Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2009:222 Utkom från trycket den 7 april 2009Förordning om ändring i militärtrafikförordningen (2009:212);utfärdad den 26 mars 2009.Regeringen föreskriver att 2 kap. 4 och 11 §§ militärtrafikförordningen (2009:212) ska ha följande lydelse.2 kap.4 §4 §Lokala trafikföreskrifter som avses i 3 § ska kungöras enligt bestämmelserna i förordningen (2007:231) om elektroniskt kungörande av vissa trafikföreskrifter.Det som föreskrivs om underrättelser och utmärkning i 10 kap. 12–13 a §§ trafikförordningen (1998:1276) ska gälla även för sådana föreskrifter som har meddelats enligt 3 §. Om det behövs får dock föreskrifterna i stället märkas ut på något annat tydligt sätt. Trots bestämmelserna i 1 kap. 6 § vägmärkesförordningen (2007:90) ansvarar Försvarsmakten för att de vägmärken och andra anordningar som behövs för utmärkning av föreskrifterna sätts upp och underhålls.11 §11 §Lokala trafikföreskrifter som avses i 10 § ska kungöras enligt bestämmelserna i förordningen (2007:231) om elektroniskt kungörande av vissa trafikföreskrifter.Det som föreskrivs om underrättelser och utmärkning i 10 kap. 12–13 a §§ trafikförordningen (1998:1276) ska gälla även för sådana föreskrifter som har meddelats enligt 10 §. Trots bestämmelserna i 1 kap. 6 § vägmärkesförordningen (2007:90) ansvarar Försvarsmakten för att de vägmärken och andra anordningar som behövs för utmärkning av föreskrifter som meddelats med stöd av 10 § andra stycket sätts upp.Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2010.På regeringens vägnarÅSA TORSTENSSONLennart Renbjer(Näringsdepartementet)