Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2009:1073 Utkom från trycket den 24 november 2009Förordning om ändring i förordningen (2008:889) om finansiering av verksamheten vid Inspektionen för strategiska produkter;utfärdad den 12 november 2009Regeringen föreskriver att 10 och 13 §§ förordningen (2008:889) om finansiering av verksamheten vid Inspektionen för strategiska produkter ska ha följande lydelse.10 §10 §Inspektionen för strategiska produkter ska ta ut en årlig avgift av den som tillverkar eller säljer sådana produkter med dubbla användningsområden som omfattas av inspektionens tillsyn enligt lagen (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd. De årliga avgifterna ska sammantaget motsvara de kostnader som inspektionen under året har haft för tillsyn enligt rådets förordning (EG) nr 428/2009 av den 5 maj 2009 om upprättande av en gemenskapsordning för kontroll av export, överföring, förmedling och transitering av produkter med dubbla användningsområden (omarbetning)EUT L 134, 29.5.2009, s. 1 (Celex 32009R0428)., lagen om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd eller föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen.13 §13 §Den som är avgiftsskyldig enligt 10 § ska årligen senast den 31 januari lämna en deklaration till Inspektionen för strategiska produkter. Deklarationen ska avse verksamhet som har fakturerats under det föregående kalenderåret.Deklarationen ska innehålladen avgiftsskyldiges namn och adress,uppgift om det fakturerade värdet av sålda produkter som avses i lagen (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd,beskrivning av dessa produkter, ochuppgift om den kategori enligt bilaga I till rådets förordning (EG) nr 428/2009 som dessa produkter hör till.Deklarationer enligt första stycket ska lämnas på blankett som inspektionen tillhandahåller.Denna förordning träder i kraft den 15 december 2009.På regeringens vägnarCARL BILDTLars Nilsson(Utrikesdepartementet)