Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2009:1023 Utkom från trycket den 3 november 2009Förordning om ändring i förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap;utfärdad den 22 oktober 2009.Regeringen föreskriver att 27 § förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap ska ha följande lydelse.27 §27 §Vid beredskapslarm ska följande författningar omedelbart tillämpas i sin helhet:lagen (1939:299) om förbud i vissa fall mot överlåtelse eller upplåtelse av fartyg m.m.,lagen (1940:176) med vissa bestämmelser om fraktfart med svenska fartyg,lagen (1957:684) om betalningsväsendet under krigsförhållanden,kungörelsen (1960:516) med tillämpningsföreskrifter till lagen (1940:176) med vissa bestämmelser om fraktfart med svenska fartyg,lagen (1962:627) om vissa åtgärder för utnyttjande av vattenkraft vid krig m.m.,krigshandelslagen (1964:19),förfogandelagen (1978:262),ransoneringslagen (1978:268),lagen (1979:1088) om gränsövervakningen i krig m.m.,arbetsrättsliga beredskapslagen (1987:1262),lagen (1988:97) om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig eller krigsfara m.m.,prisregleringslagen (1989:978),förordningen (1991:1195) om det offentliga skolväsendet under krig och vid krigsfara m.m.,förordningen (1991:1269) om verksamheten vid statliga skolor under krig och vid krigsfara,lagen (1992:1402) om undanförsel och förstöring,lagen (1994:2077) om arbetsförmedlingstvång,lagen (1995:439) om beskattning, förtullning och folkbokföring under krig eller krigsfara m.m., ochlagen (1999:890) om försäkringsverksamhet under krig eller krigsfara m.m.Beredskapslarm medför vidare att 56–61 §§ förordningen (2007:825) med länsstyrelseinstruktion omedelbart ska tilllämpas.Denna förordning träder i kraft den 1 december 2009.På regeringens vägnarSTEN TOLGFORSMaria Hedegård(Försvarsdepartementet)