Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2009:466 Utkom från trycket den 2 juni 2009Lag om ändring i elberedskapslagen (1997:288);utfärdad den 20 maj 2009.Enligt riksdagens beslutProp. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237. föreskrivs att 16 § elberedskapslagen (1997:288) ska ha följande lydelse.16 §16 §Den som på grund av bestämmelser i denna lag eller föreskrifter som meddelats med stöd av lagen har fått kännedom om förhållanden som är av betydelse för totalförsvaret eller för rikets säkerhet i övrigt eller en enskilds affärs- eller driftförhållanden får inte obehörigen röja eller utnyttja uppgifterna.I det allmännas verksamhet gäller offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).Denna lag träder i kraft den 30 juni 2009.På regeringens vägnarMAUD OLOFSSONDan Sandberg(Näringsdepartementet)