Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2009:972 Utkom från trycket den 27 oktober 2009Förordning om ändring i förordningen (2008:923) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet;utfärdad den 15 oktober 2009.Regeringen förskriver i fråga om förordningen (2008:923) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet dels att 4 § ska upphöra att gälla, dels att 2, 3 och 6 §§ ska ha följande lydelse.2 §2 §Försvarets radioanstalt ska bedriva den verksamhet som avses i 1 § lagen (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet.Beslut enligt 5 b § första stycket lagen om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet får fattas av myndighetschefen i Försvarets radioanstalt eller dennes ställföreträdare.3 §3 §Försvarets radioanstalt ska till Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten redovisa sådana sökbegrepp enligt 3 § lagen (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet som är direkt hänförliga till fysisk person och som används i signalspaningsverksamheten. Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten får meddela föreskrifter om i vilken omfattning sökbegrepp i övrigt ska redovisas och på vilket sätt redovisningen ska ske.6 §6 §Försvarets radioanstalt får för den verksamhet som anges i 1 § tredje stycket lagen (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet samarbeta i signalspaningsfrågor med andra länder och internationella organisationer endast under förutsättning att syftet med samarbetet är att tjäna den svenska statsledningen och den nationella säkerheten. De uppgifter som myndigheten lämnar till andra länder och internationella organisationer får inte vara till skada för svenska intressen.Denna förordning träder i kraft den 1 december 2009.På regeringens vägnarSTEN TOLGFORSMaria Hedegård(Försvarsdepartementet)