporteras till berörda myndigheter.I verksamheten används teknisk och personbaserad inhämtning. Vissa bestämmelser om teknisk inhämtning finns i lagen (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.På regeringens vägnarSTEN TOLGFORSMikael Andersson(Försvarsdepartementet)