Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2008:1012 Utkom från trycket den 5 december 2008Förordning om ändring i förordningen (1994:524) om frivillig försvarsverksamhet;utfärdad den 20 november 2008.Regeringen föreskriver att 5, 7 och 8 §§ förordningen (1994:524) om frivillig försvarsverksamhet ska ha följande lydelse.5 §5 § Senaste lydelse 2002:712. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Försvarsmakten ska, inom sina respektive verksamhetsområden, fördela och betala ut organisationsstöd till de frivilliga försvarsorganisationerna.Myndigheterna får inom respektive område, i samverkan med andra berörda myndigheter, komma överens med organisationerna om uppdrag inom totalförsvaret.7 §7 § Senaste lydelse 2002:504. Föreskrifter som behövs för tillämpningen av denna förordning får utfärdas, efter hörande av berörda myndigheter och organisationer, av Försvarsmakten i fråga om verksamheten inom det militära försvaret och av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap i övrigt.8 §8 § Senaste lydelse 2002:712. Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps och Försvarsmaktens beslut enligt 5 § första stycket får överklagas hos regeringen.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.På regeringens vägnarSTEN TOLGFORSMaria Hedegård(Försvarsdepartementet)