Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2008:1030 Utkom från trycket den 5 december 2008Förordning om ändring i förordningen (2007:1164) för Försvarshögskolan;utfärdad den 20 november 2008.Regeringen föreskriver att 2 kap. 1 §, 3 kap. 2 § och 6 kap. 1 § förordningen (2007:1164) för Försvarshögskolan ska ha följande lydelse.2 kap.1 §1 §Styrelsen för Försvarshögskolan ska bestå av ordföranden och högst fjorton andra ledamöter. Av 2 kap. 4 § högskolelagen (1992:1434) framgår att rektor ingår i styrelsen. Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska vardera representeras av en ledamot.Styrelsen ska utse vice ordförande inom sig.3 kap.2 §2 §Forsknings- och utbildningsnämnden ska bestå av minst elva ledamöter. Nämndens ledamöter, utom de som anges i tredje stycket, ska utses genom val. Valet ska förrättas med slutna valsedlar. Bland forsknings- och utbildningsnämndens ledamöter ska båda könen vara representerade och flertalet ledamöter ska vara personer som har en anställningsom professor,som lärare eller forskare för vilken det krävs lägst doktorsexamen eller motsvarande kompetens,som lärare inom ett visst ämnesområde och är officerare samt har genomgått högre militär utbildning eller motsvarande utbildning vid högskolan, ellervid ett forskningsråd, om anställningen motsvarar en anställning under 2 och anställningen är knuten till Försvarshögskolan.Röstberättigade och valbara är de som är anställda som lärare vid Försvarshögskolan och som har en anställning som omfattar minst halvtid tills vidare eller för en viss tid som inte är kortare än två år.I övrigt ska Försvarshögskolans styrelse utse ytterligare högst tre ledamöter som ska vara lämpliga för uppdraget och inte vara anställda vid Försvarshögskolan. Av dessa ska minst en ledamot representera Försvarsmakten och en representera Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. De studerande vid Försvarshögskolan har också rätt att vara representerade i nämnden med minst tre ledamöter.6 kap.1 §1 § Senaste lydelse 2008:19. Försvarshögskolan får på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap eller någon annan uppdragsgivare anordna uppdragsutbildning enligt förordningen (2002:760) om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor.Vad som sägs i 3 § andra stycket i förordningen om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor ska inte gälla för uppdragsutbildning på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.På regeringens vägnarLARS LEIJONBORGCharlotte Abrahamsson(Utbildningsdepartementet)