Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (2009:292) om beredskapslagring av oljeprodukter under lagringsåret 2009/10

Denna förordning upphör att gälla den 30 juni 2010.

Utkom från trycket den 21 april 2009

utfärdad den 8 april 2009.

Regeringen föreskriver1) enligt 9 § lagen (1984:1049) om beredskapslagring av olja och kol att följande andelar av basmängderna för vissa lagringsbränslen ska lagras under lagringsåret 2009/10.

1)

Jfr rådets direktiv 2006/67/EG av den 24 juli 2006 om en skyldighet för medlemsstaterna att inneha minimilager av råolja och/eller petroleumprodukter (EUT L 217, 8.8.2006, s. 8, Celex 32006L0067).

Varuslag

 

Procentandel av basmängden

 

Motorbensin

 

25

 

Fotogen

 

25

 

Dieselbrännolja/eldningsolja 1

 

25

 

Övriga eldningsoljor

 

25

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2009:292

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2009 och gäller till och med d. 30 juni 2010.