Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2008:1005 Utkom från trycket den 5 december 2008Förordning om ändring i förordningen (1982:517) om beredskapsersättning, beredskapslån och beredskapsgaranti;utfärdad den 20 november 2008.Regeringen föreskriver att 2–5, 7, 11, 11 c, 15 och 30–32 §§ förordningen (1982:517) om beredskapsersättning, beredskapslån och beredskapsgarantiFörordningen omtryckt 1996:30. ska ha följande lydelse.2 §2 § Senaste lydelse 2002:492. Ärenden om beredskapsersättning och beredskapslån prövas av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.Ärenden om beredskapsgarantier prövas av Riksgäldskontoret eller den myndighet som kontoret bestämmer. För beredskapsgarantier gäller vad som föreskrivs om kreditgarantier i garantiförordningen (1997:1006).3 §3 § Senaste lydelse 2002:492. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Riksgäldskontoret ska vid sina respektive prövningar särskilt överväga om andra åtgärder i syfte att upprätthålla eller stärka försörjningsberedskapen är mer ändamålsenliga än beredskapsersättning, beredskapslån eller beredskapsgaranti.4 §4 § Senaste lydelse 2002:492. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska med eget yttrande hänskjuta beredskapsersättnings- eller beredskapslåneärenden till regeringens prövning om myndigheten finner att ärendet är av sådan vikt att regeringen bör avgöra det.5 §5 § Senaste lydelse 2002:492. Beredskapsersättning, beredskapslån eller beredskapsgaranti får lämnas till den som i syfte att upprätthålla eller stärka landets försörjningsberedskap åtar sig gentemot Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (beredskapsåtagande) attupprätthålla viss produktionskapacitet eller produktion,utveckla ersättningsprodukter,förbereda viss alternativ produktion,beredskapslagra vissa varor ellervidta annan åtgärd som regeringen har godkänt.7 §7 § Senaste lydelse 2002:492. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska sträva efter att försörjningsberedskapen långsiktigt ska kunna tryggas. I detta syfte får avtal om beredskapsåtagande innehålla bestämmelser om skyldighet för mottagaren av beredskapsersättning, beredskapslån eller beredskapsgaranti att investera i maskiner och anläggningar eller att förbättra sin organisation eller vidta andra åtgärder som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap finner lämpliga.11 §11 § Senaste lydelse 2002:492. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska se till att den som fått beredskapsersättning eller beredskapslån i avtal åläggs,att för varje avtalsår med bestyrkande av auktoriserad revisor intyga om avtalade beredskapsåtaganden uppfyllts eller ej,att i god tid underrätta Myndigheten för samhällsskydd och beredskap innan beslut fattas om överlåtelse av betydande del av anläggningstillgångar, licenser, patent eller andra liknande tillgångar i verksamheten, eller om nedläggning av väsentlig del av verksamheten eller om någon annan åtgärd av motsvarande betydelse för möjligheten att fullfölja åtaganden enligt 5 och 7 §§,att i god tid underrätta Myndigheten för samhällsskydd och beredskap innan väsentlig ändring sker i äganderätten till den rörelse som omfattas av åtaganden enligt 5 och 7 §§ samtatt ge Myndigheten för samhällsskydd och beredskap eller den som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap utser tillfälle att granska verksamheten och därvid lämna de uppgifter om verksamheten som behövs.11 c §11 c § Senaste lydelse 2002:492. Nedskrivning av i förskott utbetald beredskapsersättning ska ske i den takt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap bestämmer.15 §15 § Senaste lydelse 2002:492. Amortering av beredskapslån ska ske i den takt som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap bestämmer.30 §30 § Senaste lydelse 2002:492. Riksgäldskontoret eller den myndighet som kontoret bestämmer ska bevaka statens rätt rörande beredskapsgarantier.Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska bevaka statens rätt rörande beredskapsersättning eller beredskapslån enligt denna förordning. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får därvid anta ackordsförslag eller på annat sätt efterskänka statens anspråk. Ärenden som avser större belopp eller som har principiell betydelse ska dock hänskjutas till regeringens prövning.31 §31 § Senaste lydelse 2002:492. Beslut av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap enligt denna förordning får inte överklagas.32 §32 § Senaste lydelse 2002:492. Föreskrifter om verkställighet av denna förordning meddelas av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Föreskrifter om lånegarantier får dock meddelas först efter att samråd har skett med Riksgäldskontoret.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.På regeringens vägnarSTEN TOLGFORSMaria Hedegård(Försvarsdepartementet)