Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2008:885 Utkom från trycket den 25 november 2008Lag om ändring i lagen (1992:1300) om krigsmateriel;utfärdad den 13 november 2008.Enligt riksdagens beslutProp. 2007/08:166, bet. 2008/09:UU4, rskr. 2008/09:19. föreskrivs att 22 § lagen (1992:1300) om krigsmateriel ska ha följande lydelse.22 §22 § Senaste lydelse 2000:1066. Inspektionen för strategiska produkter får ta ut en avgift för tillsyn eller tillståndsprövning enligt denna lag.Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om sådana avgifter.1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.2. Äldre bestämmelser tillämpas fortfarande i fråga om årliga avgifter för år 2008.På regeringens vägnarEWA BJÖRLINGCarl Henrik Ehrenkrona(Utrikesdepartementet)