Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2009:971 Utkom från trycket den 27 oktober 2009Förordning om ändring i förordningen (2000:131) om försvarsunderrättelseverksamhet;utfärdad den 15 oktober 2009.Regeringen föreskriver att 6 och 9 §§ förordningen (2000:131) om försvarsunderrättelseverksamhet ska ha följande lydelse.6 §6 § Senaste lydelse 2007:694. De myndigheter som anges i 2 § ska informera Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten om de principer som tillämpas för samarbete i underrättelsefrågor med andra länder och internationella organisationer samt lämna uppgift om med vilka länder och organisationer sådant samarbete sker. Myndigheterna ska sedan samarbetet etablerats informera inspektionen om omfattningen av samarbetet och, när det bedöms vara motiverat, om resultatet, erfarenheterna och den fortsatta inriktningen av samarbetet. Myndigheterna ska även i andra viktiga frågor som rör försvarsunderrättelseverksamhet lämna information till inspektionen. Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt ska särskilt informera om innehållet i den instruktion och de föreskrifter som gäller för den eller de enheter inom myndigheten som inhämtar underrättelser med särskilda metoder.Om informationen som avses i första stycket inte har kunnat lämnas, ska frågan utan dröjsmål anmälas för inspektionen. Myndigheterna ska lämna informationen på det sätt inspektionen bestämmer.Myndigheterna ska senast den 1 mars varje år lämna den delen av årsredovisningen och budgetunderlaget som rör försvarsunderrättelseverksamheten till inspektionen.9 §9 § Senaste lydelse 2007:862. I förordningen (2009:969) med instruktion för Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten finns bestämmelser om inspektionens insyn i försvarsunderrättelseverksamheten.Denna förordning träder i kraft den 1 december 2009.På regeringens vägnarSTEN TOLGFORSMaria Hedegård(Försvarsdepartementet)