Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2009:477 Utkom från trycket den 2 juni 2009Lag om ändring i lagen (1998:938) om behandling av personuppgifter om totalförsvarspliktiga;utfärdad den 20 maj 2009.Enligt riksdagens beslutProp. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237. föreskrivs att 16 § lagen (1998:938) om behandling av personuppgifter om totalförsvarspliktiga ska ha följande lydelse.16 §16 §För utlämnande av personuppgifter om totalförsvarspliktiga gäller de begränsningar som följer av offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).Denna lag träder i kraft den 30 juni 2009.På regeringens vägnarSTEN TOLGFORSMaria Hedegård(Försvarsdepartementet)